Innherredsveien 71, detaljregulering, r20220039

Frist for innspill: 27.05.2024

Innherredsveien 71, detaljregulering, r20220039

Overnevnte plan er 09.04.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å fortette planområdet med forretning og bolig.

Sammendrag

Det planlegges en dagligvarebutikk i første etasje, og mindre forretninger ut mot Innherredsveien. Forretningsarealet i første etasje dekker hele grunnflaten til kvartalet. Fra andre til femte etasje planlegges det boliger i kvartalsstruktur, med uteoppholdsareal i bakgården, på taket av næringsarealet. Planforslaget legger til rette for maksimalt 5200 m2 BRA, hvorav maksimalt 1800 kvm av dette kan benyttes til forretning/servering. De resterende 3400 m2 skal benyttes til boligformål. Kvartalet planlegges i fire etasjer pluss en femte etasje som utformes som et skråtak mot gatene. Planforslaget sikrer at det skal bygges minimum 30 og maksimalt 60 leiligheter.

Utfordringer i planarbeidet er stedstilpasning og utforming av bebyggelsen, grunnforhold og infrastruktur under bakken.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8787

Sist oppdatert: 12.04.2024