Ringvålvegen,metrobuss strekningstiltak, detaljregulering, r20170042

Klagefrist: 15.07.2018

Ringvålvegen,metrobuss strekningstiltak, detaljregulering, r20170042

Overnevnte plan er 31.05.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å utbedre Ringvålvegen (Fv 841) i bekkedalen mellom Ole Laulos veg og Kirkeringen, for å sikre metrobussen bedre fremkommelighet på strekningen. Planforslaget skal legge til rette for en omlegging og utvidelse av eksisterende vegareal på sørsiden av eksisterende
veg. Dette innebærer utretting av kurven og heving av vegen. Eksisterende gang- og sykkelveg skal innenfor planområdet utvides til sykkelveg med fortau, med 3,5 meter bred sykkelveg og 2,5 meter bredt fortau. Det skal også legges til rette for et 1,5 meter bredt fortau på nordsiden av vegen mellom boligene nederst i bekkedalen og Ole Laulos veg. Bekken Søra går i kulvert under vegen i dag, og kulverten vil byttes ut med en ny kulvert, som er dimensjonert for klimaendringer og økt vannstand.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Geoteknisk rapport

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/30114

Sist oppdatert: 21.06.2018