Hjem Okstad skole
Okstad skole

Okstad skole

Kontakt Okstad skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Skole

Okstad skole er en 1-7 skole som ligger landlig til i Kroppanmarka. Våren 2020 ble nytt skolebygg tatt i bruk for å utvide skolen fra 1-4 til 1-7. Vi er i ferd med å bygge opp et mellomtrinn, og har fra høsten 2020 6 trinn på skolen. Vi er ca 170 elever, der ca.100 har SFO-plass. Vår nærmeste barnehage er Kroppanmarka barnehager som består av Okstad barnehage og Okstadveien barnehage.

Vi tilbyr et variert og spennende SFO-tilbud, der leken står i sentrum. Vi har ny-renovert SFO-avdeling og et spennende og variert uteområde.

Skolen prioriterer uteskole og IKT høyt.I forbindelse med innføring av ny læreplan kommende høst, vil Okstad skole være med i prosjektet: Skapende aktivitet i klasserommet.

Fravær på 3 dager eller mer søkes digitalt på denne nettsiden.

Okstad skole bruker meldeboka, og du finner den her.

Pedagogisk profil

Grunntanker i hverdagen for oss som har tilknytning til Okstad skole

OVERORDNA MÅL

Et godt sted å være – er et godt sted å lære

Okstad skole er en 1-7-skole. Skolen jobber etter læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 og de til enhver tid gjeldende fagplaner og føringer fra sentralt og lokalt hold. Dette gjelder så vel innhold som metode.

Det fysisk aktive barnet står sentralt. Av den grunn fokuseres det blant annet på Uteskolen som skal binde sammen fysisk aktivitet, opplevelse og kunnskapslæring gjennom utfordring og nysgjerrighet på ulike arena.

Skolen ser arena skole og SFO som viktige deler i en helhetstenkning. Ansattes samhandling blir derfor avgjørende i arbeidet med å nå oppsatte mål.

SFO

Åpningstid for SFO er kl 07.15–16.30.

Planleggingsdager SFO skoleåret 2020/21: 13. og 14. august 2020, 29. januar, 14.mai og 18.juni 2021.

Kontaktinformasjon Okstad SFO:

SFO-basen, telefon 72 54 91 57

Mobil, 91 12 28 74

Avdelingsleder SFO:

Therese Selbæk, 92 28 34 81

E-post: therese.selbek@ou.trondheim.kommune.no

Her kan du lese mer om hverdagen vår

Helsesykepleier

Helsesøster: Laila Krogstad

Kontortid: Onsdager og fredager 08.30-15.00

Telefon: 90 84 60 82

E-post: laila.krogstad@trondheim.kommune.no

NB! For å ivareta personvern/taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss.

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver

Førskole/1. trinn:

Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.

Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel eventuelt syn.

2. trinn:

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

Høyde- og vektmåling

Helseopplysning i grupper med tema: Kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, hygiene, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

5. trinn:

Helseopplysning i grupper med tema: Pubertet.

6. trinn:

Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

Vaksinasjon: HPV (mot livmorhalskreft, jenter).

Deltagelse på foreldremøter, ansvarsgruppemøter og andre møter etter behov, ønske og kapasitet.

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT).

Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske, sosiale forhold og forebygge sykdom og skade.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever selv, foreldre/andre omsorgspersoner, lærere og annet personell som jobber med elever kan ta kontakt. Tjenesten følger opp elever med individuell veiledning/samtaler – og eventuelt videre henvisning.

Skolehelsetjenesten har et tverrfaglig samarbeid med skole, rådgivende skolelege, BFT tiltak/forvaltning, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, fastlege og andrelinjetjenesten der det er behov for det.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesøster-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter) i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i skolehelsetjenesten.

Lover og retningslinjer som regulerer skolehelsetjenesten
  • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

FOR-2003-04-03-450

  • Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten:

Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  • Kommunedelplan for helsefremmende og forebyggende arbeid, barn og unge, Folkehelseplan 2012-2016.
  • Pasient- og brukerrettighetsloven:

Pasient- og brukerrettighetsloven

FAU

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Nå som Okstad skole er 1-7 skole, spiller FAU en viktig rolle for å bidra til å utvikle nye tradisjoner som bidrar til trivsel og godt skolemiljø.

Typiske arbeidsoppgaver for FAU er:

  • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem
  • Samarbeide med skolens ledelse og lærerne
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Som FAU-representant ved Okstad skole sitter man for to år av gangen.

Kontaktinfo: fau.okstadskole@gmail.com

1. trinn:

Kine Holan Bjerkan

Mari Wendelborg Gil

2. trinn:

Wenche Kristin Setten Werstad

Berit Stærkær

3. trinn:

Mona Susann Moe Bergset

Silje Maria Eriksen

4. trinn:

Kenneth Dalbakk

Kine Selnes Mediaa

5.trinn

Ingunn Balstad

Arild Høydal

6.trinn

Janne Kulbrandstad

Amin Said

Nyttige lenker

Salaby

Multi

Salto

Mylder

Quest (Lokus)

Kor'Arti

Elle Melle

Skolefrukt

Skolemelk

Bibliofil

Utleie

Det er på grunn av korona-situasjonene begrenset utleie.

Leie av lokaler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Okstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 27.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006