Vassfjelløypa fra Skjøla til Vassfjellet, detaljregulering, k2019002

Frist for innspill: 28.08.2020

Vassfjelløypa fra Skjøla til Vassfjellet, detaljregulering, k2019002

Overnevnte plan er 30.06.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen/Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av skiløype og turveg fra Skjøla til Vassfjellet.

Sammendrag

Strekningen er totalt i overkant av 6 km – fra startpunktet ved P-plass ved Skjøla til Vassfjellet Vinterpark. I tillegg til opparbeidelse av selve turløypa legger planforslaget også opp til at eksisterende traktorveg fra Tanem skole og sørover, samt en mindre forlengelse til foreslått turløype, skal benyttes til midlertidig anlegg- og riggområde.
Planforslagets totalareal er på 99,1 daa. Planområdet reguleres med minste bredde på 12 meter og største bredde på 20 meter. Ferdig opparbeidet bredde på trasé skal være maksimalt 6 meter fra Skjøla til Vassfjellkapellet, og maksimalt 4 meter fra kapellet til Vassfjellet vinterpark.
Innenfor planområdet tillates det etablering av benker, skilt, informasjonstavler og andre element som fremmer friluftsliv. Det skal ikke etableres bebyggelse eller belysning.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Samling av innspill

Fagrapport naturmangfold

Snø- og skredfare rapport

Overvannsnotat

Traseutredning

Plan- og profiltegninger

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/26329

Sist oppdatert: 03.07.2020

Gå til toppen

arrow_upward