Hjem Blakli barnehager

Blakli barnehager

Kontakt Blakli barnehager

Se kart

Organisering

Blakli barnehager består av Sollia barnehage og Risvollan midlertidige barnehage.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

Sollia barnehage og Risvollan midlertidige barnehage 07.00-16.30.

Onsdag i påskeuka, julaften og nyttårsaften er det stengt. 

Sommeren 2019 er barnehagen stengt i uke 28 og 29 (8. - 19. juli).

Sommeren 2020 er barnehagen stengt i uke 28 og 29

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Kostpenger og kostholdsplan

Kostpenger for Sollia barnehage og Risvollan midlertidige barnehage er i dag kroner 320 per måned.

Hva vi vektlegger ved måltidet og hvilken mat vi serverer, finner dere i kostholdsplan for Blakli barnehager

Pedagogikk og læringsmiljø

«Reflekterende voksne i møte med det kompetente barnet».

På Blakli barnehager skal barna kjenne seg verdsatt, kompetent og delaktige. Her skal de oppleve trygghet, få omsorg, ha det moro, få utfordringer, lære og utvikle seg; sammen med andre barn.

Barn har rett til å være forskjellig, de har ulike behov og ønsker, og de skal få mulighet til å utrykke seg på sin måte. Samtidig skal barna kjenne hva det betyr å være i ett fellesskap med andre barn og voksne.

Vi skal være en barnehage i vår tid og følge samfunnets endringer. Vi henter inspirasjon fra flere hold og deltar i to pedagogiske nettverk, "Barn og Rom" og "Reggio Emilia". Gjennom Reggio Emilia-filosofien lar vi oss inspirerer av synet på mennesket, de demokratiske arbeidsmåtene og betydningen av dialogen.

Hvert år rapporterer vi hvordan vi har jobbet på enhet med tanke på Barn og Rom-nettverket. For 2017/2018 har fokuset vært "Hva kan progresjon være?" og "Hva kan kommunikasjon være?".

Læringsmiljø

”I møte med” er tre magiske ord som har stor betydning for oss. Det sier noe om vår forståelse av hva ett godt læringsmiljø er. Læringsmiljøet består av de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene rundt barnet. De ulike faktorene er avhengige av hverandre. God utvikling, lek og læring, helse og trivsel kommer som et resultat av det gode læringsmiljøet i barnehagen. Mennesker lærer gjennom å være aktive, få gjøre seg sine egne erfaringer og mulighet til å tenke, både alene og sammen med andre, rundt det som har skjedd.  ”Learning by doing and reflection” av John Dewey (amerikansk filosof, pedagog og psykolog). Vi blir påvirket av våre omgivelser. Samtidig har vi gjennom vår væremåte og aktivitet, mulighet til å påvirke våre omgivelser. Man blir ulikt berørt i ulike møter - med ord, lukt, lys, stemning, ulike materialer eller ulike rom. Å være ute i skogen når det regner eller når sola varmer, påvirker oss ulikt. Vi sanser, opplever, får erfaringer og settes i ulike stemninger. Barns opplevelse av møte med andre barn og voksne vil påvirke barns oppfatning av seg selv.

Våre arbeidsmetoder er:

 • lek og prosjekterende arbeidsmåte
 • ansattes væremåte og holdninger
 • det fysiske miljøet/materialer
 • smågrupper
 • pedagogisk dokumentasjon

Disse er gjensidig avhengig av hverandre.

De eldste barna

Vi har utarbeidet en plan for de eldste barna i barnehagen med bakgrunn i rammeplan 2017 og UDIRs veileder “Fra eldst til yngst - sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole”. Det er også utarbeidet en plan for overgangen mellom barnehage og skole i Trondheim kommune. Denne planene skal sikre gode rutiner for samarbeidet mellom barnehagen og skolen, og en meningsfull sammenheng i opplæringsløpet det siste året i barnehage og det første året på skolen.

Denne planen kan du lese mere om på Trondheim kommune sine sider, eller klikk her

På barnehagen vår, kaller vi de eldste barna for Roggbif gruppa. Roggbif er en huskeregel for fargene i regnbuen, som er et akronym for fargene fra ytterkanten og innover: Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett. Det sier litt om ulikhet, som sammen skaper en helhet, der det finnes nyanser. Roggbif på Risvollan og Sollia vil i løpet av året bli kjent med hverandre, og gjennom felles foreldremøter, håper vi at dere foreldre også blir bedre kjent før oppstart på skolen.

Les planen vår for 2018 / 2019.

Årsplan

Les gjerne vår årsplan hvor vi har utfyllende beskrivelse av vårt pedagogiske arbeid.

Årshjul

Oversikt over aktiviteter, måneder for foreldresamtaler med mere, finner dere i årshjulet 2018/ 2019

Planer og strategier

Stein, saks, papir

En strategi for å bygge sterke barnefellesskap.

"Barn og unge lever sine liv i relasjoner på ulike arenaer. For å forstå barn må vi derfor se og forstå barnet i kontekst, i den sammenheng og i den tiden de lever i."

Rådmannen presenterer med denne strategien kunnskapsgrunnlaget for alle tjenester innenfor oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Barns og unges manglende tilhørighet og ensomhetsfølelse blir blant annet omtalt. Strategien er en veileder for å redusere mobbing, digital netthets og seksuelle krenkelser. Teorigrunnlaget for arbeidet blir presentert, og sammen med råd fra innbyggere og ansatte danner dette en ramme for foretrukken praksis. 

Den gir tydelig faglig retning på flere områder. Blikket flyttes fra individ til fellesskap. Personers vansker og utfordringer skal i hovedsak forstås, forklares og løses i fellesskapet i samarbeid med tjenestene. 

Les strategien her.

 Enhetsavtalen

Enhetsavtalen inngås mellom enheten og kommunaldirektøren, og er et offentlig dokument.

Periodemålene i avtalen er felles for skole, barnehage og barne- og familietjenesten (BFT). Indikatorene er etter prosess, utarbeidet for barnehagene spesielt. Rådmannen er opptatt av et helhetlig oppvekstperspektiv, i tråd med stein, saks, papir-strategien. 

Mål 1: Barn og unge har fremdragende kompetanse sosialt, språklig og faglig.

Mål 2: Barn og unges oppvekstmiljø er alle voksnes ansvar

Mål 3: Barn og unge er unike og hører til i samme fellesskap

Mål 4: Vi er ett felles lag som møter barn og unge med kjærlighet, kompetanse og respekt

Enhetsavtalen med periodemål og indikatorer finner du her

Miljø

Blakli barnehager fikk i 2005 miljøsertifiseringen Grønt Flagg.

Grønt Flagg, hva er det?

Gjennom sju kriterier og en tematisk tilnærming til miljøarbeidet bidrar Grønt Flagg programmet til at tusenvis av barn og unge i Norge og millioner over hele verden vokser opp med mer kunnskap, forståelse og erfaringer knyttet til hvordan vi skal takle miljøutfordringene verden nå står ovenfor.

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE). Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et verktøy for å innføre miljøledelse og en viktig drivkraft for kontinuerlig miljøundervisning.

Lese mer om Grønt Flagg

Miljø og Grønt Flagg på Blakli barnehager

Grønt Flagg-arbeidet er nært knyttet opp mot det pedagogiske arbeidet for å oppfylle mål i rammeplanen og læringsmål i Kunnskapsløftet. Grønt Flagg-arbeidet involvere både barn, foreldre, ledere og ansatte. 

Hvert år må vi søke resertifisering av det Grønne Flagget. Vi har en egen gruppe på barnehagen, som hele tiden jobber med å ha ett ekstra fokus på miljø og utfordrer og inspirerer barn og voksne til større miljøbevissthet. 

Barnehagen har en egen miljøhandlingsplan og miljøregler.

Miljø vil i 2018/ 2019 ha stort fokus på enheten. Bærekraft og bærekraftig utvikling kom inn som en verdi i Rammeplanen. Vi har valgt å ha ett felles utviklingsprosjekt ved å gå dypere inn i forståelsen av hva bærekraftig utvikling kan bety. Vi er nysgjerrige på Barns relasjon til naturen, og hvordan dette sees i sammenheng med miljø og bærekraftig utvikling.

Brukerråd og FRU

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

Foreldrerådet (FRU) består av foreldre/foresatte til alle barn. Foreldrerådets representanter skal fremme felles interesser, for å skape et godt barnehagemiljø.

Medlemmer i brukerråd

Foreldrerepresentanter fra Risvollan barnehage

 • Bjørn Brynildsen (leder i brukerråd)
 • Øivind Aunøien
 • Kristine Tetlie Brevik (vara)

Foreldrerepresentanter fra Sollia barnehage

 • Siri Marie Skaftun
 • Pia Berg Sjule
 • Sunniva Hansen (vara)

Personalrepresentanter Blakli barnehager

 • Nina Bueng Bjørklund
 • Line Hoff
 • Inger Lise Brunvoll
 • Synnøve Øien

Styrer Bente Brissach

Møteinnkalling og møtereferat brukerråd

Møteinnkalling (Brukerråd)

Møteinnkalling (Brukerråd og FRU) og møtereferat

Møteinnkalling (Brukerråd og FRU)

Møtereferat

 Medlemmer FRU

  Risvollan: 

 • Ann-Kristin Eilertsen

 • Malene Kjeldseth

 • Marius Hellem

 • Vala Egilsdottir Murdin

  Sollia:

 • Camilla Hildrum

 • Asgeir Gylland
 • Ida Strømsnes Aagård

 • Xiaobo Ren

 • Kenneth Båtstrand

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

03.05.2013, retting gjennomført 19.02.2014: Lovlighetskontroll 
11.03.2014, retting gjennomført 01.06.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

12.02.2019: Risvollan og Sollia (Blakli) barnehager -  tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Blakli barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 06.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006