Tukthuset, detaljregulering, r20180028

Frist for innspill: 26.10.2018

Tukthuset, detaljregulering, r20180028

Overnevnte plan er 11.09.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

 

Hensikt med planen

Hensikten med planen er omregulering fra kontor til kombinert formål kontor og bolig for eksisterende bebyggelse, mens ny bebyggelse reguleres til boligformål. Reguleringsplanen legger ikke opp til at det skjer vesentlige ytre endringer i eksisterende bebyggelse. Det opprinnelige historiske anlegget med bygningsmassen som er revet/nedbrent bygges opp igjen til boligformål.

Sammendrag

Reguleringsplanen medfører en endring fra kontor til kombinert formål kontor og bolig for eksisterende bebyggelse, mens ny bebyggelse reguleres til boligformål. Reguleringsplanen legger ikke opp til at det skjer vesentlige ytre endringer i eksisterende bebyggelse. Ny og eksisterende bebyggelse skal oppfattes sammenhengende, men ny bebyggelse skal underordne seg eksisterende anlegg. God arkitektonisk kvalitet sikres i bestemmelsene ved krav om at materialbruk, detaljering og fargebruk på ny bebyggelse skal harmonere med eksisterende bebyggelse.

Det er utarbeidet en matrise, vedlagt planbeskrivelsen, som drøfter mulig bygningsutformning basert på de historiske kjente bygnings- og bruksforhold som er knyttet til området. Fasadetegninger som er utarbeidet baserer seg i hovedsak på bildemateriale fra 1920-1930, tidligere kartgrunnlag og planløsninger.

I ny bygningsmasse skal det etableres kvalitetsmessig gode boenheter. Basert på tallene i tabellen over plandata er grad av utnytting samlet innen formålene bolig og bolig/kontor på cirka 53 %, inklusivt bakkeparkering.

Det er fastsatt høyder på ny bebyggelse slik at den tilpasses eksisterende bebyggelse og tidligere bebyggelse som er revet.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjon

ROS-analyse

Vurdering av biologisk mangfold

Støy- og vibrasjonsvurdering

VA-utredning

Sol- og skyggediagrammer

Uteoppholdsareal i mars

Uteoppholdsareal i juni

Utomhus - situasjonsplan

Fasader

Snitt AA og BB

Snitt CC og DD

Historisk matrise

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/13624

Sist oppdatert: 13.09.2018