Næring og samfunnsutvikling

Trondheims fremste styrke er vårt sterke forsknings- og kunnskapsmiljø og vårt fremoverlente næringsliv. Dette er motoren for grønn omstilling som skal sikre vekst i eksisterende næringsliv, i innovative bedrifter, og gjøre byen attraktiv for næringsetablering.

Trondheim kommune skal være en aktiv part i arbeidet med omstilling av næringslivet. Dette gjør vi sammen med et skapende og engasjert næringsliv, gode partnere og fremragende kunnskapsmiljøer. Som storkommune skal Trondheim gå i front og sikre ambisjonene for grønn verdiskaping i regionen. Trondheim kommune skal ha en tydelig rolle i arbeidet med næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping, både lokalt og som landsdels hovedstad. For å lykkes med omstillingen vi står overfor, skal vi jobbe med sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft samtidig, og se dette i sammenheng.

Handlingsprogram for bærekraftig verdiskaping beskriver hvordan vi skal løse felles utfordringer fram mot 2027. Programmet er en oppfølging og konkretisering av Trondheim kommunes samfunnsplan, Trondheimsløftet, og Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen.

Våre satsingsområder

Næringsvennlig kommune

Trondheim kommune er en viktig samarbeidspartner for lokalt næringsliv. Vi skal legge til rette for næringsetablering, innovasjon og bærekraftig omstilling.

Trondheim kommune skal sammen med næringslivet identifisere og løse utfordringer som er til hinder for bærekraftig verdiskaping, og vi skal bidra til forutsigbarhet gjennom dialog og medvirkning. I tillegg skal effektiv saksbehandling, forenklet regelverk og bedre digitale løsninger for samhandling gjøre det enklere for næringslivet å iverksette verdiskapende tiltak. Vi vet at å legge til rette for næringsareal, nyetableringer og investere i infrastruktur er avgjørende for næringslivet.

Gründermiljøet i Trondheim er godt og mangfoldig. Utfordringen er å øke antall selskaper som tar steget fra oppstart til vekstselskap. Kommunen vil samarbeide med gründermiljøene og bedriftsklyngene for å skape nye innovative produkter og arbeidsformer der gründere kan møte kommunens behov og forventninger til effektivisering og fornyelse.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon, kontakt oss gjerne. , telefon 92 21 97 77, eller , telefon 91 76 02 97.

ns4.png

Teknologihovedstaden

Som teknologihovedstad skal vi styrke vår rolle som spydspiss i bærekraftig verdiskaping. Kunnskapsinstitusjonene og eksisterende næringsliv er viktige fundament, som gir et godt utgangspunkt for å lykkes med bærekraftig omstilling og verdiskaping. Det er viktig å satse på arbeidskraft og kompetanse, og ta vare på studiebyen som et viktig verktøy for byen og regionen. Vi skal forsterke innsatsen innenfor hav, helse, energi og digitalisering, og bidra til at disse kobles sterkere til byens og regionens næringsliv gjennom strategiske satsinger og aktiv bruk av virkemidler og partnerskap. Testarena skal brukes aktivt som verktøy for innovasjon og næringsutvikling.

Kunnskapsaksen og innovasjonsdistrikt

Teknologihovedstaden skal også bygges fysisk. Vi skal videreutvikle kunnskapsaksen og sikre prinsipper for innovasjonsdistrikt i områdene fra Nyhavna i nord til Sluppen i sør, med Elgeseter-Øya-Gløshaugen som kraftsentrum. Området fra Elgeseter bru og sørover til Sorgenfri er sentralt i utviklingen av NTNUs campussamling. Vi skal også samarbeide om realiseringen av Norsk havteknologisenter på Tyholt, og øvrige investeringer i forskningsutstyr og sensorer i Trolla, Frøya og Ålesund. Vi skal legge til rette for videre utvikling av havnæringer, FoU og testfasiliteter på Nyhavna og i Trondheimsfjorden for å styrke vår posisjon innen havteknologi.

Gode møteplasser og forbindelser er avgjørende for å koble aktørene og utløse innovasjonskraft og verdiskaping når vi skal skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse. Kommunen skal bidra til helhetlig satsing på byrom og forbindelser i kunnskapsaksen, og legge til rette for uttesting og midlertidighet i bygg- og anleggsfaser.

Trondheim - Nordens beste studieby

Trondheim er en av Norges største studiebyer med over 40 000 studenter fra hele verden, og kompetansen, innovasjonsevnen og arbeidskraften til byens studenter utgjør en uvurderlig ressurs for kommunen og regionens arbeids- og næringsliv. Trondheim kommune har i mange år tatt en aktiv rolle i å utvikle studiebyen. Sammen med NTNU har kommunen inngått et strategisk samarbeid og etablert Trondheim som verdens første universitetskommune, TRD 3.0.

Det å gi studentene en god opplevelse av studiebyen mens de er studenter, er den viktigste investeringen for å få dem til å bli etter endte studier, og studentene har i flere år på rad kåret Trondheim til Norges beste studieby. Gjennom nettverket StudyTrondheim samarbeider kommunen med utdanningsinstitusjonene, studentene, næringslivet og studentsamskipnaden om å gjøre Trondheim til Nordens beste studieby.

Trondheim kommune jobber for å styrke arbeidet med å gjøre det mer attraktivt å etablere seg i Trondheim og regionen også etter studietiden - både som gründer og i eksisterende næringsliv. Kontakt med arbeidslivet bidrar til større arbeidslivsrelevans i utdanningen og er viktig for å sikre at regionens fremtidige kompetansebehov blir utviklet og ivaretatt. Som universitetskommune jobber vi for å gjøre studentsamarbeid mer systematisert og målrettet, og ønsker å bidra i prosjekter og tiltak som fremmer kobling mellom byens studenter og regionens arbeids- og næringsliv. Satsing på studentinnovasjon er en del av dette arbeidet.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon, kontakt oss gjerne. , telefon 91 76 02 97, eller Eirik Sande, telefon 46 46 49 92.

ns5.jpg

Attraktiv storbyregion

Trondheim har en stolt tradisjon som attraktiv arrangementsby. Aktører innen kultur, idrett, FoU og næring gir opplevelser, inspirerer byens befolkning og genererer aktiviteter og direkte verdiskaping for det lokale næringslivet. I tillegg skapes nye muligheter for verdiskaping gjennom kunnskapsutveksling og relasjoner.

Trondheim har en sentral rolle som matby, i en stolt matregion, som byr på råvarer i verdensklasse, dyktige produsenter, restauranter og hoteller med stjernestatus. Målene i Matstrategi for Trondheim er ambisiøse - vi skal ta en internasjonal posisjon som matby og vi skal fremme matglede gjennom kompetanse og samhandling.

Trondheim er hjem til både store og små arrangementer. Dette inkluderer festivaler, konserter, idrettsarrangement, messer, konferanser etc. Vi jobber strategisk i partnerskap for å tiltrekke oss nasjonale og internasjonale arrangement med fokus på gode arenaer og et næringsliv som tar ut ringvirkninger og økonomisk verdiskaping fra arrangementene. Eksempler på større arrangement det jobbes med i planperioden er ski-VM 2025; håndball-VM og EM; oste-VM, Bocuse d’or, Aqua Nor, NorFishing, Trøndersk matfestival, Techport-konferansen, Olavsfest, Nasjonaljubileet i 2030 og flere store konserter.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon, kontakt oss gjerne. , telefon 92 21 97 77.

ns2.png

Grønn konkurransekraft

Grønn konkurransekraft er et gjennomgående tema for alle de øvrige satsingsområdene. Klima- og miljøvennlig omstilling gir bedrifter en konkurransefordel. Dette inkluderer alt fra å redusere klimagassutslipp og andre miljøbelastninger, til å utvikle nye fornybare og smarte energiløsninger og miljøvennlige produkter og tjenester. Vi skal være en kompetent partner og pådriver for lokale, nasjonale og internasjonale satsinger og prosjekter som bidrar til grønn konkurransekraft.

Fra avfall til ressurs

"Fra avfall til ressurs" er en stor og åpen satsing hvor opptil 40 millioner kroner er satt av til arbeid på dette området i kommunen de neste tre årene. Målet er å redusere avfallsmengden, oppnå ombruk, resirkulering og sirkulær økonomi i en betydelig større grad enn i dag. Områdene det fokuseres på i første omgang er sirkulære verdikjeder for plast, tekstiler, byggematerialer og bioressurser. Underprosjektene skjer i tett dialog med TRV-gruppen og bør også omfatte forskning og bruk av ny teknologi som til slutt fører til nye arbeidsplasser i kommunen. Samarbeid er nøkkelen til suksess! Satsingen har også en sosial dimensjon: Hvordan oppmuntrer vi innbyggere til å forbruke mindre, bruke smartere og være klar over at valgene de tar har en påvirkning på miljøet?

Trondheim som fyrtårnsby

Trondheim har de siste årene etablert seg som en fyrtårnsby for det systematiske arbeidet med smart og bærekraftig utvikling av byen. Smartby Trondheim er en samling prosjekter og aktiviteter som har til hensikt å gjøre Trondheim kommune mer bærekraftig gjennom bruk av (smart) teknologi og åpne data. Gjennom prosjekter som Horisont 2020-prosjektet +CityxChange (Positive City Exchange) har Trondheim sammen med lokale og internasjonale partnere demonstrert hvordan man gjennom godt samarbeid og innovative løsninger kan skape resultater både i Trondheim og langt utenfor Norges grenser. Prosjektet har fokusert spesielt på å utvikle og demonstrere innovative energi- og mobilitetsløsninger, men handler vel så mye om næringsutvikling og å etablere Trondheim som en testarena for ny teknologi. Prosjektet avsluttes i løpet av 2023, men læringen, systematikken og resultatene vil sammen med øvrige smartby-prosjekter bidra til realisering av målene i Handlingsprogram for bærekraftig verdiskaping.

Trondheim har nylig også blitt valgt ut til å være en av 112 Net Zero Mission Cities som gir byen en plattform for å også i årene fremover ta en posisjon i arbeidet med å bli bærekraftig og klimanøytral.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon, kontakt oss gjerne. , telefon 92 09 56 17, Øyvind Tanum, telefon 93 87 52 04, , telefon 95 14 40 88, eller , 91 76 02 02.

ns1.png

Starte egen bedrift?

For deg som er i en etablererfase kan det være nyttig å samhandle med andre gründere og innovasjonsmiljø. Her kan du få god tilgang på kompetanse og ressurser som kan hjelpe deg videre med å utvikle virksomheten. Etablererveiledningen i Trondheim kommune hjelper deg med å finne den veien som er riktig for deg og videreutviklingen av ditt prosjekt. Gjennom leverandøren Entreprenerdy AS tilbyr vi målrettet og strukturert etablererveiledning tilpasset deg og din bedrift eller forretningside. Det kan være kontakt med andre entreprenører eller innovasjonsmiljø, og det kan være individuell eller gruppebasert oppfølging sammen med andre entreprenører, hvor du vil få mulighet til å lære om hvordan du kan jobbe strukturert med å utvikle prosjektet ditt for å lykkes.

Book et møte her så vil du bli kontaktet for å kartlegge hva som er riktig for deg.

Samme link gjelder dersom du ønsker en næringsfaglig vurdering for å få beholde dagpenger fra NAV når du starter egen bedrift.

Har du ytterligere spørsmål kan du sende e-post til

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward