Tyholtveien fra Persaunevegen til Kong Øysteins veg, detaljregulering fortau, r20140037

Klagefrist: 12.10.2019

Tyholtveien fra Persaunevegen til Kong Øysteins veg, detaljregulering fortau, r20140037

Overnevnte plan er 29.08.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å gjøre forholdene bedre for gående og syklende langs Tyholtveien, på strekningen fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg.

Dagens utforming er en svært bred kjøreveg med smale fortau på siden. Planforslaget innebærer at dagens kjøreveg gjøres smalere slik at frigjort areal kan brukes til sykkelveg med fortau på sørsiden av Tyholtveien.

På nordsiden av Tyholtveien vil det bli en breddeutvidelse av dagens fortau. Antall avkjørsler ut mot Tyholtveien reduseres og legges til sidevegene der hvor dette er mulig.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart 1 av 2
- Plankart 2 av 2

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/47364

Sist oppdatert: 20.09.2019