Hjem Granåsen barnehager

Granåsen barnehager

Kontakt Granåsen barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

"Granåsen barnehager fremmer drømmer og livsglede"

Granåsen barnehager består av tre bygg - Granåsen barnehage, Brannhaugen barnehage og Kolsås barnehage.

Vi er en enhet med et rikt mangfold.

Barnehagens visjon skal være ei ledestjerne, noe vi skal strekke oss etter. Våre verdier skal i så måte hjelpe oss mot denne visjonen.

Sammen med dere foreldre, skal barnehagen bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale begrep. I tillegg skal sosial kompetanse og språklig kompetanse og de sju fagområdene i Rammeplanen vises i hverdagen vår. Det er viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Ta kontakt med barnehagen eller stikk innom om du vil bli enda bedre kjent med oss.

Last ned vår egen sang laget og fremført av en av våre ansatte.

Granåsen barnehager i Media

"Pedagogisk Kosthold i barnehagen" Adresseavisen 06.01.2020

Våre verdier

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale begrep. I tillegg er sosial kompetanse og språklig kompetanse og de sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Barnehagens innhold

Personalet er barnehagens aller viktigste ressurs og er rollemodeller som har et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Dette innebærer at refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger.

For Granåsen barnehager er toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse viktige verdier. Dette er verdier som vi skal arbeide mot og verdier som skal vises i hverdagen.

Toleranse:
Barna skal akseptere ulikheter og gis mulighet til å fremme retten for å være annerledes. De skal lære seg innlevelse og empati.
Voksne skal være rollemodeller gjennom å respektere og inkludere barn, kollegaer og foreldre.
Trygghet:
Barn skal få mulighet til å gi hverandre omsorg og ta imot omsorg.
Voksne skal være kjente for barna, som er nærværende og engasjerte i det enkelte barnet og som skaper trivsel, utvikling og forutsigbarhet i hverdagen.
Tilstedeværelse:
Barn skal få lov til å være her og nå, i relasjon med andre.
Voksne skal være deltagere på barnets og barnegruppens premisser.
Nysgjerrighet:
Barn skal gis mulighet for skaperglede, undring og utforskertrang i hverdagen.
Voksne skal være lydhøre og støttende for barns ulike uttrykk.
Anerkjennelse:
Barn ska bli sett, hørt og tatt på alvor av hverandre. De skal inkludere hverandre i deres lek og aktiviteter.
Voksne skal lytte, ta på alvor og oppmuntre til barns ulike behov for å uttrykke seg.

Om oss

Granåsen barnehager ble etablert høsten 2006. Granåsen barnehage besto da av Kolsås barnehage og Granåsen barnehage frem til høsten 2009. Da åpnet Brannhaugen barnehage dørene. I mai 2016 ble det nye barnehage bygget i Granåsen åpnet slik det er i dag. Granåsen barnehager består av tre bygg. Kolsås barnehage, Granåsen barnehage og Brannhaugen barnehage.

Granåsen Barnehager

Granåsen barnehager har felles administrasjon som består av enhetsleder, to avdelingsledere, sekretær. Barnehagen har på et bredt sammensatt tverrfaglig personalet med blant annet:

 • pedagogiske ledere/barnehagelærere
 • barnevernspedagoger
 • spesialpedagoger
 • miljøarbeider
 • barne- og ungdomsarbeidere
 • omsorgsarbeidere
 • hjelpepleiere
 • assistenter
 • lærlinger

Barnehagen har også kompetanse innenfor Marte Moe, ICDP, Webster Stratton, friluftsliv, Autisme, CP, Downs, Asperger, ADHD, seksuelle overgrep, syn og hørsel, samisk kultur, pedagogisk veiledning m.m.

Vi har 169 barn fordelt på 99 storbarn og 70 småbarn. Opptak til barnehagen vår gjøres gjennom Oppvekstkontoret.

Les mer om barnehagen i Velkommen til Granåsen barnehage.

Du finner også informasjon om hvordan vi arbeider og våre satsningsområder i vår årsplan og enhetsavtale i undermenyen om barnehagen.

Ta kontakt med barnehagen dersom du har lyst til å komme på besøk eller har andre spørsmål.

Oppstart i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehage. 

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass. 

 

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen

 Overgang barnehage skole

"Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem".

-Rammeplanen for barnehager-

Granåsen barnehage ska ha et nært samarbeid med skolene i nærmiljøet og med de skolene førskolebarna skal begynne på.  Det er en felles rutine for alle barnehager og skole i Trondheim kommune. Denne finnes nederst på siden.

Miljøsertifisering

Enheten er miljøsertifisert med Grønt flagg gjennom FEE. Vårt engasjement i miljøarbeid, kosthold, friluftsliv og gjenbruk vil vi være med å bidra til en økt bevissthet for barn, ansatte og foresatte. Inspirasjon hentes gjennom kurs og nettverkssamlinger i regi av Grønn Barneby.

Årsplan 2020

Årsplanen har flere funksjoner:

 • Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning
 • Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen gjennom brukerrådet
 • Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
 • Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

 Dette er en årsplan som er gjeldene for januar-desember 2019 og følger dermed kalenderåret

Årsplan Granåsen barnehager 2020

Månedsbrev

Månedsbrev
BRANNHAUGEN  
Steingrua

 Juni

Leirelva

 Juni   

 

GRANÅSEN                                          
Nordlys

 Juni

Himmeltoppen

 Juni  

 

KOLSÅSJuni

Brukerråd og arbeidsutvalg

Alle foreldre er med i foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens brukerråd og arbeidsutvalg. Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerråd skal behandle og gi råd i saker som vedrører enhetens kvalitet og innhold.

Se brosjyren Brukerråd - hva er det

Møtereferat og innkalling 2019/20
Oktober 2019Desember 2019 Jan/Febr 2020 April 2020 Juni 2020 

Innkalling 15.10.10

Møte avlyst Innkalling  Innkalling Innkalling 

Referat 15.10.19

Møte avlyst

Referat 

Referat 23.04.2020

Referat 
 Brukerrådets medlemmer ved Granåsen barnehage 2019/20:

I brukerrådet sitter:

Navn Barnehage Rolle Epost Telefon 
Christina Hansen Vang Brannhaugen Foresatt christinavang_87@hotmail.com 911 66 704
Hans Petter R Hårsvær Kolsås Foresatt eitchpee@gmail.com
951 49 602 
Pia Berglund

Granåsen

Foresatt

piab_89@hotmail.com

455 10 031
Kristin Moseng Granåsen Ansatt @trondheim.kommune.no 918 63 488
Bente Bleivik Kolsås Ansatt blei@trondheim.kommune.no 913 63 663
Mona Kristin Eide Brannhaugen Ansatt 6uq@trondheim.kommune.no 908 84 235

Hver representant i brukerrådet har sin egen vara.

NavnBarnehageRolleE postTelefon 
Karianne Lykke Brannhaugen Vara for Christina Hansen Vang kariannelykke@gmail.com 976 60 146
Hege Holm Kolsås Vara for Hans Petter R Hårsvær hegeholm88@gmail.com 928 29 260
Ane Marte Lindset Øverness Granåsen Pia Berglund aneovreness@gmail.com

936 63 883

Brukerrådets representanter blir valgt for to år om gangen.

I tillegg deltar enhetsleder og avdelingslederne ved alle brukerrådsmøter

Navn Stilling  EpostTelefon 
Anna Ingeborg Aalberg Enhetsleder nqa@trondheim.kommune.no 952 63 881

Kristian Sliper Midling

avdelingsleder z4c@trondheim.kommune.no 908 94 683

Mai Britt Seterbø

Avdelingsleder mai-britt.seterbo@ou.trondheim.kommune.no 984 26 643

Arbeidsutvalg (AU)

Ved Granåsen barnehager har vi et Arbeidsutvalg (AU) på hvert hus. Disse samarbeider i saker som berører hele enheten men har også egne arrangement på sine hus. Er det noe dere lurer på angående AU Brannhaugen så ta gjerne kontakt. 

 Au Brannhaugen
 NavnTilhørighet Epost Telefon 
Kristine Marie Marcussen Steingrua kristine.marie.marcussen@vintervoll.no 930 14 878
Martina Holden Steingrua martina_holden@hotmail.com 957 77 110
Solveig S Bue Steingrua sobue@online.no 970 01 067
May Britt Jakobsen Stokke Leirelva  may-britt.stokke@bedriftsidretten.no 918 73 811
Vivian Lein Fisknes Leirelva vivianleinfisknes@hotmail.com 414 90 749
Au Granåsen
NavnTilhørighetEpostTelefon
Hanne M Bjørnbet Himmeltoppen hanne.moe.bjornbet@stfk.no 917 81 288
Maya Haltbakk Rye Himmeltoppen magdalenarye@live.no
932 92 101
Øyvind Bucker Sanbakk Himmeltoppen oyvind.sandbakk@ntnu.no
414 62 452
Karina Sagmo Nordlys hoyenkarina@gmail.com 907 53 555
 Rune Molden Nordlys rune.molden@gmail.com 958 89 394
Au Kolsås
NavnTilhørighetEpostTelefon
Julie Sandvik Kolsås julie.folin@hotmail.com 997 87 670
Kjersti Johanne Wedø Kolsås kjersti.johanne.wedo@ou.trondheim.kommune.no 971 58 327
Hege Holm Kolsås hegeholm88@gmail.com 928 29 260
      906 21 029

Åpningstider

Enheten har åpent fra 07.00 til 16.45. Dette gjelder for alle tre husene. Barnehagen følger Trondheim kommunes Skole-/Barnehagekalender når det gjelder planleggingsdager og vi har da stengt. 

Sommerstengning 2020

Granåsen Barnehager holder i 2020 sommerstengt to uker i juli. Dette er Uke 29 og uke 30. Dette gjelder for enhetens tre hus.

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 14. august
 • Torsdag 8. oktober
 • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

04.11.2014, rettet 04.11.2014: Lovlighetskontroll.pdf

12.05.2015: Tilsynsrapport.pdf

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Granåsen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 01.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006