Ola Frosts veg, detaljregulering,r20150037

Frist for innspill: 27.04.2018

Ola Frosts veg, detaljregulering,r20150037

Overnevnte plan er 06.04.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å erstatte to parkeringsarealer i et eksisterende boligområde med et nytt boligbygg med ca 170 enheter og lokaler til fellesfunksjoner, samt felles uterom for beboere i eksisterende og nye boliger.

Sammendrag

Planforslaget omfatter et nytt boligbygg med inntil 170 boenheter i 17 etasjer. Bestemmelsene tillater 75 % ettromsleiligheter og resten toroms eller større. Boligbygget skal ha fellesfunksjoner i første og andre etasje. Bygget har kvadratisk fotavtrykk.

Eksisterende parkeringsplass sør på tomta skal reduseres kraftig, men 20 parkeringsplasser på bakken beholdes i denne delen av planområdet. Deler av dette arealet skal bebygges med ny boligblokk og deler skal opparbeides som uterom. Parkeringsplassen nordøst i planområdet skal utvides sørover der hvor det i dag er uterom, for så å legges tak over. På dette taket foreslås uterom. I tillegg er det foreslått ti parkeringsplasser på bakken nord for parkeringshuset.

Det er 501 boenheter innenfor planområdet i dag. Med 170 nye boenheter gir det til sammen 671 boenheter, noe som tilsvarer 32,9 boliger per dekar. Tettheten er ikke regnet om til enheter med snittstørrelse på 70 m2, men vil være godt innenfor kravet i KPA om minimum 10 boliger/daa.

Den vesentligste utfordringen i planarbeidet er spørsmålet om parkeringshus med uterom på tak. Området har sosiale utfordringer i dag, og levekår og folkehelse har også vært særskilte tema. I tillegg er planområdet støyutsatt.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsplan

Illustrasjoner inkludert sol- og skyggediagram

ROS-analyse

Trafikknotat

Geoteknisk vurdering

Støyfaglig vurdering

Arealoversikt

VA-kart

Ledningskart

Fjernvarmekart

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/7804

Sist oppdatert: 16.03.2018