Hårstadbekken rensedam, gnr/bnr 325/1 m.fl. detaljregulering, r20180047

Klagefrist: 04.04.2020

Hårstadbekken rensedam, gnr/bnr 325/1 m.fl. detaljregulering, r20180047

Overnevnte plan er 06.02.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Tiltaket er et samarbeid mellom Trondheim kommune og Statens vegvesen, og har tre formål:
1. Vannrenseanlegg. Rensing av overvann fra E6-parsellen Sandmoen-Tonstad og rensing av overvann fra boligområdene på Tiller. I de nye rensedammene skal overvannet renses for salter, metaller og miljøgifter før vannet slippes ut i Hårstadbekken.

2. Bedre vannkvalitet i Hårstadbekken og dermed bedre levekår for fisk i vassdraget.
3. Avsette arealer for fremtidig turveg med skiløype langs Hårstadbekken

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

- Vedlegg til bestemmelsene:

Geoteknisk prosjekteringsrapport

Notat om utslipp

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/123

Sist oppdatert: 13.03.2020

Gå til toppen

arrow_upward