Kongens gate 87, detaljregulering, r20180011

Frist for innspill: 16.01.2021

Kongens gate 87, detaljregulering, r20180011

Overnevnte plan er 12.11.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse i Kongens gate 87, gnr. 403 og bnr. 207, og bedre trafikkforholdene for gående og syklende i Erling Skakkes gate. Hovedformålet i nytt tilbygg og påbygg er kontor med mulighet for forretning, bevertning og tjenesteyting. 

Sammendrag

Nytt tilbygg foreslås utformet som en selvstendig langsgående lamell parallelt med det eksisterende kontorbygget. Volumene bindes sammen med en glassgård. Forhagen ut mot Erling Skakkes gate og dermed siktlinjen til «Tronka», ivaretas.

Det er foreslått et påbygg på eksisterende bygning i Kongens gate 87. Påbygget er noe inntrukket og er illustrert som en kontrast til det eksisterende bygget det er lagt oppå.

Den åpne grønne passasjen mellom Kongens gate 85 og 87 videreutvikles med universelt utformet gang- og sykkelvei samt oppholdssoner. Dette ivaretar og forbedrer åpenheten og tilgjengeligheten i bebyggelsen mellom Erling Skakkes gate og Kongens gate.

Totalhøyden på eksisterende kontorbygg foreslås til kote 30. Nytt tilbygg foreslås til kote 29, med unntak av i vestre del hvor kotehøyde foreslås til kote 22. Se vedlagte prinsippsnitt. Dette gir en ny toppetasje (påbygg) på eksisterende bygg, og fire etasjer, sokkel og kjeller på nytt tilbygg.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-alayse.pdf

Oversendelsesbrev.pdf

Støyrapport.pdf

VA-utredning.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Illustrasjoner.pdf

Dagslysrapport.pdf

Trafikkanalyse.pdf

VA-plan.pdf

Innkomne innspill ved kunngjøring.pdf

Notat fra kommuneoverlegen.pdf

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/74

Sist oppdatert: 19.11.2020

Gå til toppen

arrow_upward