Klima

Klima

Bilde som viser uvær med sjøsprøyt på Brattøra

Kommunens klimaside

Her finner du informasjon om kommunens klimaarbeid og om klimavennlige tiltak i Trondheim.

Klimaplan og klimaarbeid

Nå skal klimaplanen oppdateres

Finn info og engasjer deg i arbeidet på www.klimatrondheim.no.

forsider klimaplan og klimahandlingsprogram

Resultater fra arbeidet med klimaplanen

Framdriftsrapportering og resultater for arbeidet med klimaplanen finner du i saker og årsrapporter til politikerne.

Miljøstrategi for bygg

Miljøstrategi for bygg har som hensikt å peke ut områder for klima- og miljøarbeidet for Trondheim kommunes eide bygninger med tilhørende uteområder. Dokumentet oppsummerer ambisjoner, mål og føringer gitt gjennom politiske saker, samt krav og retningslinjer som fremkommer av ulike regelverk.

Miljøstrategi for bygg 2018-2022

Klimavennlige innkjøp

Trondheim kommune kjøper årlig inn varer og tjenester for rundt 3,5 milliarder kroner. Disse varene og tjenestene medfører store indirekte klimagassutslipp for kommunen.

Kommunen jobber derfor aktivt med å redusere sin klima- og miljøpåvirkning gjennom å stille strenge krav til hvordan produktene, tjenestene, og leveransen av disse påvirker klimaet og miljøet. Gjennom rammeavtalene kommunen har med sine leverandører har man forsøkt å finne det beste forholdet mellom pris, kvalitet og miljø.

Du finner mer informasjon om hvordan Trondheim kommune jobber med innkjøp, energi og klima i disse dokumentene:

Kommuneplanen, budsjett og programmer

Kommuneplan forside - budsjettforslag skjermdump

Klimahensyn påvirker kommunens aktiviteter på de fleste områder. Kommunens overordnede målsettinger og strategier og finner du i kommunens planer, budsjett og programmer.

Nettmagasinet Trondheim2030

Bilder fra artikler i Trondheim2030

Nettmagasinet har mange inspirerende artikler om hva som skjer innen klima, miljø, energi og byutvikling i Trondheim.

Klimatilpasning

Trondheim kommune var tidlig ute med å ta hensyn til klimaendringer og klimatilpasning i sin arealplan.

Miljøpakken

Metrobuss - Miljøpakken

Miljøpakken bygger nye veger, bruer, sykkelfelt, fortau og miljøgater der du bor og reiser. Det skal kuttes køer og i utslipp av klimagasser, og alle skal komme lett og trygt fram i byen. Miljøpakken kan også hjelpe deg som ønsker å reise grønnere men trenger en dytt i riktig retning.

Grønn Barneby

Grønn Barneby

Grønn Barneby er en arbeidsgruppe som støtter offentlige og private skoler og barnehager i Trondheim med opplæring for bærekraftig utvikling, klima og folkehelse.

Utfasing av oljefyrkjeler

Det blir forbudt å varme opp bygninger med mineralolje i Norge fra 1. januar 2020. Hovedmålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp. Forbudet vil også gi mindre luftforurensning og færre oljelekkasjer til bygninger, vann og grunn.

Kommunen jobber nå for å kartlegge og bistå alle som skal avvikle sine oljekjeler og finne andre måter å varme opp bygninger på.

Energiprisen

Energiprisen 2018 - ASKO - LEnke til energiprisen

Siden 2007 har Trondheim delt ut en årlig energipris og gitt hedrende omtaler til virksomheter, prosjekter og personer som går foran med fremtidsrettede løsninger for reduserte klimautslipp og mer effektiv energibruk i Trondheim.

Klima- og miljøenheten

Miljøenheten i Trondheim kommune har prosjektansvar for gjennomføring av klimaplanen for Trondheim. Fra 1.9.22 er enhetens avdeling Klima og samfunn delt inn i tre nye avdelinger som arbeider i tråd med Kommunedelplan energi og klima 2017-2030.

  • Klimavennlig transport 
  • Klima og samfunn 
  • Klimavennlig markedsomstilling

Trondheim Smartby

CityxChange

Trondheim er smartby gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Trondheim er en av 7 byer som deltar i samarbeidet CityxChange for å bli europeiske foregangsbyer innen smarte, framtidsrettede og bærekraftige løsninger. Byene skal eksperimentere med hvordan man blir smarte positive energisteder. De skal bruke digitale tjenester for å forbedre livskvaliteten for og sammen med byens innbyggere, generere mer energi enn de forbruker og utveksle erfaringer med byer over hele Europa for å lære av hverandre.

Klimainformasjon

Sist oppdatert: 02.09.2022

A03-P1-EPI006