Sentervegen, gnr/bnr. 315/579 og 315/593, detaljregulering, r20160025

Frist for innspill: 07.12.2018

Sentervegen, gnr/bnr. 315/579 og 315/593, detaljregulering, r20160025

Overnevnte plan er 23.10.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boligformål og kombinert bebyggelse og anleggsformål med bolig, forretning, kontor og tjenesteyting.

Sammendrag

Planområdet er oppdelt i to byggeområder, B (bolig) og B/F/K/T (bolig/forretning/kontor/ tjenesteyting). Maks BRA er satt til 33.000 m2 BRA for område B, og 17.200 m2 BRA (derav 12.700 m2 BRA bolig) for område B/F/K/T. Under hele området er det regulert en stor p-kjeller med felles uteareal oppå.

Innenfor område B stiger bebyggelsen langs Sentervegen i vest gradvis i høyde fra 2 etasjer i sør og opptil 6 etasjer i nord. Høyden på bygg langs Vestre Rosten i øst er på 8-11 etasjer. Innenfor område B/F/K/T reguleres et bygg (K) med kombinert tjenesteyting, forretning og kontor, og med boliger på toppen. Bygningene vil bli opptil 9-10 etasjer høye pluss sokkel. Det planlegges for inntil 540 boliger innenfor område B, og inntil 180 boliger innenfor område B/F/K/T.

Utfordringer i planarbeidet har vært knyttet til bebyggelsens høyde og utnyttelse, hvordan sikre tilfredsstillende støyforhold, gode uterom og forbindelser til omkringliggende områder. Krav til parkering har også vært et viktig tema.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Arealoversikt

Utomhusplan

Situasjonsplaner

Snitt

3D-illustrasjoner

Sol- og skyggediagrammer

Utomhusregnskap

ROS-analyse

VA-plan

Geoteknisk rapport

Trafikkanalyse

Støyutredning

Rapport lokal luftkvalitet

Vindanalyse

Byggteknisk vurdering

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/18282

Sist oppdatert: 25.10.2018

Gå til toppen

arrow_upward