Blakli barnehager

Møkkete hender til unge inspiserer blad med larve

Kontakt Blakli barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Blakli barnehager består av Sollia barnehage og Risvollan midlertidige barnehage.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstider

Åpningstiden i Sollia barnehage og Risvollan midlertidige barnehage er 07.00-16.30.

Sommeren 2024: Barnehagen er stengt i uke 28, 29 og 30.

Jul: Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften.

Påske: Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Velkommen til nye barn

Liten og ny i barnehagen - oppstart

Blakli barnehager er med i folkehelseprosjektet "liten og ny i barnehagen". I den forbindelse organiserer vi for en foreldreaktiv oppstart for de yngste barna. Foreldre/foresatte er sammen med barnet i 5 dager.

Vi inviterer også alle nye foreldre/ foresatte på foreldremøte og foreldresamtale før oppstart, samtidig som barn og foreldre/foresatte ønskes velkommen på flere besøk i barnehagen etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU).

Kostpenger og kostholdsplan

Kostpenger: 350,- per måned fra og med 1. januar 2024.

Rundt mat og måltid skapes gode, interessante og felles stunder i barnehagen. Hva vi vektlegger ved måltidet og hvilken mat vi serverer, finner dere i kostholdsplan for Blakli barnehager (denne er under revidering).

Pedagogikk og læringsmiljø

«Reflekterende voksne i møte med det kompetente barnet».

På Blakli barnehager skal barna kjenne seg verdsatt, kompetent og delaktige. Her skal de oppleve trygghet, få omsorg, ha det moro, få utfordringer, lære og utvikle seg; sammen med andre barn.

Barn har rett til å være forskjellig, de har ulike behov og ønsker, og de skal få mulighet til å utrykke seg på sin måte. Samtidig skal barna kjenne hva det betyr å være i ett fellesskap med andre barn og voksne.

Vi skal være en barnehage i vår tid og følge samfunnets endringer. Vi henter inspirasjon fra flere hold og deltar i to pedagogiske nettverk, "Barn og Rom" og "Reggio Emilia". Gjennom Reggio Emilia-filosofien lar vi oss inspirerer av synet på mennesket, de demokratiske arbeidsmåtene og betydningen av dialogen.

Læringsmiljø

”I møte med” er tre magiske ord som har stor betydning for oss. Det sier noe om vår forståelse av hva ett godt læringsmiljø er. Læringsmiljøet består av de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene rundt barnet. De ulike faktorene er avhengige av hverandre. God utvikling, lek og læring, helse og trivsel kommer som et resultat av det gode læringsmiljøet i barnehagen.

Mennesker lærer gjennom å være aktive, få gjøre seg sine egne erfaringer og mulighet til å tenke, både alene og sammen med andre, rundt det som har skjedd. ”Learning by doing and reflection” av John Dewey (amerikansk filosof, pedagog og psykolog). Vi blir påvirket av våre omgivelser. Samtidig har vi gjennom vår væremåte og aktivitet, mulighet til å påvirke våre omgivelser. Vi blir ulikt berørt i ulike møter - med ord, lukt, lys, stemning, ulike materialer eller ulike rom. Å være ute i skogen når det regner eller når sola varmer, påvirker oss ulikt. Vi sanser, opplever, får erfaringer og settes i ulike stemninger. Barns opplevelse av møte med andre barn og voksne vil påvirke barns oppfatning av seg selv.

Våre arbeidsmetoder er:

 • Prosjektarbeid
 • Pedagogisk dokumentasjon
 • Det fysiske læringsmiljø
 • Personalets relasjonskompetanse
 • Organisering
 • Foreldresamarbeid

Disse er gjensidig avhengig av hverandre.

Barns psykososiale miljø

Handlingsplan for arbeidet med barns psykososiale miljø i Blakli barnehager

I barnehagen skal barna være en del av et trygt fellesskap. Her skal de erfare i samspill med andre og utvikle sosial kompetanse. I Blakli barnehager ønsker vi å fremme et godt psykososialt miljø hvor barna kan utvikle seg i trygge omgivelser med utfordringer tilpasset enkeltbarnet. Sentralt er hvordan de voksne støtter barna når de deltar i barnehagehverdagen, bygger relasjoner til hverandre, inngår i samspill, leker og knytter vennskapsbånd.

I rammeplanen står det at barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.

Den 010121 kom det inn en endring i barnehageloven som krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing. Barnehagene skal skape et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Rammeplanen stiller allerede krav om dette. Det skal sikre at alle barn, uavhengig av hvilken barnehage de går i, får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre. Les gjerne mer på UDIR sine sider.

De eldste barna

Vi har utarbeidet en plan for de eldste barna i barnehagen med bakgrunn i rammeplan 2017 og UDIRs veileder “Fra eldst til yngst - sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole”. Det er også utarbeidet en plan for overgangen mellom barnehage og skole i Trondheim kommune. Denne planene skal sikre gode rutiner for samarbeidet mellom barnehagen og skolen, og en meningsfull sammenheng i opplæringsløpet det siste året i barnehage og det første året på skolen.

Denne planen kan du lese mer om på Trondheim kommune sine sider.

På barnehagen vår, kaller vi de eldste barna for Roggbif gruppa. Roggbif er en huskeregel for fargene i regnbuen, som er et akronym for fargene fra ytterkanten og innover: Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett. Det sier litt om ulikhet, som sammen skaper en helhet, der det finnes nyanser. Roggbif på Risvollan og Sollia vil i løpet av året bli kjent med hverandre, og gjennom felles foreldremøter, håper vi at dere foreldre også blir bedre kjent før oppstart på skolen.

Her finner du planen vår for de eldste barna (2023/2024).

Årsplan

Les gjerne årsplanen vår (under revidering).

Årsplanen vår er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser, og til informasjon, for å gi alle ett innblikk i vår pedagogikk.

Årshjul

Oversikt over aktiviteter og samarbeid, finner dere her i årshjulet for foreldre/foresatte, 2023/2024.

Planer og strategier

Stein, saks, papir

En strategi for å bygge sterke barnefellesskap.

"Barn og unge lever sine liv i relasjoner på ulike arenaer. For å forstå barn må vi derfor se og forstå barnet i kontekst, i den sammenheng og i den tiden de lever i."

Kommunedirektøren presenterer med denne strategien kunnskapsgrunnlaget for alle tjenester innenfor oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Barns og unges manglende tilhørighet og ensomhetsfølelse blir blant annet omtalt. Strategien er en veileder for å redusere mobbing, digital netthets og seksuelle krenkelser. Teorigrunnlaget for arbeidet blir presentert, og sammen med råd fra innbyggere og ansatte danner dette en ramme for foretrukken praksis.

Den gir tydelig faglig retning på flere områder. Blikket flyttes fra individ til fellesskap. Personers vansker og utfordringer skal i hovedsak forstås, forklares og løses i fellesskapet i samarbeid med tjenestene.

Periodemål oppvekst og utdanning 2023-2026

Her finner du periodemålene.

Periodemålene i avtalen er felles for skole, barnehage og barne- og familietjenesten (BFT). Indikatorene er etter prosess, utarbeidet for barnehagene spesielt. Kommunedirektøren er opptatt av et helhetlig oppvekstperspektiv, i tråd med stein, saks, papir-strategien.

Helhetlig modell for inkluderende praksis i barnehagen

Trondheim kommune etablerer en ny organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagen. Organiseringen skal sikre at barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging får tidlig hjelp i et inkluderende fellesskap. Barnehagene er samlet i 26 barnehageklynger som hver består av  en gruppe kommunale, private ordinære- og familiebarnehager. I hver klynge er det utpekt en vertsbarnehage. Alle vertsbarnehagene er kommunale barnehager. Enhetsleder i vertsbarnehagene skal ha arbeidsgiveransvar for ansatte i det spesialpedagogiske teamet. I hver barnehageklynge er den spesialpedagogiske ressursen samlet i et team som skal jobbe i alle barnehagene i klynga. Teamet skal i samarbeid med foreldre, barnehagene og PPT gi veiledning og/eller gjennomføre spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging. 

En vertsbarnehage i hver bydel vil i tillegg ha arbeidsgiveransvar for et forsterket spesialpedagogisk team. Forsterket spesialpedagogisk team skal ha en by- og bydelsomfattende funksjon i tett samhandling med PPT, øvrig BFT og spesialisthelsetjenesten. Forsterket spesialpedagogisk team skal ivareta spisskompetanse som komplementerer de spesialpedagogiske teamene.

Les mer om modellen.

Miljø

Blakli barnehager fikk i 2005 miljøsertifiseringen Grønt Flagg.

Grønt Flagg, hva er det?

Gjennom sju kriterier og en tematisk tilnærming til miljøarbeidet bidrar Grønt Flagg programmet til at tusenvis av barn og unge i Norge og millioner over hele verden vokser opp med mer kunnskap, forståelse og erfaringer knyttet til hvordan vi skal takle miljøutfordringene verden nå står ovenfor.

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE). Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et verktøy for å innføre miljøledelse og en viktig drivkraft for kontinuerlig miljøundervisning.

Les mer om Grønt Flagg

Miljø og Grønt Flagg på Blakli barnehager

Grønt Flagg-arbeidet er nært knyttet opp mot det pedagogiske arbeidet for å oppfylle mål i rammeplanen og læringsmål i Kunnskapsløftet. Grønt Flagg-arbeidet involvere både barn, foreldre, ledere og ansatte.

Hvert år må vi søke resertifisering av det Grønne Flagget. Vi har en egen gruppe på barnehagen, som hele tiden jobber med å ha ett ekstra fokus på miljø og utfordrer og inspirerer barn og voksne til større miljøbevissthet.

Barnehagen har en egen miljøhandlingsplan og miljøregler.

Miljø har ett stort fokus på enheten. Bærekraft og bærekraftig utvikling er en viktig verdi for oss i Blakli barnehager. Vi er mye ute, og det å være i naturen, ta vare på det rundt oss og å ha respekt for alt som kryper og går, er noe av det vi vil at skal ligge i ryggraden til alle. Vi har valgt å ha ett felles utviklingsprosjekt ved å gå dypere inn i forståelsen av hva bærekraftig utvikling kan bety. Vi er nysgjerrige på Barns relasjon til naturen, og hvordan dette sees i sammenheng med miljø og bærekraftig utvikling.

Samarbeidsutvalg (SU) og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte på barnehagen.

Foreldrerådet velger representanter til barnehagens SU og FAU.

Samarbeidsutvalget (SU) skal være ett rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter, har et ansvar for barnehagens innhold og drift.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har et spesielt ansvar i å arrangere aktiviteter og arrangementer som bidrar til å skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

Medlemmer i SU og FAU

Kontaktinformasjon til medlemmene i SU og FAU 2023/ 2024

Møteinnkalling og møtereferat SU

2023/2024: Møteinnkalling og møtereferat

2022/2023: Møteinnkalling og møtereferat

 

 

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Blakli barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 032132

Adresse: Nordre Risvolltun 36, 7036 TRONDHEIM

Leder

Bente Brissach
Styrer

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Victoria Marie Bruun

Barne/ung.arb.

E-post:

Ingrid Emilie Gravvold Helmersen

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Heidi Hepsø

Barnehagelærer I

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Kirkaune

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Ann-Kristin Lundhaug

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Siri Mogård

Pedagogisk leder I

E-post:

Kassandra Nordahl

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Lena Olsen

Pedagogisk leder I

Telefon:

E-post:

Karianne Norstrand Wærdahl

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Jenny Birgitta Ödlund

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Synnøve Øien

Avdelingsleder I

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 12.04.2024

032132

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward