Fv. 950 Reppekrysset - Være, detaljregulering, r20190013

Frist for innspill: 20.02.2021

Fv. 950 Reppekrysset - Være, detaljregulering, r20190013

Overnevnte plan er 05.01.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å sikre trygg fremkommelighet for gående og syklende på strekningen mellom Reppekrysset og Være gjennom etablering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 950 Malvikvegen. Tiltaket skal koble sammen to eksisterende gang- og sykkelvegnett.

Sammendrag

Den planlagte gang- og sykkelveg langs fv. 950 mellom Reppekrysset i vest og Være i øst vil knytte eksisterende gang- og sykkelvegnett sammen. Total lengde på gang- og sykkelvegen er 1,7 km. Omtrent 1100 meter bygges på dyrka jord, ca. 600 meter langs annet vegareal ved Reppekrysset og Være og i fjellskjæring ved boliger på Væreshaugen.

Gang- og sykkelvegen er plassert på sørsiden av fv. 950, og har en bredde på tre meter, med 25 cm skulder på hver side. Rabatt med grøft mellom ny gang- og sykkelveg og fv. 950 er tre meter og reguleres til annen veggrunn - grøntareal.

På en kort strekning ved Værestien må rabatt mellom veg og gang- og sykkelveg smales inn til en meter. Det settes opp rekkverk mellom kjørebane og ny gang- og sykkelveg.

Utfordringer i planen har vært å ivareta trafikksikkerheten, samtidig som hensynet til både dyrkajord og grunnforhold ivaretas.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Oppsummering av innspill med kommentarer

ROS-analyse.pdf

Tekniske tegninger

Forprosjekt.pdf

Geoteknisk rapport

Ingeniørgeologisk rapport

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/121

Sist oppdatert: 08.01.2021