Tyholtveien fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg, detaljregulering fortau, r20140037

Frist for innspill: 31.08.2018

Tyholtveien fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg, detaljregulering fortau, r20140037

Overnevnte plan er 26.06.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å gjøre forholdene bedre for gående og syklende i Tyholtveien. Det gjøres ved å regulere sykkelveg med fortau langs strekningen fra Persaunvegen til Kong Øysteins vei. For å bedre trafikksikkerheten i Kong Øysteins vei reguleres det inn trafikkøyer/kanalisering i kryssene med Tyholtveien og Kristine Bonnevies veg.

Sammendrag

Reguleringsplanen fremmes primært for å få et formelt grunnlag for erverv og bygging av sykkelveg og fortau langs Tyholtveien. Den inkluderer også en del andre samferdselstiltak, som nye bussholdeplasser og gateparkering i nærheten til gartneriet i Tyholtveien. Planområdet reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur med kjøreveg, fortau og sykkelveg, kollektivholdeplass og offentlige korttidsparkeringsplasser. Kollektivholdeplassene ved Drivstua gartneri løses med kantstopp med skilt nord for Tyholtveien 95 for buss østover og ved regulert over kollektivholdeplass for buss som går vestover.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Notat ,alternativ parkeringsløsning 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 14/47364

Sist oppdatert: 04.07.2018