Ola Setroms veg 22 og 24, detaljregulering, r20200014

Frist for innspill: 27.02.2020

Ola Setroms veg 22 og 24, detaljregulering, r20200014

Overnevnte plan er 12.01.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av 9 boliger i leilighetsbygg i Ola Setroms veg. Kjeller er i bygd inn i terrenget. Intensjonen er å dele opp bebyggelsen slik at hvert volum har en målestokk og skala som er moderat i størrelse.

Sammendrag

Mot Ola Setroms veg er deler av kjeller eksponert ved port og hjørne. Gangadkomst til nederste boligplan er lagt parallelt med Ola Setroms veg for å få optimalt stigningsforhold og har universell utforming. Støttemur for gangadkomsten skjermes mot veg med vegetasjon og virkningen dempes ved at terreng løftes mot muren. I nord er terreng løftet mot sokkel for å redusere virkningen av bygget. Også her er det planlagt beplantning for å dempe virkningen.

Med utgangspunkt i saltakene som de omkringliggende husene har, er bygningsvolumene foreslått med en tolkning av saltaksformen. Adkomst til de enkelte boenhetene i nederste og øverste boligplan går direkte fra terreng. Midtre boligplan får adkomst via gang i bakkant.

Planområdet ligger i en bratt skråning ned mot Ola Setroms veg, i et eneboligstrøk utenfor prioriterte fortettingsområder. Utfordringer har vært å få til stedstilpasning, et godt og universelt utformet uterom og tiltak som gjør det attraktivt for gående og syklende.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsplan

ROS-analyse

Overordnet VA-plan

Støyberegning

Geologisk utredning

Stedsanalyse

Illustrasjoner inkludert skyggevirkninger.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/188

Sist oppdatert: 15.01.2021