Peder Myhres veg 2, Ranheim senterområde, detaljregulering, r20100073

Frist for innspill: 27.09.2020

Peder Myhres veg 2, Ranheim senterområde, detaljregulering, r20100073

Overnevnte plan er 04.08.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt sentrum på Ranheim, med tydelige senterfunksjoner, boligbebyggelse, offentlig torg og en offentlig grønnstruktur langs Peder Myhres veg.

Sammendrag

Planforslaget legger opp til ny bebyggelse mellom Ranheimsvegen, Vikelva og Ranheim stasjon. Sørøst i planområdet legges det opp til et kjøpesenter i to etasjer med boligdel på fire-åtte etasjer på taket. Totalt er det lagt opp til 7720 m2 ny detaljhandel, hvorav 6450 m2 vil ligge innenfor kjøpesenterområdet. 

I sørvest er det planlagt boliger, noen mindre arealer til forretning/tjenesteyting og en kommunal barnehage. Nord for Peder Myhres veg er det planlagt boliger. Peder Myhres veg er foreslått som en urban grønnstruktur i 20 meters bredde. Sentralt i planområdet på sørsiden av Peder Myhres veg er det foreslått et offentlig torg. Totalt blir det 588 boliger innenfor planområdet.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart på grunnen

Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Geoteknisk vurdering, uavhengig kvalitetssikring.pdf

Geoteknisk vurdering av områdestabiliteten.pdf

Geoteknisk vurdering av byggegrop og fundamentering.pdf

Hensynssone LNG tank - rapport.pdf

Illustrasjonshefte.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

ROS-analyse.pdf

Siktsoner og konsekvenser for naboer.pdf

Sol- og skyggeillustrasjoner.pdf

Solforhold barnehage - notat.pdf

Støyutredning.pdf

Terrengsnitt dobbeltspor.pdf

Utnyttelsesgrad og planens mulighetsrom.pdf

VA-notat.pdf

VA-plan.pdf

Vurdering av brann og eksplosjonsfare fra LNG tank.pdf

Vurdering av lokal luftkvalitet.pdf

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/25

Sist oppdatert: 30.09.2020