Leangen idrettspark, detaljregulering, r20190008

Frist for innspill: 10.01.2020

Leangen idrettspark, detaljregulering, r20190008

Overnevnte plan er 12.11.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å videreutvikle Leangen idrettspark med nye idrettsbygg, utvendige idrettsflater, arealer for egenorganisert aktivitet og opphold, samt bedre tilgjengeligheten for gående, syklende og kollektivreisende. Det legges til rette både for idrett på toppnivå og for breddeidrett regionalt og lokalt. 

Sammendrag

Planforslaget er basert på en mulighetsstudie som ble gjennomført i 2016-2018, utformet etter innspill fra idrettene som holder til i Leangen idrettspark i dag, og som ønsker å bruke området i framtiden. Anlegget reguleres i hovedsak til offentlig idrettsanlegg.

En utfordring i planarbeidet har vært å løse idrettens mange behov og ønsker innenfor et begrenset areal, samtidig som areal for uorganisert aktivitet ivaretas på en god måte. Samordning med planarbeidet for Tungavegen 1 (Travbaneområdet) har også vært viktig, blant annet for å ivareta gode overganger til tilgrensende boligområder og aktivitetsområder.

Området reguleres i hovedsak til offentlig idrettsanlegg. Planforslaget tillater ny bebyggelse, som i hovedsak er lagt sørøst i planområdet, knyttet til eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse består blant annet av et nytt aktivitetsbygg, ny basishall for turn, haller for styrkeløft, vektløfting og areal til driftsstasjon for drift og vedlikehold. Planen tillater også heving av takhøyden til dagens Leangen arena for å få plass til flere tribuner, samt innbygging av skøytebanen. Det reguleres ny bebyggelse, og det er i bestemmelsene satt krav til form og uttrykk.

Av utendørs anlegg er det satt av areal til ny 9-erbane og en flerbruksbane som kan islegges om vinteren, samt fem nærmiljøarealer til egenorganisert lek og annen aktivitet. Avsatt areal til gå- og vrimlearealer vil binde idrettshallene, idrettsflatene og nærmiljøanleggene sammen med felles adkomstsoner.

Det er foreslått sykkelveg med fortau langs Bromstadvegen og Brøsetvegen nord, som vil gjøre adkomsten til områdene for gående og syklende tryggere. Opparbeidelsen er sikret i rekkefølgebestemmelser. Det planlegges ca. 143 parkeringsplasser for bil på bakken og i parkeringskjeller, og det er stilt krav om opparbeidelse av 223 sykkelparkeringsplasser.

Grøntdraget langs Brøsetbekken opprettholdes som i dag, og forsterkes mot ny plan i Tungavegen 1 (Travbaneområdet). Adkomstene til idrettsparken opprettholdes som i dag, men forsterkes og tydeliggjøres for syklende og gående.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonbyggegrense

lllustrasjonsplan

Oppsummering merknader

ROS-analyse

Geoteknisk vurdering

Innledende miljøteknisk vurdering

VA-notat

Miljøvennlig bevegelsesmønster

Trafikkutredning

Illustrasjon veggeometri

Støyvurdering

Brannsikkerhet

Skisseprosjekt

Landskap, grønn korridor, idrett og egenorganisert aktivitet

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/13358

Sist oppdatert: 18.11.2019