Ust, del av gnr/bnr 174/1 og 175/1, detaljregulering av grav- og urnelund, r20190033

Frist for innspill: 05.06.2021

Ust, del av gnr/bnr 174/1 og 175/1, detaljregulering av grav- og urnelund, r20190033

Overnevnte plan er 20.04.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny grav- og urnelund på Ust, innenfor Heimdal kirkesogn. 

Sammendrag

Behovet for ny grav- og urnelund for Heimdalområdet har vært et tema i flere rulleringer av kommuneplanens arealdel og Trondheim kommune har utført flere utredninger knyttet til dette.

Planforslaget legger til rette for en grav- og urnelund, med seremonirom og parkeringsarealer i øvre del av området, samt driftsavdeling i øst. Grav- og urnelunden vil få hovedadkomst fra Uståsen. Planforslaget angir maksimale rammer og høyder for bebyggelsen, samt overordnet plassering. Eksakt plassering og utforming vil avklares i senere faser.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart samlet

Plankart 1

Plankart 2

Plankart 3

Plankart 4

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Overordnet VA-plan

Prinsipplan VA

Grunnforhold notat

Illustrasjonsplan og snitt

Illustrasjonshefte

Trafikkanalyse

 Anleggsfasen, notat

Støyvurdering, rapport

Lokalklimaanalyse

 Naturmiljø, konsekvensutredning

Landbruk, konsekvensutredning

Landskap, konsekvensutredning

Sammenstilling av innkomne merknader

 

Vi vil arrangere digitalt åpent møte tirsdag den 04.05.2021 klokka 18:00-20:00. Møtet er åpent for alle og du er herved invitert. Du kan bli med ved å klikke deg inn på følgende lenke

Digitalt Teams møte 04.05.21 kl. 18:00-20:00

Presentasjon_Åpent møte til offentlig ettersyn 4.5.21.pdf

Lenken vil bli aktiv en halvtime før møtet og det anbefales å logge seg inn i god tid før møtet starter.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/21616

Sist oppdatert: 10.05.2021

Gå til toppen

arrow_upward