Hjem Tonstad skole

Tonstad skole

Vår visjon: "Vi ROR sammen mot målet" Relasjoner - Omsorg - Raushet

Kontakt Tonstad skole

Se kart

Oppstart første skoledag

Kl. 08.15: 5. - 10. trinn møter i skolegården.

Kl. 08.30: 2. - 4. trinn møter i skolegården

Kl. 09.00: 1. trinn møter i skolegården.

Alle elever avslutter skoledagen kl. 12.00.

 

Foreldremøte for 1. trinn er i gymsalen kl. 10.00.

På gunn av koronarestriksjoner kan det møte max to voksne pr. elev i skolegården for 1. trinnselevene. Inne i klasserommet kan det ikke være med voksne. På foreldremøtet kan det være med en voksen.  

Info nye førsteklassinger

Informasjon om førskoledag, første skoledag og foreldremøte.

Info fra Fagenhet for oppvekst og utdanning

Foreldreportal SFO fra Vigilo er ikke klar. Det betyr at foreldre som har skolestartere til høsten ikke kan melde barna sine på SFO ennå. Forhåpentligvis vil dette være på plass i begynnelsen av mai, men inntil videre kan vi ikke gå ut med en eksakt dato. 

SFO

SFO er åpent fra 07.00-16.30. 

Mellom 08.00-08.10 er ytterdørene inn til SFO, 1.-, 2.- og 3. trinns garderobe låst.

Velkommen til Tonstad SFO

Lenke

Tonstad skole SFO

Åpningstiden er 07.00-17.00.
SFO kontaktes på telefon:
1.-2. trinn - 971 95 985
3.-4. trinn - 901 76 967
Ved eventuelle spørsmål, kontakt leder Kirsti Berg, telefon 934 99 821 eller e-post: kirstia.berg@ou.trondheim.kommune.no

Om Tonstad SFO

SFO skal gi tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud for barn i 1.-4. klasse. Vi ønsker å legge til rette for at barna kan utnytte tiden hos oss til lek-, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser.

Vi har fem planleggingsdager i året, dato for disse blir sendt ut i eget skriv. På skolen fridager er SFO åpent etter behov, det vil bli sendt ut behovsspørreskjema i forkant av disse dagene. 

Ledelse og administrasjon

Ledelse og administrasjon

Administrasjonen

Konsulent Margaret Smistad
Telefon 72 54 97 08
E-post: margaret.smistad@ou.trondheim.kommune.no

Konsulent Camilla Lysø

Telefon 72 54 97 00
E-post: camilla.lyso@ou.trondheim.kommune.no

Ledelsen

Konstituert rektor Kjerstin Eithun Vang
Telefon 932 05 251
E-post: kjerstin-eithun.vang@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 1.-5. Lill-Anita Øien Bensvik
Telefon 402 43 147 
E-post: lill-anita.oien.bensvik@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 6.-10. Sverre Vikhammermo
Telefon 948 64 970
E-post: sverre.vikhammermo@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder SFO Kirsti Berg
Telefon 934 99 821
E-post: kirstia.berg@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder A-team Elisabet Rø Jevne
Telefon 958 28 935
E-post: elisabet-ro.jevne@ou.trondheim.kommune.no

Spesialpedagogikk og rådgivning

Spesialpedagogisk rådgiver 1.-5.trinn Ingeborg Åsen Nygaard
Telefon 72 54 97 04
E-post: ingeborg.nygaard@ou.trondheim.kommune.no

Spesialpedagogisk rådgiver 6.-10. trinn og sosialrådgiver Kjersti Venås
Telefon 72 54 97 04
E-post: kjersti.venas@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærere 2019-2020

Kontaktlærere 2019-2020

1. trinn

A Lill Kristin Øien

B Lars Rekkebo Johannessen 

C Anne Widemann Skagseth

D Ole Magnus Berntsen 

2. trinn

A Hanne Ottemo Støen

B Kristin Meyer Jensen

C Marit Kirknes

3. trinn

A Helene Amundøy

B Helle Sletbak Lundemo

C Kristian Mogseth Gylland

4. trinn

A Mona R. Krogh

B Toril Horgmo

C Marius Indergård

5. trinn

A Elisabeth Rimol Krogstad

B Trine Smisethjell

C Mats Ulseth Ramo

6. trinn

A Joakim Tevik

B Berit Halvorsen 

C Børge Hilstad

7. trinn

A Åke Myhr

B Jonas Tevik

8. trinn

A Rasmus Strand

B Ingunn Kroken

9. trinn

A Heidi Pedersen

B Iver Klingenberg

10. trinn

A Anne Kari Hinsverk

B John-Anders Johansen

Info fra FAU angående skolestruktur

Infoskriv fra FAU om skolestruktur

Skolebehovsplan - områdevurdering Hårstad-Okstad

Formannskapet har behandlet rådmannens innstilling for skolebehovsplan. Rådmannen innstiller på alternativ 2: "Rosten som eneste skole med elever på ungdomstrinnet, tilbygg på skolene Hårstad og Tonstad". Det er ikke tatt stilling til hvordan autismetilbudet skal tilrettelegges ved en slik organisering. Saken skal til bystyret i juni og behandlingen i formannskapet.

Om skolen

Tonstad skole ble åpnet høsten 1981, og er en kombinert (1-10) skole med cirka 450 elever. Skolen har en egen avdeling for barn og unge med utfordringer innenfor autismespekteret. SFO gir et tilbud til cirka 150 barn.
Skolen er åpen fra 07.00-23.00 og er en av de mest brukte til organisert fritidsaktiviteter og til tilbud innen den kommunale kulturskolen.

Autismeavdeling 

Om autismeavdeling

Visjon og mål
Vi ROR sammen mot målet

 • Maksimal individuell faglig og sosial utvikling
 • Å høre til et fellesskap av andre elever på samme alder

Overordna målsetting for opplæringa ved autismetilbudet. 
Elevene skal ha mulighet for deltakelse i fellesskapet ved skolen.
Elevene skal delta i fellesskapet med trinnet eller resten av skolen på områder eller aktiviteter de har forutsetning for, og muligheter til.
Opplæring i å kunne delta i sosiale aktiviteter på og utenfor for skolen er like viktig som individuelle, faglige læringsmål

 • Helhetlig opplæringstilbud med utgangspunkt i elevenes framtid.
 • Livskvalitet og trivsel for elevene tillegges stor vekt.
 • Opplæring som bygger på elevenes interesser, sterke sider og mestringskompetanse.
 • Aktiviteter i skoledagen som gir mening nå og i framtida.
 • Opplæringsmål og metoder utarbeides individuelt.
 • Rammer og skolemiljø tilpasses elevene.

Vi ønsker å etablere ferdigheter som styrker elevenes muligheter til:

 • Forutsigbare dager preget av oversikt og trygghet.
 • Funksjonell kommunikasjon for å kunne påvirke eget liv.
 • Selvstendighet i størst mulig grad.
 • Samarbeid om daglige oppgaver der ikke selvstendighet er realistisk
 • Varierte opplevelser og aktiviteter i og utenfor nærmiljø.

Deltakelse i sosiale sammenhenger med adekvat atferd.

Helsesøster

Nina Tranmæl er helsesøster ved skolen. Hun er til stede ved Tonstad hver dag.
Telefon: 970 90 638.
E-post: nina.tranmel@trondheim.kommune.no

 

FAU

Leder: Stine Vinsnes
Nestleder: Leslie Reppe
Kasserer: Thomas Vagle
Sekretær: Helle Hoston
 
Foreldre kan ta direkte kontakt med sin FAU-representant eller sende en mail til fautonstadskole@gmail.com 
 
Referat FAU:

Brukerråd

Fra FAU er følgende valgt til å sitte i Brukerråd:
Stine Vinsnes - Brukerråd/FAU
Leslie Reppe - Brukerråd/FAU
Cathrine Larsen - Brukerråd/FAU
Bjørnar Fjellhaug - Rektor
Kirsti Berg - Avdelingsleder SFO
Elisabet R. Jevne - Avdelingsleder autismetilbudet
To representanter fra elevråd

Respekt

Prinsippet i Respekt er å oppnå målbar endring i elevatferd gjennom å utvikle lærerne og ledelsen sin handlingskompetanse. Utvikling av kunnskap og ferdigheter i klasseledelse er en bærebjelke i programmet. En viktig målsetting er utvikling av kollektivt autoritative voksne.

Respekttiltak Tonstad skole

Rådgiving 

Rådgiver ved Tonstad skole er Kjersti Venås.

Telefon: 72549704.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tonstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 13.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006