Lund endeholdeplass, metrobuss, detaljregulering, r2018002

Frist for innspill: 23.03.2018

Lund endeholdeplass, metrobuss, detaljregulering, r2018002

Overnevnte plan er 06.02.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å etablere en endeholdeplass for metrobusslinjene M1 og M2. Det legges opp til at vegene rundt trekanttomten skal fungere som en stor rundkjøring. Det er i hovedsak trafikkareal som skal reguleres. 

Sammendrag

Tidligere foreslåtte bebyggelse inne på selve trekanttomta er tatt ut av planforslaget for å kunne opprettholde ønsket framdrift.

Utfordringene med planen har vært å få til gode gang- og sykkelforbindelser, både gjennom området og til stasjonsområdet. I tillegg har det vært arbeidet grundig med den trafikale løsningen for Metrobuss med ny atkomst og kobling mellom Ringvålvegen og Tunellvegen som også skal fungere som reguleringssone for Metrobuss.

Planforslaget legger til rette for trafikkformål. Det foreslås bussrampe fra Ringvålvegen til Tunellvegen slik at vegene rundt trekanttomten blir som en stor rundkjøring. Avkjøringen blir envegskjørt fra Ringvålvegen der Metrobussen skal kunne kjøre inn fra både øst og vest. Av‐ og påstigningsplattform er samlet for metrobussbusslinjene langs vegarmen mellom Tunellvegen og Ringvålvegen. Lokalbusser får nye holdeplasser og kantstopp i Ringvålvegen. ”Reguleringsparkering” for Metrobusser er vist som en stor ”lomme” på bussrampen mellom Ringvålvegen og Tunellvegen.

Det skal etableres 50 sykkelparkeringsplasser for Metrobuss, og det legges opp til en forbedring/nye gang- og sykkelveger til og gjennom området. Dagens kulvert under Ringvålvegen, i traseen til skiløypa, skal forlenges for å få etablert fortau. Dagens turveg må flyttes noen meter vestover for å få plass til nytt fortau. Det skal bygges nye trykkledninger for vann og spillvann mellom Ringvålvegen og Bissmiet.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

 

Vedlegg

ROS-analyse.

Geoteknisk utredning

Støyutredning

Trafikkutredning

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse: 16/42726

Sist oppdatert: 07.02.2018