Selsbakkvegen 55, r20180040

Frist for innspill: 09.09.2019

Selsbakkvegen 55, r20180040

Overnevnte plan er 10.07.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjegen/Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av et leilighetsbygg med 12 leiligheter. Leilighetene kan være i varierende størrelse der gjennomsnittsstørrelsen vil ligge på omtrent 70 m2 BRA. Bygningsvolumet er vist med en variasjon i høyde og bredder, med en felles parkeringskjeller. Uteoppholdsareal tilrettelegges på tomtens sørlige del.

 

Saksdokumenter

Forslagsstillers planbeskrivelse
Plankart på grunnen
Plankart under grunnen
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 1: Forslagsstillers planbeskrivelse

Vedlegg 2a: Reguleringskart over grunnen

Vedlegg 2b: Reguleringskart under grunnen

Vedlegg 3: Reguleringsbestemmelser

Vedlegg 4: Prinsipiell illustrasjonsplan

Vedlegg 5: Snitt og oppriss

Vedlegg 6: Sol- og skyggediagram

Vedlegg 7: 3D-illustrasjoner

Vedlegg 8: Plan- og profiltegning

Vedlegg 9: VA-notat

Vedlegg 10: Støyutredning

Vedlegg 11: Brannsikkerhet

Vedlegg 12: ROS-analyse

Vedlegg 13: Stedsanalyse, del 1

Vedlegg 14: Stedsanalyse, del 2

Vedlegg 15: Kunngjøring om planoppstart

Vedlegg 16: Merknader 

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/41727

Sist oppdatert: 11.07.2019

Gå til toppen

arrow_upward