Pårørendestøtte

Pårørendestøtte

Ingen er viktigere i livet til den som er syk enn de som klarer å stå nær når det blir vanskelig. Du bidrar med tilhørighet og fellesskap, og din støtte er uvurderlig.

Det er naturlig å reagere når en nær blir rammet av sykdom. Når noe angår oss sterkt kan det vekke store følelser. Mange opplever at forholdet til den syke endrer seg. Det er viktig å finne gode løsninger når sykdom blir en del av hverdagslivet.

Tilbud til voksne pårørende

I Trondheim kommune er det flere steder du kan ta kontakt hvis du trenger å snakke med noen:

Andre tilbud utenfor kommunen

Tilbud til barn som pårørende

Vedtak om pårørendestøtte fra kommunen

Hvis du gir omsorg til noen som trenger det, kan du be om at kommunen setter inn tiltak som skal gjøre omsorgsbyrden din lettere. De ulike tiltakene som kommunen kan sette inn, kalles for pårørendestøtte.

Omsorgsstønad, avlastningstiltak og opplæring og veiledning, er eksempler på pårørendestøtte. Tiltakene er uavhengig av hvilken diagnose den som mottar omsorgen har.

Vilkår for å få pårørendestøtte

Særlig tyngende omsorgsarbeid

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir
Nødvendige helse- og omsorgstjenester

Det er kun oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester, som kommunen legger til grunn når vi vurderer om du skal få pårørendestøtte. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, måtte kommunen ha gitt tjenesten.

Eksempler på helse- og omsorgstjenester kan være helsehjelp, praktiske oppgaver i hjemmet, stell og pleie, hjelp til fritidsaktiviteter, eller institusjonsopphold.

Det er vanskelig å gi en nøyaktig beskrivelse av hva nødvendige helse- og omsorgstjenester er. Men kommunen skal tilby tjenester på et forsvarlig nivå, basert på en individuell helse- eller sosialfaglig vurdering av den enkeltes behov. Det vil derfor variere hva som regnes som nødvendige tjenester i hver enkelt sak.

Ulike typer pårørendestøtte

Avlastning

Formålet med avlastning er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

Det er mange måter å gi avlastning på. Avlastning er gratis.

Informasjon om avlastning.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk påskjønnelse som kommunen gir til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad er det samme som det som tidligere ble kalt omsorgslønn.

Informasjon om omsorgsstønad.

Opplæring og veiledning

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til å få opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter. Dette kan for eksempel være opplæring og veiledning i:

 • hvordan du ivaretar den du gir omsorg til på en forsvarlig måte
 • å arbeide forebyggende med helsesituasjonen din
 • hvilke rettigheter du har som pårørende
 • hvilke pårørendetilbud som finnes

Hvordan søke om pårørendestøtte

Hvis den du gir omsorg til er under 18 år, kan du sende en skriftlig søknad til Helse- og velferdskontor, 0-18 år for å søke om tjenester til deg som pårørende. Hvis vedkommende er over 18 år, må du sende søknaden til Helse- og velferdskontoret i bydelen din.

Du kan bruke kommunens søknadsskjema, hvis du ønsker det.

I søknaden er det fint om du spesifiserer hvilket tiltak du søker på. Du bør vise til hvilke utfordringer den du gir omsorg til har, hvilke oppgaver du gjør og omfanget av disse. Det er også en fordel om du kan beskrive på hvilken måte omsorgen du gir virker belastende på deg. Du bør også oppgi om den du gir omsorg til mottar hjelpestønad fra Nav.

Du kan ta kontakt hvis du trenger hjelp til å søke. Husk å få samtykke til å søke, fra den du gir omsorg til.

Sist oppdatert: 16.04.2024

Fant du det du lette etter?