Lerslia, del av gnr/bnr 215/1, 215/2 m.fl., detaljregulering, r20150037

Frist for innspill: 23.03.2018

Lerslia, del av gnr/bnr 215/1, 215/2 m.fl., detaljregulering, r20150037

Overnevnte plan er 06.02.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for deponering av rene masser. Etter endt deponering skal området tilbakeføres til landbruks- og naturformål.
Vesentlige utfordringer i planarbeidet er de store natur- og viltverdiene i området, samt geotekniske forhold.

Sammendrag

Planforslaget legger opp til en oppfylling av 2,5 millioner m³ masse over en anleggsperiode på 15 år. Tiltaket foreslås gjennomført i tre faser der de ulike fasene er inndelt i bestemmelsesområder med krav til utforming og gjennomføring. Etter anleggsperioden skal nytt terreng formes og vegetasjonen reetableres.
I anleggsfasen vil bekken bli lagt midlertidig i rør, og etter endt virksomhet vil det bli etablert nye bekkeløp gjennom området. Det vil bli opprettet to sedimentasjonsbasseng som også vil eksistere etter anleggsperioden. Eksisterende kulvert under Dovrebanen og Leinstrand vannverks vannledning må legges om.
I tiltakets fase 1 vil anleggstrafikken gå via Klett sentrum og Røddevegen. I fase 2 og 3 vil trafikken gå via rundkjøring på Sandmoen og anleggsvegen som ble etablert i forbindelse med opparbeidelse av ny E6.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Planer for masseberegning

Geoteknisk rapport

Terrengforming og vegetasjonsetablering

Lengdeprofiler

KU naturmiljø

KU landskapsbilde

Forekomst av pattedyr

Notat ledninger overvann

Notat vannkvalitet

Trafikkanalyse

ROS-analyse

Tredjepartskontroll

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 13/10243

Sist oppdatert: 07.02.2018