Østre Rosten 28, 30, 32 og 34 og gnr/bnr 323/1060 m.fl., detaljregulering, r20200009

Frist for innspill: 06.02.2021

Østre Rosten 28, 30, 32 og 34 og gnr/bnr 323/1060 m.fl., detaljregulering, r20200009

Overnevnte plan er 08.12.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å transformere planområdet ved å legge mesteparten av parkeringa under bakken, og å etablere en sentrumsstruktur for å skape en attraktiv og tett bysituasjon ved nytt kollektivknutepunkt i Anne-Kath. Parows veg. Sentralt i planområdet etableres en bydelspark ut mot kollektivterminalen og boligbebyggelse etableres i kvartaler med saltak over høy første etasje skjermet for sentrumsaktiviteter og støy. Det etableres nye lokaler for Coop, og utadvendte formål på gateplanet.

Sammendrag

Bebyggelsen oppføres innenfor regulerte grenser som angitt for hvert enkelt delfelt i plankartet. Nye bygg plasseres ut mot veg for å danne tydelige, bymessige avgrensninger av bilfrie byrom med fotgjengerprioritet. Fire nye kvartaler blir vegger rundt den nye bydelsparken.

Kvartalene er forholdsvis store og ikke så høye for å få nok sol ned i uteoppholdsarealene. Det nordvestlige kvartalet er det høyeste med fire boligetasjer over ny COOP samt høy første etasje delvis under terreng. Dette er det lengste og bredeste kvartalet (ca 100mx60m). Det minste kvartalet er (ca.60x60m) og har fire boligetasjer med saltak over høy første etasje med andre funksjoner. Snittet viser standpunkt fra Tillerterminalen mot nord.

Innfor sentrumsformål (BS) tillates besøksintensive virksomheter som forretninger, tjenesteyting, kontor og boligbebyggelse, hotell/overnatting og bevertning. Det tillates totalt 18.500 m2 nytt handelsareal innenfor planområdet, noe som er i tråd med rammer gitt i KDP for Tiller. Innenfor BS4 (og BS5 under grunnen) tillates etablert et kulturhus/ forsamlingslokale, inklusive kino og teater på inntil 4000 m2 BRA. Det tillates inntil 570 boliger (inntil 40.000m2 BRA), og det åpnes opp for boliger også i andre etasje.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart under grunnen

Plankart på grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Trafikkutredning Trondheim syd.pdf

ROS-analyse.pdf

Geoteknisk notat.pdf

Rapport støyfaglig utredning.pdf

Konsekvensutredning.pdf

Illustrasjoner.pdf

Alternativsvurdering for adkomstløsning.pdf

Handelsanalyse Trondheim syd.pdf

Notat om medvirkningsprosessen.pdf

Illustrasjonsprosjekt.pdf

Åpent digitalt møte 1. februar 2021 klokka 18.00

Link til møtet: zoom.us/j/98683588854?pwd=bklQZHo2eEMvb09SeU1Vc0t4NDE0Zz09

Møte ID: 986 8358 8854

Passord: 417259

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/160

Sist oppdatert: 10.12.2020

Gå til toppen

arrow_upward