Cecilienborgvegen 2 og del av Cecilienborgvegen, detaljregulering, r20090048

Frist for innspill: 20.02.2021

Cecilienborgvegen 2 og del av Cecilienborgvegen, detaljregulering, r20090048

Overnevnte plan er 01.09.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen/Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av boliger og parkeringsanlegg i Cecilienborgvegen 2. Planen tillater også innslag av forretning. Planen legger til rette for nye gater med fortau der dette ikke finnes i dag. Eksisterende bygning innenfor planområdet tillates revet.

Sammendrag

Planforslaget legger opp til 12 270 m² BRA bolig, 15 250 m² BRA til parkering og 1 850 m² BRA til forretning. Dette vil gi ca. 159-175 boenheter og ca. 300 parkeringsplasser, som i hovedsak er tiltenkt som parkering for St.Olavs hospital og næring i området.

Bebyggelsen som er foreslått er totalt i seks til tolv etasjer, tre etasjer parkering med to til ni boligetasjer over. Boligbebyggelsen er organisert i et kvartal, på nivå med Osloveien. Parkeringsanlegget har innkjørsel fra ny veg på nivå med Cecilienborgvegen. Det høyeste bygget er derfor tolv etasjer sett fra Cecilienborgvegen.

I første etasje av parkeringsanlegget er et det tillatt forretning i den østre delen av arealet. Forretningen skal henvende seg ut mot fortau langs den nye fellesvegen. Det skal være innganger til heis og trapp til boligbebyggelsen langs den nye fellesvegen.

Nye veger i planen er tilpasset vegsystemet som er regulert i plan for Marienborgområdet (r294c). Avkjørsel fra Cecilienborgvegen, er avhengig av at næringsaktiviteten nord for planen opphører. Fram til dette skjer, vil det etableres en midlertidig løsning som også er regulert i planen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart på grunnen

Plankart over grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsplan

Illustrasjonshefte

ROS-analyse

Støyrapport

Luftutredning

Geoteknisk rapport

Miljørapport

VA-notat

VA-notat, vedlegg 1

VA-notat, vedlegg 2

Trafikkanalyse

Parkeringsbehov

Rekreasjonsareal

Varsel om oppstart

Saksprotokoll offentlig ettersyn 2011

Saksframlegg til offentlig ettersyn 2011

Planbestemmelser til offentlig ettersyn i 2011

Plankart til offentlig ettersyn i 2011

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/32187

Sist oppdatert: 08.01.2021

Gå til toppen

arrow_upward