Detaljregulering av Reier Søbstads veg 12, gnr/bnr 197/535, 540, 579 m.fl., Saupstad lokale sentrum, r20190029

Frist for innspill: 08.05.2021

Detaljregulering av Reier Søbstads veg 12, gnr/bnr 197/535, 540, 579 m.fl., Saupstad lokale sentrum, r20190029

Overnevnte plan er 16.03.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av lokaler for handel, næring og nye boliger.

Sammendrag

Illustrert prosjekt viser 280 boliger. Boligbebyggelsen er fordelt på to høyblokker i 7 og 8 etasjer på dagens store parkeringsplass og i fire blokker på 3-5 etasjer over et kjøpesenter.

Parkering for bil foreslås redusert og lagt delvis under bakken. Parkeringsanlegget hvor det også er planlagt sykkelparkering og boder, ligger under begge utbyggingsfeltene og er knyttet sammen under bakken i Reier Søbstads veg. Det er en felles innkjøring til parkeringsanlegget.

Uterom for boligene er lagt på tak. Foreslått nytt handelsareal tilsvarer det som maksimalt tillates for Saupstad lokale sentrum i kommuneplanens arealdel. I tillegg planlegges det felles og offentlig torgareal. Gangveien mellom torget og bussholdeplassen blir bredere i forslaget, mens torget blir mindre enn i dag.

Saksdokumenter

Vedlegg til bestemmelsene: overordnet lysplan for Saupstad-Kolstad

Vedlegg

Grønnstruktur og forbindelser

Situasjonsplan

Utomhusplan 1. etg

Utomhusplan 2. etg

Utomhusplan tak

MUA-beregning (uteromsregnskap)

Solstudie.pdf

Fasadeoppriss

Snitt

Plantegninger parkering og næring

BRA-regnskap

3D-illustrasjoner

Situasjonsoppriss

Geoteknisk notat

Luftutredning

Støyutredning

Teknisk notat VA

Overordnet VA-plan

Trafikkanalyse

ROS-analyse

Samråd og medvirkning

Byantikvarens vurdering

Boligkvalitet, forslagsstillers vurdering

Boligkvalitet, uttalelse fra kommuneoverlegen

Referat fra oppstartsmøte

Tilbakemeldingsbrev komplett materiale 29.1.21

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/93

Sist oppdatert: 24.03.2021