Vestre Lund, gnr/bnr 178/295 m.fl., detaljregulering, r20190032

Frist for innspill: 29.05.2021

Vestre Lund, gnr/bnr 178/295 m.fl., detaljregulering, r20190032

Overnevnte plan er 07.04.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt boligområde på Vestre Lund. Det planlegges minimum 414 boenheter, fordelt på flermannsboliger, rekkehus og større leilighetsbygg.

Sammendrag

Planforslaget er utformet med variert boligtypologi (flermannsboliger, rekkehus og blokker) med varierte uterom og mulighet for felles møteplasser som torg og grendehus. Det legges til rette for etablering av dagligvareforretning og en barnehage. Flere gangforbindelser knytter området sammen, mot Lundåsen og ned mot Ringvålveien. En heis gir direkte atkomst ned til gang- og sykkelvegen langs Ringvålvegen, som forbindelse til metrobusstasjonen på Lund og til Åsheim skole.

Saksdokumenter

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/124

Sist oppdatert: 16.04.2021