Lian og Kystadmarka, endring av reguleringsplan, r20200039

Frist for innspill: 15.05.2023

Lian og Kystadmarka, endring av reguleringsplan, r20200039

Overnevnte plan er 21.03.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å gjøre nye vurderinger av et utvalg eiendommer i planområdet. Det vurderes reguleringsformål til bebyggelse for enkelte eiendommer som ikke er regulert til bebyggelse i dag. Bakgrunnen er at tidligere reguleringsplan fra 2008, er opphevet for 5 eiendommer. 

Sammendrag

Planforslaget er en endring av reguleringsplan for Lian og Kystadmarka (planID r0185p) vedtatt 20.11.2008. Det nye planforslaget omfatter hele avgrensningen av den gamle planen, dermed blir den erstattet i sin helhet. 

Hovedtrekkene i den gamle planen videreføres der den største endringen er at 15 nye eiendommer foreslås regulert til boligformål. Disse foreslås å kunne bebygges på samme måte som alle andre boliger i planen. Bestemmelsene for hvordan boligeiendommer kan bebygges endres ikke. Det settes krav til etablering av vanntanker for brannslokkevann i området før det kan etableres flere boliger. Det er også foreslått enkelte endringer for stier og løyper. 

 

Planarbeidet er gjennomført med planprogram og konsekvensutredning. Arealformål og reguleringsbestemmelser er oppdatert og organisert i samsvar med dagens plan- og bygningslov.

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 20/21444

Sist oppdatert: 29.03.2023