Hjem Blakli barnehager
Møkkete hender til unge inspiserer blad med larve

Blakli barnehager

Kontakt Blakli barnehager

Se kart

Organisering

Blakli barnehager består av Sollia barnehage og Risvollan midlertidige barnehage.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

Åpningstiden i Sollia barnehage og Risvollan midlertidige barnehage er 07.00-16.30.

Onsdag i påskeuka, julaften og nyttårsaften er det stengt.

Sommeren 2021, er barnehagen stengt i uke 28, 29 og 30.

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Kostpenger og kostholdsplan

På grunn av smitteverntiltak, vil det fra mai 2020, ikke bli servert formiddagsmat i barnehagen, kun ettermiddagsmat. Det betyr at barna må ha med egen matboks til alle måltid, unntatt på ettermiddagen. Dette måltidet vil bestå i knekkebrød/polarbrød med smøreost og frukt/grønnsaker.

Kostpengene blir i den forbindelse redusert til 120,- kr pr mnd.

Kostpenger for Sollia barnehage og Risvollan midlertidige barnehage er til vanlig 320,- per måned.

Hva vi vektlegger ved måltidet og hvilken mat vi serverer, finner dere i kostholdsplan for Blakli barnehager.

Pedagogikk og læringsmiljø

«Reflekterende voksne i møte med det kompetente barnet».

På Blakli barnehager skal barna kjenne seg verdsatt, kompetent og delaktige. Her skal de oppleve trygghet, få omsorg, ha det moro, få utfordringer, lære og utvikle seg; sammen med andre barn.

Barn har rett til å være forskjellig, de har ulike behov og ønsker, og de skal få mulighet til å utrykke seg på sin måte. Samtidig skal barna kjenne hva det betyr å være i ett fellesskap med andre barn og voksne.

Vi skal være en barnehage i vår tid og følge samfunnets endringer. Vi henter inspirasjon fra flere hold og deltar i to pedagogiske nettverk, "Barn og Rom" og "Reggio Emilia". Gjennom Reggio Emilia-filosofien lar vi oss inspirerer av synet på mennesket, de demokratiske arbeidsmåtene og betydningen av dialogen.

Læringsmiljø

”I møte med” er tre magiske ord som har stor betydning for oss. Det sier noe om vår forståelse av hva ett godt læringsmiljø er. Læringsmiljøet består av de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene rundt barnet. De ulike faktorene er avhengige av hverandre. God utvikling, lek og læring, helse og trivsel kommer som et resultat av det gode læringsmiljøet i barnehagen.

Mennesker lærer gjennom å være aktive, få gjøre seg sine egne erfaringer og mulighet til å tenke, både alene og sammen med andre, rundt det som har skjedd. ”Learning by doing and reflection” av John Dewey (amerikansk filosof, pedagog og psykolog). Vi blir påvirket av våre omgivelser. Samtidig har vi gjennom vår væremåte og aktivitet, mulighet til å påvirke våre omgivelser. Man blir ulikt berørt i ulike møter - med ord, lukt, lys, stemning, ulike materialer eller ulike rom. Å være ute i skogen når det regner eller når sola varmer, påvirker oss ulikt. Vi sanser, opplever, får erfaringer og settes i ulike stemninger. Barns opplevelse av møte med andre barn og voksne vil påvirke barns oppfatning av seg selv.

Våre arbeidsmetoder er:

 • Prosjektarbeid
 • Pedagogisk dokumentasjon
 • Det fysiske læringsmiljø
 • Personalets relasjonskompetanse
 • Organisering
 • Foreldresamarbeid
 • Disse er gjensidig avhengig av hverandre.

De eldste barna

Vi har utarbeidet en plan for de eldste barna i barnehagen med bakgrunn i rammeplan 2017 og UDIRs veileder “Fra eldst til yngst - sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole”. Det er også utarbeidet en plan for overgangen mellom barnehage og skole i Trondheim kommune. Denne planene skal sikre gode rutiner for samarbeidet mellom barnehagen og skolen, og en meningsfull sammenheng i opplæringsløpet det siste året i barnehage og det første året på skolen.

Denne planen kan du lese mer om på Trondheim kommune sine sider.

På barnehagen vår, kaller vi de eldste barna for Roggbif gruppa. Roggbif er en huskeregel for fargene i regnbuen, som er et akronym for fargene fra ytterkanten og innover: Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett. Det sier litt om ulikhet, som sammen skaper en helhet, der det finnes nyanser. Roggbif på Risvollan og Sollia vil i løpet av året bli kjent med hverandre, og gjennom felles foreldremøter, håper vi at dere foreldre også blir bedre kjent før oppstart på skolen.

Les planen vår for de eldste barna (2020/2021).

Årsplan

Les den nye og reviderte årsplanen for 2020-2022.

Årsplanen vår er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Og til informasjon for å gi alle ett innblikk i vår pedagogikk.

Årshjul

Oversikt over aktiviteter, måneder for foreldresamtaler med mer, finner dere i årshjulet for foreldre/foresatte, 2020/2021. I forhold til smitteverntiltak, er det ulikt hvordan noen aktiviteter kan gjennomføres. Disse er beskrevet i trafikklysmodellen, med grønt nivå, gult nivå og rødt nivå.

Planer og strategier

Stein, saks, papir

En strategi for å bygge sterke barnefellesskap.

"Barn og unge lever sine liv i relasjoner på ulike arenaer. For å forstå barn må vi derfor se og forstå barnet i kontekst, i den sammenheng og i den tiden de lever i."

Kommunedirektøren presenterer med denne strategien kunnskapsgrunnlaget for alle tjenester innenfor oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Barns og unges manglende tilhørighet og ensomhetsfølelse blir blant annet omtalt. Strategien er en veileder for å redusere mobbing, digital netthets og seksuelle krenkelser. Teorigrunnlaget for arbeidet blir presentert, og sammen med råd fra innbyggere og ansatte danner dette en ramme for foretrukken praksis.

Den gir tydelig faglig retning på flere områder. Blikket flyttes fra individ til fellesskap. Personers vansker og utfordringer skal i hovedsak forstås, forklares og løses i fellesskapet i samarbeid med tjenestene.

Enhetsavtalen

Enhetsavtalen inngås mellom enheten og oppvekst- og utdanningsdirektøren, og er et offentlig dokument.

Periodemålene i avtalen er felles for skole, barnehage og barne- og familietjenesten (BFT). Indikatorene er etter prosess, utarbeidet for barnehagene spesielt. Kommunedirektøren er opptatt av et helhetlig oppvekstperspektiv, i tråd med stein, saks, papir-strategien.

 1. Barn og unge har fremdragende kompetanse sosialt, språklig og faglig.
 2. Barn og unges oppvekstmiljø er alle voksnes ansvar
 3. Barn og unge er unike og hører til i samme fellesskap
 4. Vi er ett felles lag som møter barn og unge med kjærlighet, kompetanse og respekt

Miljø

Blakli barnehager fikk i 2005 miljøsertifiseringen Grønt Flagg.

Grønt Flagg, hva er det?

Gjennom sju kriterier og en tematisk tilnærming til miljøarbeidet bidrar Grønt Flagg programmet til at tusenvis av barn og unge i Norge og millioner over hele verden vokser opp med mer kunnskap, forståelse og erfaringer knyttet til hvordan vi skal takle miljøutfordringene verden nå står ovenfor.

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE). Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et verktøy for å innføre miljøledelse og en viktig drivkraft for kontinuerlig miljøundervisning.

Les mer om Grønt Flagg

Miljø og Grønt Flagg på Blakli barnehager

Grønt Flagg-arbeidet er nært knyttet opp mot det pedagogiske arbeidet for å oppfylle mål i rammeplanen og læringsmål i Kunnskapsløftet. Grønt Flagg-arbeidet involvere både barn, foreldre, ledere og ansatte.

Hvert år må vi søke resertifisering av det Grønne Flagget. Vi har en egen gruppe på barnehagen, som hele tiden jobber med å ha ett ekstra fokus på miljø og utfordrer og inspirerer barn og voksne til større miljøbevissthet.

Barnehagen har en egen miljøhandlingsplan og miljøregler.

Miljø har ett stort fokus på enheten. Bærekraft og bærekraftig utvikling er en viktig verdi for oss i Blakli barnehager. Vi er mye ute, og det å være i naturen, ta vare på det rundt oss og å ha respekt for alt som kryper og går, er noe av det vi vil at skal ligge i ryggraden til alle. Vi har valgt å ha ett felles utviklingsprosjekt ved å gå dypere inn i forståelsen av hva bærekraftig utvikling kan bety. Vi er nysgjerrige på Barns relasjon til naturen, og hvordan dette sees i sammenheng med miljø og bærekraftig utvikling.

Samarbeidsutvalg (SU) og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte på barnehagen.

Foreldrerådet velger representanter til barnehagens SU og FAU

Samarbeidsutvalget (SU) skal være ett rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter, har et ansvar for barnehagens innhold og drift.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har et spesielt ansvar i å arrangere aktiviteter og arrangementer som bidrar til å skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

Medlemmer i SU og FAU

Kontaktinformasjon til medlemmene i SU og FAU

Møteinnkalling og møtereferat SU

2020/2021: Møteinnkalling og møtereferat:

2019/2020: Møteinnkalling og møtereferat:

2018 /2019: Møteinnkalling og møtereferat (Brukerråd og FRU)

Rapporter

03.05.2013, retting gjennomført 19.02.2014: Lovlighetskontroll

11.03.2014, retting gjennomført 01.06.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

12.02.2019, retting gjennomført 02.09.2019: Risvollan og Sollia (Blakli) barnehager - tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Blakli barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 02.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004