Alette Beyers veg, detaljregulering av fortau, r20200026

Frist for innspill: 08.05.2021

Alette Beyers veg, detaljregulering av fortau, r20200026

Overnevnte plan er 10.03.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Planen legger til rette for at fortauet langs vestsiden av Alette Beyers veg, mellom Waldemar Aunes veg og Nordre Hallsetveg kan utvides fra 1,5 meter til 3,0 meter, men ved opparbeidelse vil det foretas noen lokale tilpasninger der det er hensiktsmessig. Planområdet reguleres til kjøreveg, fortau, friområde, bolig, kontor/næring og midlertidig rigg- og anleggsområde.

Saksdokumenter

Vedlegg

ROS-analyse

VA notat

VA-plantegning

VA plan og profiltegning, gh 202

Plan- og profiltegning fortau alternativ 2,5 m, c221

Normalprofil fortau alternativ 2,5 m, f221

Plan- og profiltegning fortau, alternativ 3,0 m, c222

Normalprofil fortau, alternativ 3,0 m

Rapport forprosjekt

Geoteknisk prosjekteringsrapport

Kartlegging arter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/37432

Sist oppdatert: 19.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward