Idrett - tilskudd til bygging/rehabilitering av anlegg

Idrett - tilskudd til bygging/rehabilitering av anlegg

Om tilskuddsordningen

Idrettslag kan søke om tilskudd til bygging/rehabilitering (som ikke mottar spillemidler). Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet beskriver hvilke anlegg det er berettiget å søke spillemidler til. For mindre prosjekter kan denne ordningen omsøkes.

Hvem kan søke om tilskudd

Alle idrettslag i Trondheim som er medlem av Norges idrettsforbund kan søke om tilskudd til anlegg.

Idrettslaget må være medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Idrettslaget må være medlem av Idrettsrådet i Trondheim (KL 1601).

Det er viktig å skille mellom lag/klubb og undergruppe. Det er kun hovedlaget som kan stå som søker. Med dette menes at alle med eget klubbnummer KL1601 kan søke, men de som er undergrupper av et idrettslag med nummer GR1601, ikke kan søke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni.

Hva kan dere få tilskudd til

Tilskudd til bygging/rehabilitering (som ikke søker / mottar spillemidler)

Tilskudd til anlegg gis til prosjekter som det ikke søkes spillemidler til. Det gis tilskudd til nybygging, utviding og istandsetting av lagenes idrettsanlegg.

Tiltaket skal være avklart med grunneier og grunneiers tillatelse skal vedlegges søknaden. Det er eierskapsenheten som vurderer forespørsler om bruk av kommunal grunn. Eierskapsenheten nås på . Beregn 6 ukers behandlingstid.

Søker må selv avklare formelle krav knyttet til plan- og byggesaksbehandling, med mer.

Vedlagt søknaden skal det være tegninger, kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsbudsjett.

En søker kan søke tilskudd kun en gang pr prosjekt.

Søk om tilskudd

Gå til Tilskuddsbasen og fullfør søknaden.

Hjelp til Tilskuddsbasen

Hjelp til Aktørbasen

Velg tilskuddsordningen “Idrett - Tilskudd til bygging/rehabilitering av anlegg” i nedtrekksmenyen.

  • På siden "Om søker" skal du hente inn data om klubben fra Aktørbasen. Du må være representant for klubben i Aktørbasen for å kunne gjøre dette. NB: Ikke opprett en aktør uten organisasjonsnummer i Aktørbasen - da blir søknaden avvist.
  • På siden "Beskrivelse av prosjekt eller aktivitet" skal du skrive utfyllende opplysninger om tiltaket.
  • På siden "Vedlegg" laster du opp nødvendige vedlegg.

Etter at søknaden er behandlet blir vedtaket tilgjengelig for deg i Tilskuddsbasen. Du får tilsendt varsel om vedtak til e-postadressen som du oppgir i søknaden i Tilskuddsbasen.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Jorid Ferner, telefon: 93 09 44 40

Cathrine Jystad, telefon: 45 07 86 62

E-post:

Idrettsrådet i Trondheim

Iselin Ra

Telefon 46 80 72 22

Epost:

Sist oppdatert: 24.02.2023

Fant du det du lette etter?