Fredlybekken, nedre del, detaljregulering, r2023007

Frist for innspill: 10.06.2024

Fredlybekken, nedre del, detaljregulering, r2023007

Overnevnte plan er 17.04.24. vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.

Planen ligger også på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med planen er å legge til rette for gjenåpning av nedre del av Fredlybekken på Sluppen, for å sikre overvannshåndtering ved kraftige nedbørshendelser og styrke økologiske korridorer. Langs bekken blir det anlagt et offentlig grøntdrag, som skal bidra til boligkvaliteter og være en møteplass for alle i tilliggende områder. 

Fredlybekken blir åpna i 349 meters lengde, i forlengelsen av bekken forbi Cabobanen ved Nidarvoll skole.  Det blir lagt inn sittegrupper, turstier og aktivitetsområder. Illustrasjonen er sett østover, i retning Bratsbergvegen.

Bekken skal variere i dybde, bredde, vannstand og sol/ skygge-forhold. Siden bekken går gjennom et tidligere søppeldeponi, er det vesentlige, men løsbare, utfordringer med deponigasser og vannforurensning. 

Sammendrag

 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Sist oppdatert: 25.04.2024