Hjem Selsbakk skole
Selsbakk skole

Selsbakk skole

Kontakt Selsbakk skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Skolen vår

Selsbakk skole er en 8-10 skole som holder til på Byåsen. Skolen har rundt 330 elever fordelt på 13 klasser, og ca. 35 ansatte. Rektor er Gry Rossing.

Vi ønsker en skole med et godt læringsmiljø for alle. Alle elever og ansatte skal ta vare på og bygge gode relasjoner til hverandre slik at ingen opplever å stå utenfor eller blir utsatt for mobbing. Alle elever skal oppleve mestring og utvikling.

På Selsbakk skole er vi også opptatt av klima og miljø. Derfor arbeider vi kontinuerlig med "grønne" tiltak. Kildesortering av avfall er for eksempel et slikt tiltak. Siden mars 2012 har vi hatt Grønt flagg vaiende på vår flaggstang.

Skolen har kantine som daglig serverer lunsj med næringsrik og sunn mat. Maten lages av en faglært kokk, og sammen med elever. Vi tror at mette elever lærer mer, noe som har betydning for miljøet på skolen. Målet er derfor at flest mulig elever skal besøke kantina hver dag.

Diverse opplysninger

Klassetrivsel.no er et nettbasert IT-tjeneste, som skoler kan abonnere på, slik at ansatte på skolen (med hver deres personlige brukerprofil knyttet til skolen sin Klassetrivsel-konto) kan sette opp og gjennomføre trivselsundersøkelser i en/flere/alle klasser/elevgrupper på skolen.

Klassetrivsel

Retten til å klage på karakterer i grunnskolen

Ordensregler for ungdomstrinnene

Føring av fravær på vitnemål

FAU

FAU - foreldrerådets arbeidsutvalg

Leder: Torkil Sørlie Røhr - torkil.rohr@ngu.no

FAUs hovedansvar er å fremme kontakt og formidle informasjon mellom de ulike klassetrinnene på skolen og mellom skolens ledelse, lærergruppe og gruppens elever og foreldre. FAU kan kalle inn til foreldreråd hvis det er behov for at alle foresatte må møtes. FAU er sammensatt av en representant fra hver klasse. Hver representant må ha en personlig vara og representantene er ansvarlig for at det møter en fra hver klasse på FAU-møtene.

FAUs oppgaver er

 • å bidra til å overbringe erfaringer fra ulike klassetrinn til foreldregruppen
 • å gjøre de foresatte i stand til å engasjere seg i forhold til skolen gjennom å innhente informasjon og bringe den videre til de andre foreldrene i sine klasser
 • å reise diskusjoner på foreldrerådsmøter og foreldremøter
 • å bringe saker og synspunkter som er kommet frem i foreldregruppen videre til FAU og brukerråd
 • å la de foresatte i sine klasser få påvirke de beslutninger som tas av foreldrerepresentantene i skolens brukerråd
 • å referere fra FAU-møtene på foreldremøtene
 • å organisere og koordinere praktiske oppgaver i forbindelse med nyttårsball
 • å opprettholde og videreutvikle kontakten med nærmiljøet
 • å delta på samarbeidsmøter mellom skole og klassekontakter slik at en sikrer at informasjon fra FAU når klassene.

Lederen representerer FAU i Brukerråd

Årshjul 2019-2020

Referat fra møte i FAU 4. desember 2019

Referat fra møte i FAU 23. oktober 2019

Referat fra møte i FAU 4. mars 2019

Referat fra møte i FAU 21. november 2018

Referat fra møte i FAU 26. februar 2018

Brukerråd

Brukerrådet, her er retningslinjene

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

1. Brukerrådet kan bestå av tre eller fem brukerrepresentanter*. Medlemmene velges med personlige vara for to år om gangen.

* Unntak for barnehage-enheter med flere barnehager under felles ledelse.

2. Leder og medlemmer av brukerråd velges etter gjeldende regler for hvert tjenesteområde.

 • I skolen velges foreldrerepresentantene av FAU og elevrepresentantene av elevråd. I rene ungdomsskoler, og i kombinerte barne- og ungdomsskoler, består brukerråd av to foreldre og tre elever. Minst en elev og en foreldrerepresentant skal være til stede fra henholdsvis barne- og ungdomstrinnet. I rene barneskoler er sammensetningen tre foreldre og to elever.
 • I barnehager velges representantene av årsmøtet i foreldrerådet. I barnehageenheter som består av to eller flere barnehager under felles ledelse og felles brukerråd, skal det være lik foreldre representasjon (minimum to) fra hver barnehage.
 • I sykehjem, enheter for hjemmetjenester, boliger, dagsentra og andre tjenesteområder velges brukerrepresentantene blant de som mottar tjenestene, pårørende, og blant brukerorganisasjonene.

3. På møtene i brukerråd deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.

4. Brukerrådene kan fatte rådgivende vedtak. Bare brukerrepresentantene har stemmerett. Enhetsleder gir brukerrådene jevnlig tilbakemelding om de rådgivende vedtak blir fulgt opp og på hvilken måte.

5. Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.

 • Brukerrådets rett til å fatte rådgivende vedtak og foreslå tiltak aksepteres og respekteres av enhetsleder og ansatte. Det skal være tungtveiende grunner for og ikke ta et rådgivende vedtak til følge.
 • Enhetsleders myndighet og ansvar for den daglige driften aksepteres og respekteres av brukerrådet.

6. Arbeidet i brukerrådet kan organiseres slik:

 • Det settes opp en møteplan med jevnlige møter.
 • Saksliste settes opp i samarbeid mellom enhetsleder og brukerrådets leder.
 • Enhetsleder og brukerrådets leder har et gjensidig ansvar for at sakene er godt forberedt.
 • Referat godkjennes av møtedeltagerne og gjøres kjent.
 • Alle rådgivende vedtak skal føres i protokoll og referat.

7. Brukerrådet kan ta opp et hvert tema* til diskusjon og gi råd om – eksempelvis:

 • Kriterier for god kvalitet ved enheten (organisering, tjenestetilbud, personale, kompetanse, brukermedvirkning, utviklingsarbeid, etc.).
 • Årsplan for enhetens virksomhet, herunder tiltak for gjennomføring av lederavtalen og hovedpostene i disponering av budsjett.
 • Tiltak som kan gi bedre kvalitet ved enheten.
 • Tiltak for vurdering av enhetens virksomhet.
 • Tiltak for utvikling av enhetens samlede kompetanse
 • Disponering av enhetens ressurser (personale, utstyr, bygninger, etc.).
 • Åpningstider og/eller besøkstider.
 • Dagsaktuelle tema – i enheten, nærmiljøet eller kommunen.

*Unntatt er individsaker – tjenestetilbud til enkeltpersoner og personalsaker.

8. Brukerrådet forventes å bli gjort kjent med:

 • Prosessene vedrørende resultatvurdering og signering av lederavtalen.
 • Oppfølging av medarbeider-, brukerundersøkelser og annet vurderingsarbeid som har betydning for kvalitet og utvikling av virksomheten.

9. I forhold til omgivelsene bør brukerrådene

 • samarbeide med andre brukerråd.
 • kontakte og/eller sende informasjon til de politiske komitéene.
 • ved behov å invitere politikere/rådmannen til møte.
 • forvente å motta informasjon fra rådmann om tema som berører enhetens virksomhet og/eller nærmiljø.
 • fungere som høringsorgan for rådmann, både i forhold til enhetens tjenesteområde og enhetens nærområde.
 • delta på ett kontaktmøte pr år mellom representanter fra brukerrådene og bystyret v/fagkomitéene.
 • for sykeheimer og hjemmebasert omsorg (soner) inviteres medlemmer av tilsynsutvalget (øst/vest) til å delta på møtene.

Trinnene

8. trinn

Avdelingsleder: Robert Torstensrud

Kontaktlærere:

 • 8AB: Randi W. Eilertsen, Daniel Farstad, Asbjørn Næsset
 • 8CD: Gøril K. Holthe, Sigrid L. Grinde, Ylva Kvernstad

Nettsted for 8. trinn

9. trinn

Avdelingsleder: Karen Sigrid Holen

Kontaktlærere:

 • 9AB: Lene Johnsen, Margit H. Bergrem, Astrid Gjetø
 • 9C: Aasmund B. Sivertsen, Lars F. Østby, Anders Tandberg
 • 9D: Anders Tandberg, Kristin Urvik
 • 9E: Aasmund B. Sivertsen, Lars F. Østby

Nettsted for 9. trinn

10. trinn

Avdelingsleder: Rigmor Wang

Kontaktlærere:

 • 10AB: Lise-Lotte Sørensen, Stig Asklund, Vigdis B. Farrell
 • 10CD: Randi T. Tellefsen, Finn A. Melhus, Ingrid Erlandsen

Nettsted for 10. trinn

Eksamen

Skriftlig eksamen 2022

På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt skriftlig eksamen. Dette betyr at både tidspunkt og eksamensoppgaver er like over hele landet. Elevene skal ha eksamen i enten norsk (hovedmål og sidemål), engelsk eller matematikk.

Særskilt tilrettelegging av eksamen reguleres av forskrift til opplæringsloven § 3-32. Forskriften fastsetter at rektor fatter vedtak om særskilt tilrettelegging av sentral gitt skriftlig eksamen.

Elever som har astma, allergi (f.eks. pollenallergi) og lignende, har rett til utvidet tid. Legeerklæring som dokumenterer behovet for utvidet tid skal leveres i god tid før eksamen. Dyslektikere har i tillegg til forlenget tid også rett å få lest opp oppgaven på lyd-fil. Elever med sakkyndig vurdering kan ha rett til utvidet tid.

Skriftlig eksamen vil bli alt etter hvilket fag elevene kommer opp i:

Elevene får opplysning om trekkfag fredag 12. mai kl. 09.00

Eksamensdager

 • Blir publisert senere
Muntlig eksamen 2022

På 10. trinn i grunnskolen skal alle elevene opp til en lokalt gitt muntlig eksamen. De kan komme opp i følgende fag: norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, KRLE og fremmedspråk. Kommunen (skolen) har ansvaret for gjennomføringen, og faglærerne utarbeider forslag til eksamensoppgaver som deretter godkjennes av en ekstern sensor.

Elevene får vite hvilket fag de har kommet opp i 48 timer før selve eksamensdagen. Obligatorisk forberedelsesdel starter 24 timer før eksamen, da får eleven oppgaven/tema. Ut fra det skal elevene forberede en presentasjon, som han eller hun presenterer under eksamen. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun skal få på eksamensdagen.

Forberedelsesdelen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal være på skolen og ha tilgang til en lærer.

Eksamen skal vare inntil 30 minutter for hver elev, og gjennomføres slik:

Eleven presenterer temaet(bør ikke utgjøre mer enn 1/3 av tiden).Sensorene bruker presentasjonen som et utgangspunkt for en fagsamtale med eleven (bør utgjøre minst 2/3 av tiden). Alle læreplanens mål kan bli trukket inn i denne samtalen.

Datoer for muntlig eksamen blir publisert senere.

Eksamensansvarlig på Selsbakk skole er Robert Torstensrud og Frank R. Johansen.

Orientering om retten til å klage på karakterer i grunnskolen.

www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen

Siste nytt

Nyheter fra skolens indre liv

Innsamlingsaksjon SOS-barnebyer

Selsbakk skole har sammen med elevrådet og FAU besluttet at skolen hvert år skal ha en egen innsamlingsaksjon, hvor pengene går til SOS-barnebyer.

Innsamlingsaksjonen 2021 blir avholdt torsdag 21. oktober.

Sammen med deler av trøndersk næringsliv og en del andre skoler, er Selsbakk skole med og støtter "Trønderlandsbyen" i Juliaca i Peru.

Vi håper alle elever vil få en fin dag med arbeid for innsamlingsaksjonen.

Kantina

Kantina's salatbarSelsbakk kokk

Se oppdatert meny

Priser i kantina
 • Dagens rett kr. 25,-
 • Zero Go’ morgen Yoghurt kr. 10,-
 • Go’ morgen Yoghurt kr. 15,-
 • 2,5 dl Eple-/appelsinjuice kr. 10,-
 • 2,5 dl Sjokomelk kr. 10,-
 • Iskald lettmelk kr. 5,-
 • Rislunsj kr. 20,-
 • Smoothies kr. 20,-
 • Litago kr. 20,-
 • Zero Iste Fersken kr. 20,-
 • Øvrig Iste kr. 25,-
 • Frukt kr. 5,-

Klippekort kan kjøpes hos administrasjonen:

 • Matkort kr. 250,- (10 klipp)
 • Yoghurtkort kr. 100,- (10 klipp)

VELKOMMEN TIL ET GODT OG SOSIALT MÅLTID

Med forbehold om eventuelle endringer

Hilsen kokken Dag med dyktige ”kokkespirer”

Elevtjenesten

Rådgivning og veiledning

Sosialpedagogisk rådgiver

Sosialpedagogisk rådgiver er Kristin Ramberg. Hennes oppgave som sosialpedagogisk rådgiver er å hjelpe elever som har problemer i forhold til seg selv, venner, skolen og annet. Kristin jobber i tett samarbeid med spesialpedagogisk rådgiver, sosialpedagogisk team, kontaktlærere og eksterne med oppfølging av enkeltelever og elevgrupper på hele skolen.

Yrkes- og utdanningsrådgiver

Aleksander Vold er yrkes- og utdanningsrådgiver og har undervisning i faget utdanningsvalg på tiende trinn. Aleksander samarbeider tett med de andre rådgiverne på skolen og kontaktlærerne på tiende trinn for å drive god yrkes og utdanningsrettet undervisning, rådgivning og veiledning frem til elevene søker videregående skole.

Spesialpedagogisk rådgiver

Marit Iren Sollie er skolens spesialpedagogiske rådgiver og koordinator. Marit Iren jobber i tett samarbeid med sosialpedagogisk rådgiver, sosialpedagogisk team og utdanningsrådgiver, kontaktlærere og eksterne med oppfølging av de elevene våre som har et spesialpedagogisk tilbud.

Samarbeid med felles mål om trivsel og mestring

Det er ikke alle elevene som makter å tilpasse seg skolen til enhver tid. Avdelingslederne jobber i tett samarbeid med rektor og vi står i nær kontakt med Barne- og familietjenesten, likeså helsesøster/lege, NAV, RBU, skoleteamet og så videre og i den grad det er behov for det, blir disse institusjonene trukket inn i arbeidet med enkeltelever. Men - det er hele tiden eleven og foresatte som bestemmer om det skal tas kontakt eller ikke. I den anledning vil vi minne foresatte og elever og at alle som arbeider i skolen har taushetsplikt! Når vi finner det nødvendig å melde saker gjør vi det, men vi varsler alltid de foresatte.

Vi tilhører nå barne- og familietjenesten Midtbyen. Disse faggruppene er representert i barne- og familietjenesten:

Spesialpedagoger Sosionomer Barnevernspedagoger Psykologer Ped. Psyk. Rådgiver Helsesøster

Samarbeidet med skole er organisert i samarbeidsteam. Dette teamsamarbeidet foregår ute på enhetene jevnlig og den første bekymring rundt et barn/ungdom blir tatt opp her. Dette skjer i samråd med foresatte.

Alt samarbeidet om og med barn er basert på medvirkning fra foresatte.

Barn og eller foresatte som ønsker å vite mer om samarbeidet eller ønsker råd/veiledning kan ta kontakt med skolen eller Barne – og familietjenesten direkte:

Besøksadresse: Gjørtlerveien 5

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Midtbyen, 7004 Trondheim

Telefon: 72 54 07 18

Helsesøster

Helsesykepleier: Birgit Løkkeberg

Kontortid: Mandag, onsdag og annenhver fredag klokken 08.30-14.30

Epost: birgit.lokkeberg@trondheim.kommune.no

Mobilnummer: 47 50 89 19

Mål

Fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom og skade.

8. trinn

Informasjon om skolehelsetjenesten i klassene.

Helsesamtale i klasser etterfulgt av individuelle samtaler med alle elever, måling av vekt og høyde, oppfølging ved behov.

9. trinn

Helsesamtaler ved behov.

10. trinn

Vaksine, dtp-IPV

Helsesamtaler ved behov.

Skolehelsetjenesten deler ikke ut medisiner.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten

Ungdomskontakten, Trondheim kommune

Ungdomskontakten er et kommunalt bydelstiltak som består av to personer med sosialfaglig bakgrunn som driver forebyggende arbeid med ungdom fra 13 år og oppover. Tilbudet er en del av Barne- og familietjenesten Midtbyen.

Ungdomskontakten tilbyr hjelp og støtte til ungdommer som står i fare for å utvikle problemer, og/eller som trenger bistand til å mestre sin egen livssituasjon. Arbeidet består i hovedsak av råd og veiledning gjennom samtaler, tilrettelagte aktiviteter, samt oppsøkende innsats på ulike arenaer i bydelen hvor ungdom oppholder seg. Vi samarbeider tett med skolen, samt med familie/nettverk og andre instanser i hjelpeapparatet når det er behov for det.

Tilbudet er frivillig, det vil si at ungdommene selv må samtykke i å motta oppfølging fra oss. Man trenger ingen søknad eller henvisning for å komme i kontakt med oss; ungdommene kan selv oppsøke oss på skolen (på faste dager) eller kontakt kan formidles via foreldre, lærere, helsesøster eller andre.

Ungdomskontakten er til stede på Selsbakk skole: Tirsdager kl. 09.00–14.00, ved helsesøsters kontor.

Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål eller mer informasjon.

Ungdomskontakter ved Selsbakk skole:

 • Gøril H. Sagen, telefon 41 49 80 44
 • Jan Fredrik Pindsle, telefon 95 43 97 04
§9a

Her kommer tekst om 9a

Informasjon av valgfag skoleåret 2019/2020

Allergi/matintoleranse

Årsplaner

En årsplan viser en tematisk oversikt over undervisningen gjennom skoleåret, den viser hva elevene arbeider med og til hvilken tid de gjør det.

Tema og innhold i opplæringen er sentrale punkter i årsplanen. Dette blir etter hvert lagt inn i elevenes arbeidsplaner og på læringsplattformen.

Som utgangspunkt for arbeidet med årsplaner i fag, har vi arbeidet med å etablere en felles forståelse for grunnleggende ferdigheter, kompetansemål, progresjon i kompetansemål, valg av innhold og arbeidsmåter som er egnet til å nå kompetansemålene, tilpasset opplæring og vurdering.

8. trinn

Valgfag

Fremmedspråk

9. trinn

Valgfag

Fremmedspråk

10. trinn

Valgfag

Fremmedspråk

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Selsbakk skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 21.10.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006