Klostergata 56 og Schwachs gate 1 og 3, detaljregulering, r20190025

Frist for innspill: 05.07.2020

Klostergata 56 og Schwachs gate 1 og 3, detaljregulering, r20190025

Overnevnte plan er 19.05.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for flere studentboliger i Bycampus Elgeseter. Eiendommen benyttes også i dag til studentboliger, men på bakgrunn av bygningsmassens tilstand ønsker forslagsstiller å rive og bygge en ny bygning som kan romme flere studentboliger. 

Sammendrag

Planforslaget legger opp til fem etasjer. Maksimum tillatt bruksareal er foreslått satt til 3 900 m2 BRA. Planforslaget legger opp til totalt 127 hybler.

Det planlegges et bygg som følger gateløpene i Klostergata og Ragnhilds gate. Bygget vil komme til å utgjøre det sørøstre hjørnet av kvartalet som omsluttes av Klostergata, Schwachs gate, Ragnhilds gate og gang- og sykkelveien som følger elva.

Mot Klostergata ligger planområdet mellom bebyggelse på fem etasjer i øst (Prixbygget), og to etasjer med høyt saltak (Døveforeningens bygg) i vest.
Foreslått bebyggelsesstruktur og plassering, bygger videre på bebyggelsesstruktur i nabokvartaler i øst, der bebyggelsen er lagt i eiendomsgrensene, mot gateløpene, og på denne måten bidrar til å definere disse. Den foreslåtte plasseringen vil også bidra til å definere avgrensingen på foreslåtte offentlige torget

Det er vurdert om en reduksjon i høyde vil påvirke opplevelsen av sikt mot Nidarosdomen og/eller gaterommet i vesentlig grad. Det er utarbeidet illustrasjoner som viser virkningen av å redusere bebyggelsen til fire etasjer.
Studiene viser at det å redusere høyden ikke vil gi vesentlige konsekvenser, verken når det gjelder opplevelsen av plassrommet mellom ny bebyggelse og `Prixbygget`, eller sikt mot Nidarosdomen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsplan

lllustrasjonsmateriale

ROS-analyse

Støyrapport

Geoteknisk rapport

VA-rapport

Varslingsdokumenter

Innkomne merknader

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/105

Sist oppdatert: 28.09.2023