Huseby ungdomsskole

Huseby ungdomsskole

Kontakt Huseby ungdomsskole

Se kart

TK-kode: 051030

Information on isolation and quarantine - multi language

Skolen vår

Huseby ungdomsskole har cirka 366 elever på 8.-10. trinn og 40 ansatte, her inngår også mottaksklassene. Barneskoler som er i vår skolekrets er Romolslia skole og Huseby barneskole (tidligere Saupstad skole og Kolstad skole).

Lærerne er organisert i trinn og arbeidslag (team) som til sammen dekker de fleste fag- og ferdighetsområder for den elevgruppen de har ansvaret for. Lærerne har et gjensidig forpliktende samarbeid om tilpasset opplæring for disse elevene.

Huseby ungdomsskole er en av to skoler i Trondheim kommune med mottaksgrupper for elever på ungdomstrinnet. Dette betyr at vi tar i mot elever som nettopp har kommet til landet og som har behov for grunnleggende norskopplæring. Tilbudet gjelder i utgangspunktet for ett år, men mulighet med forlengelse med inntil ett år hvis behovet er til stede.

I utgangspunktet skal elever som er ferdig med opplæring i mottaksgrupper føres tilbake til sine nærskoler, men de har mulighet for å søke om videre skolegang ved Huseby ungdomsskole.

Mot-logo

Skolen har vært MOT-skole siden august 2018.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Trinn og administrasjon

8. trinn

Trinnleder: Frank Robert Mæhla

8A: Linn Dyrnes

8B: Steinar Bæverfjord Ranheim

8C: Eirik Wikerøy

8D: Linda Pettersen

8E: Julie Skevik

9. trinn

Trinnleder: Merethe Berg Ødegaard

9A: Marit Brakstad Mathisen

9B: Malene Richer Lien

9C: Gaute Reinholt

9D: Merethe Andersen

10. trinn

Trinnleder: Kjersti Aakre

10A: Heidi Aarnes Berge

10B: Lars Helge Staldvik

10C: Anna Birgitta Elisabeth Selmer Olsen

10D: Gry Helen Røvik

10E: Lena Skaalbones

Mottakstrinnet

Gunn Berit Halsos

Anja Kristin Bjartan

Skolens administrasjon

Rektor Robert Flataas, tlf. 47 67 21 90

Avdelingsleder Kjersti Aakre, tlf. 99 04 04 51

Avdelingsleder Merethe Berg Ødegaard, tlf. 41 66 20 67

Avdelingsleder Frank Robert Mæhla, tlf. 48 18 86 50

Sekretær Hege Dybfest Eriksen, tlf. 72 54 82 00

Nyttig info fra Yrkes- og utdanningsrådgiver

Kjersti Aakre

Kjersti er yrkes- og utdanningsrådgiver og har undervisning i faget utdanningsvalg på tiende trinn. Kjersti samarbeider tett med kontaktlærerne på tiende trinn for å drive god yrkes- og utdanningsrettet undervisning, rådgivning og veiledning frem til elevene søker videregående skole.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Miriam Krogh-Ervik

Telefon: 95 70 27 15

Maria Teresa Hansen

Telefon: 48 20 49 13

Til stede

 • Alle dager unntatt fredager.

Stikk innom, send sms eller ring for avtale.

Du kan ta kontakt med helsesøster dersom du trenger noen å snakke med:

 • om kropp og helse
 • om vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritiden din
 • om seksualitet og prevensjon
 • om tobakk/alkohol eller andre rusmidler
 • om andre ting du lurer på

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Informasjon fra helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Tilbud til elevene

Målet for skolehelsetjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg, og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker samarbeid med dere som er foreldre eller foresatte.

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi har et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning og gruppesamtaler. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til nødvendig behandling og hjelpeinstans.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og pedagogisk psykologisk faglige i enheten på generelt grunnlag og ved behov. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Skulle det oppstå forhold vedrørende barnets helse og trivsel som ikke dekkes av rutineprogrammet, og som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Lover og retningslinjer vi jobber etter: Blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene. Forskrift om helsetjenester i skolene. Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Statens helsetilsyn). Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg 2021-2022
 • 8A: Ingfrid Gjone Enstad
 • 8B: Maria Bartnes
 • 8C: Rachel Blomli Moen
 • 8D: Mona Wiggen Brennecke
 • 8E:Linda Liabø Rønning Munkvoll
 • 9A: Fennilyn Barro Gustad
 • 9B: Elin Ida Sletner
 • 9C: Siv Malla
 • 9D: Tellef Aune
 • 10A: Erik Rye-Hytten FAU-leder
 • 10B: Tina Nissen
 • 10C: Stian Havstein
 • 10D: Kari Lise Stensby
 • 10E: Anita Johansen Vatle

Alle foreldre/foresatte med barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrenes tillitsvalgte og styret for foreldrerådet.

Alle medlemmer har en vara. Det er representasjon fra alle skolens trinn.

FAUs hovedoppgaver

 • Styrke kontakten mellom hjem og skole.
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
 • Legge forholdene til rette for at elevene trives og utvikler seg positivt.

Hva gjør FAU

 • Fritidsaktiviteter.
 • Foreldremøter.
 • Engasjement i saker som angår skolen.
 • Økonomisk støtte til tiltak for skolen.

Hva gjør trinnkontaktene

 • Bistå trinnet med miljøskapende tiltak.
 • Få de andre foreldre/foresatte i trinnet med på arbeidet.

Hvordan komme i gang

 • Velg kontaktperson.
 • Lag årsplan i samarbeid med tillitselever og kontaktlærer.
 • Bruk trinnkontaktpermen aktivt.

Kontakt e-post

fauhuseby.ungdom@gmail.com

Referat FAU møter 2021-2022.docx

 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Huseby ungdomsskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Org.nr.: 975 267 792

TK-kode: 051030

Sist oppdatert: 02.05.2022

051030

A03-P1-EPI004