E6 Ranheim-Værnes, delstrekning Reppekrysset - Værestunnelen, detaljregulering, r20180014

Frist for innspill: 25.10.2019

E6 Ranheim-Værnes, delstrekning Reppekrysset - Værestunnelen, detaljregulering, r20180014

Overnevnte plan er 03.09.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Nye Veier ønsker å etablere firefelts motorveg med økt fartsgrense fra dagens nivå for å øke den samfunnsøkonomiske nytten for strekningen Ranheim til Åsen.

Parsellen Ranheim – Værnes er mest belastet, og det er ønsket fra Nye Veiers side om å øke fartsgrensen på strekningen Reppe – Væretunnelen til 100 km/t.

Sammendrag

Det reguleres for utbygging av firefelts motorveg med fartsgrense 100 km/t fra Reppe til Væretunnelen, og videre fartsgrense på 110 km/t gjennom tunnelen. Normalprofilet for E6 reguleres i henhold til dimensjoneringsklasse H3 som har bredde på 23 meter. Det skal være fysisk midtdeler på hele strekningen. Planen er tilrettelagt for midtdeler i normalprofil på opptil fire meter.


Endringer fra gjeldende regulering er blant annet:

  • En lengre del av strekningen har fått fire felt.
  • Det er lagt til arealer for stabiliserende fyllinger.
  •  Fjellskjæring har økt til 30 meter sammenlignet med gjeldende reguleringsplan hvor tilsvarende fjellskjæring var 22 meter.
  • I gjeldende plan er det lagt opp til lukket drenering. I denne planen er det lagt opp til at større deler løses med åpen løsning.
  • Ny plan legger beslag på 1 dekar mer dyrka mark enn i gjeldende plan. Planen vil legge varig beslag på 9 dekar mer dyrka mark, men forslaget er å legge til rette for etablering av 8 dekar med ny dyrka mark knyttet til planens deponiområder M2 og M3.
  • Ny plan medfører større inngrep i Reppebekken for å legge til hensynssone naturmangfold. Ekstra areal skal gjøre anleggsarbeidet lettere og gjøre det lettere å etablere gode løsninger.
  • Behov for bruk av lokalvegnettet under anleggsperioden er redusert sammenlignet med gjeldende plan.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart:

Reguleringskart 1

Reguleringskart 2

Reguleringskart 3


Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

4. Formingsveileder for E6 Ranheim-Værnes.pdf

5. Støyberegninger E6 Ranheim - Reppe.pdf

6. Geoteknisk vurderingsrapport for reguleringsplan.pdf

7. ROS-analyse.pdf

8.1 Støysonekart uten skjerming 625-1800.pdf

8.2 Støysonekart med skjerming 625-1800.pdf

8.3 Støysonekart uten skjerming 1800-3400.pdf

8.4 Støysonekart med skjerming 1800-3400.pdf

9. Ingeniørgeologisk rapport for dagsone.pdf

10. Luftkvalitetsberegninger, kart.pdf

11. Lokal luftkvalitet Ranheim panorama.pdf

12. VA-notat.pdf

13. Landskapsplan - snitt.pdf

14. Arealregnskap markslag.pdf

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/31746

Sist oppdatert: 13.09.2019

Gå til toppen

arrow_upward