Nordre Flatås, del av gnr/bnr 189/1, detaljregulering, r20160033

Klagefrist: 16.10.2020

Nordre Flatås, del av gnr/bnr 189/1, detaljregulering, r20160033

Overnevnte plan er 03.09.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av Flatåsen Nordre i tråd med kommuneplanens arealdel 2012-2024 (KPA). Planforslaget legger til rette for utbygging av ca 520 boliger med tilhørende anlegg, grøntareal, samt offentlige turveger og gang- og sykkelveg. Planen regulerer en hensynssone for bevaring av naturmiljø med vegetasjonsskjerm mot viltkorridor (Leirelvkorridoren), og hensynssone for bevaring av kulturmiljø (antikvarisk bebyggelse).
Oversiktskart

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/47

Sist oppdatert: 25.09.2020