Lademoen stoppested, detaljregulering, r20210046

Frist for innspill: 27.03.2023

Lademoen stoppested, detaljregulering, r20210046

Overnevnte plan er 07.02.23 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslagene er utvidelse til to spor på Lademoen stoppested, og etablering av ny plattform med rampe og trapp på nordsiden av Lademoen stasjon.

Sammendrag

Tiltaket er en del av prosjektet kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen, som skal realisere to regiontog i timen, og økt godstransport, på strekningen Melhus–Trondheim–Steinkjer. 

Begge planforslagene legger til rette for ny plattform på nordsiden av eksisterende jernbanespor. Det eksisterende sporet til Nyhavna kuttes ved Lademoen, og forlenges i stedet parallelt med eksisterende hovedspor østover, slik at det blir to spor gjennom stasjonsområdet. Lengst øst i planområdet etableres det en sporveksel. Det vil si at det fra dette punktet og videre østover kun skal gå et spor, som i dag. Det etableres to adkomster til plattformen; én trapp i vest og én universelt utformet rampe i øst. Begge disse adkomstene til plattformen er midlertidige, fordi de skal etableres permanent i forbindelse med pågående reguleringsplan for Maskinistgata 2. Det skal bygges en ny kulvert i Strandveien, under eksisterende og nytt spor. Strandveien senkes for å gi økt frihøyde, og rettes ut for å gi bedre sikt gjennom kulverten. 

Det er plasskrevende å etablere et nytt jernbanespor og det er lite tilgjengelig areal mellom bebyggelsen på Svartlamon og eksisterende jernbane. Plasseringen av det nye sporet medfører at blant annet jernbanefyllingen og krav til sikkerhetsavstand kommer i konflikt med deler av bygningen i Strandveien 23. Det er ikke mulig å flytte det nye sporet lenger vest på grunn av lokket på Strindheimtunnelen.

Planforslag for alternativ 1 er utarbeidet av Rambøll som plankonsulent. I alternativ 1 skal bygningen Strandveien 23 demonteres og fjernes. Planforslag for alternativ 2 er utarbeidet av Kommunedirektøren. I alternativ 2 skal deler av bygningen Strandveien 23 bevares.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/26285

Sist oppdatert: 20.02.2023