Granåsen barnehager

Luftfoto av Granåsen barnehager

Granåsen barnehager fremmer drømmer og livsglede

Kontakt Granåsen barnehager

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om Granåsen barnehager

"Granåsen barnehager fremmer drømmer og livsglede"

Granåsen barnehager består av tre bygg - Granåsen barnehage, Brannhaugen barnehage og Kolsås barnehage.

Vi er en enhet med et rikt mangfold.

Barnehagens visjon skal være ei ledestjerne, noe vi skal strekke oss etter. Våre verdier skal i så måte hjelpe oss mot denne visjonen.

Sammen med dere foreldre, skal barnehagen bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale begrep. I tillegg skal sosial kompetanse og språklig kompetanse og de sju fagområdene i Rammeplanen vises i hverdagen vår. Det er viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Ta kontakt med barnehagen eller stikk innom om du vil bli enda bedre kjent med oss.

Last ned vår egen sang laget og fremført av en av våre ansatte.

LUBA-prosjektet

Ordningen med lærerutdanningsbarnehager (LUBA) er et omfattende prosjekt de kommende 4-5 årene, for å koble barnehagefeltet tettere sammen med Universitet-/høgskole sektoren. Dette for å utvikle barnehagelærerutdanningen videre og styrke praksis-relevansen til DMMH gjennom forskning og utviklingsarbeid. Sekundært skal prosjektet øke kompetansen i barnehagene. Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH, Granåsen barnehager og SiT barnehager.

Du finner mer informasjon på

Granåsen barnehager i media

"Pedagogisk Kosthold i barnehagen" Adresseavisen 06.01.2020

Våre verdier

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale begrep. I tillegg er sosial kompetanse og språklig kompetanse og de sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Barnehagens innhold

Personalet er barnehagens aller viktigste ressurs og er rollemodeller som har et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Dette innebærer at refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger.

For Granåsen barnehager er toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse viktige verdier. Dette er verdier som vi skal arbeide mot og verdier som skal vises i hverdagen.

Toleranse

Barna skal akseptere ulikheter og gis mulighet til å fremme retten for å være annerledes. De skal lære seg innlevelse og empati.

Voksne skal være rollemodeller gjennom å respektere og inkludere barn, kollegaer og foreldre.

Trygghet

Barn skal få mulighet til å gi hverandre omsorg og ta imot omsorg.

Voksne skal være kjente for barna, som er nærværende og engasjerte i det enkelte barnet og som skaper trivsel, utvikling og forutsigbarhet i hverdagen.

Tilstedeværelse

Barn skal få lov til å være her og nå, i relasjon med andre.

Voksne skal være deltagere på barnets og barnegruppens premisser.

Nysgjerrighet

Barn skal gis mulighet for skaperglede, undring og utforskertrang i hverdagen.

Voksne skal være lydhøre og støttende for barns ulike uttrykk.

Anerkjennelse

Barn skal bli sett, hørt og tatt på alvor av hverandre. De skal inkludere hverandre i deres lek og aktiviteter.

Voksne skal lytte, ta på alvor og oppmuntre til barns ulike behov for å uttrykke seg.

Om oss

Granåsen barnehager ble etablert høsten 2006. Granåsen barnehage besto da av Kolsås barnehage og Granåsen barnehage frem til høsten 2009. Da åpnet Brannhaugen barnehage dørene. I mai 2016 ble det nye barnehage bygget i Granåsen åpnet slik det er i dag. Granåsen barnehager består av tre bygg. Kolsås barnehage, Granåsen barnehage og Brannhaugen barnehage.

Granåsen barnehager har felles administrasjon som består av enhetsleder, to avdelingsledere, sekretær. Barnehagen har på et bredt sammensatt tverrfaglig personalet med blant annet:

 • pedagogiske ledere/barnehagelærere
 • barnevernspedagoger
 • spesialpedagoger
 • miljøarbeider
 • barne- og ungdomsarbeidere
 • omsorgsarbeidere
 • hjelpepleiere
 • assistenter
 • lærlinger

Barnehagen har også kompetanse innenfor Marte Meo, ICDP, Webster Stratton, friluftsliv, Autisme, CP, Downs, Asperger, ADHD, seksuelle overgrep, syn og hørsel, samisk kultur, pedagogisk veiledning m.m.

Vi har 169 barn fordelt på 99 storbarn og 70 småbarn. Opptak til barnehagen vår gjøres gjennom Oppvekstkontoret.

Les mer om barnehagen i Velkommen til Granåsen barnehage.

Du finner også informasjon om hvordan vi arbeider og våre satsingsområder i vår årsplan og enhetsavtale i undermenyen om barnehagen.

Ta kontakt med barnehagen dersom du har lyst til å komme på besøk eller har andre spørsmål.

Overgang barnehage skole

"Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem".

Rammeplanen for barnehager

Granåsen barnehage skal ha et nært samarbeid med skolene i nærmiljøet og med de skolene førskolebarna skal begynne på. Det er en felles rutine for alle barnehager og skole i Trondheim kommune. Denne finnes nederst på siden.

Mobbeombud

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt. Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak. Mobbeombudet vil samarbeide med elev- og lærlingeombudet i fylket, og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.

Hva kan mobbeombudet hjelpe til med?

Mobbeombudet kan hjelpe til med flere ting som handler om barn og elever sin rett til å ha det trygt og mobbefritt i barnehagen og på skolen.

Mobbeombudet kan:

 • være en samtalepartner for barn, ungdom, foresatte, og alle som jobber med barn og unge, i små og store spørsmål som gjelder mobbing og psykososialt miljø i barnehage og skole
 • gi råd til hvordan du kan gå frem om du, barnet ditt, eller noen du kjenner, ikke har det bra i barnehagen eller skolen
 • veilede og skape dialog i fastlåste konflikter
 • bidra i forebyggende arbeid med informasjon og opplæring til barn, elever, foreldre og andre

Kontakte mobbeombudet.

Mobbeombudet har taushetsplikt.

Mobbeombudet har taushetsplikt, og vil ikke gå videre med det du forteller uten at det er greit for deg.

Miljøsertifisering

Enheten er miljøsertifisert med Grønt flagg gjennom FEE. Vårt engasjement i miljøarbeid, kosthold, friluftsliv og gjenbruk vil vi være med å bidra til en økt bevissthet for barn, ansatte og foresatte. Inspirasjon hentes gjennom kurs og nettverkssamlinger i regi av Grønn Barneby.

Årsplan 2023

Årsplanen har flere funksjoner:

 • Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning
 • Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen gjennom brukerrådet
 • Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
 • Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

Dette er en årsplan som er gjeldene for januar-desember 2023 og følger dermed kalenderåret.

Årsplan Granåsen barnehager 2023

Samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg

Alle foreldre er med i foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg. Samarbeidsutvalg er et rådgivende organ for enhetsleder. Samarbeidsutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører enhetens kvalitet og innhold.

Samarbeidsutvalgets representanter blir valgt for to år om gangen. Det er et samarbeidsutvalg på hvert hus som består av to representanter fra foreldrene og to representanter fra ansatte. I tillegg er Ledelsen med som representant for barnehagens eier Trondheim kommune. Det er en leder og en nestleder i utvalget.

I tillegg har vi et koordinerende samarbeidsutvalg der en foreldrerepresentant og ansattrepresentant fra hvert hus møtes med de andre husenes utvalg. Møtene avholdes etter hverandre på samme kveld.

Møtereferat og innkalling 2020-2024

Februar 2024

- - - - - - - - - - - - - - - - -

November 2023

Mai 2023

Februar 2023

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Januar 2022

Februar 2022

Juni 2022

November 2022

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Januar/februar 2021

Mai 2021

Oktober 2021

Desember 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - -

September 2020

November 2020

Desember 2020

SU Brannhaugen

Foreldre

- "Leirelva" - telefon 92 69 57 45

- "Leirelva" (vara) - telefon 91 74 61 69

- "Steingrua" - telefon 99 26 24 40

- "Steingrua" (vara) - telefon 93 09 96 47

Ansatte

, telefon 90 88 42 35

, telefon 41 65 00 62

Ledelsen

, enhetsleder, telefon 95 26 38 81

, avdelingsleder, telefon 46 42 36 86

, avdelingsleder, telefon 93 09 55 66

SU Kolsås

Foreldre

, telefon 97 12 10 95

, telefon 47 87 12 34

, telefon 45 41 93 93

Ansatte

, telefon 98 81 85 24

, telefon 91 36 36 63

, telefon 99 43 07 87

Ledelsen

, enhetsleder, telefon 95 26 38 81

avdelingsleder, telefon 46 42 36 86

, avdelingsleder, telefon 93 09 55 66

SU Granåsen

Foreldre

, telefon 95 05 90 56

, telefon 93 80 05 52

Ansatte

, telefon 98 63 43 73

, telefon 95 77 67 69

Ledelsen

, enhetsleder, telefon 95 26 38 81

, avdelingsleder, telefon 46 42 36 86

, avdelingsleder, telefon 93 09 55 66

Arbeidsutvalg (AU)

Ved Granåsen barnehager har vi et Arbeidsutvalg (AU) på hvert hus. Disse samarbeider i saker som berører hele enheten men har også egne arrangement på sine hus. Er det noe dere lurer på angående AU så ta gjerne kontakt.

AU Brannhaugen

Steingrua

, telefon 90 81 08 98

, telefon 95 19 84 16

Leirelva

, telefon 41 22 06 22

, telefon 41 25 40 51

AU Granåsen

Himmeltoppen

, telefon 91 78 12 88

, telefon 48 17 00 40

Nordlys

, telefon 95 82 85 55

, telefon 48 10 86 95

AU Kolsås

, telefon 98 61 27 17

, telefon 40 45 01 15

, telefon 41 36 16 74

, telefon 47 63 79 94

Åpningstider

Enheten har åpent fra 07.00 til 16.45. Dette gjelder for alle tre husene. Barnehagen følger Trondheim kommunes Skole-/Barnehagekalender når det gjelder planleggingsdager og vi har da stengt.

Fra 01.08.24 er åpningstiden kl. 07.00-16.30.

Medisinering

Foreldre har ansvar for medisinering av sine barn. Regelen er at vi ikke skal gi medisin til barn når de er i barnehagen, da vi ikke har medisinsk kompetanse eller egnet oppbevaringsmulighet, men selvfølgelig annerledes med livsnødvendig medisin. Da finner vi egne løsninger.

Ved behov for medisinering må det drøftes på forhånd med lege om det kan kan finnes medisin som ikke er nødvendig å ta i barnets oppholdstid i barnehagen.

Hvis det ikke finnes andre muligheter, og vi likevel må gi korte kurer i barnehagen skal det inngås skriftlig avtale mellom foreldre og barnehage. Skjema som skal benyttes finner du i lenken under.

Oppbevaring og utdeling av legemidler, en veileder for barnehage, skole og SFO

Ferie

Barn i barnehage skal som hovedregel ha fire uker ferie hvert år.

Påske og jul
Barnehagen har stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften. Vi slår sammen våre hus i julen og i påskeuka. Det sendes ut påmelding i forkant for å kartlegge hvor mange barn som kommer. Dette vil avgjøre bemanning og hvilket bygg vi vil ha åpent.

Sommer
Barnehagen har sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Granåsen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 052130

Adresse: Kongsvegen 204, 7026 TRONDHEIM

Leder

Anna Ingeborg Hegerberg
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Mosa Al-Hussiny

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Anna-Karin Sofia Almström

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Charlotte Andersen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Sondre Auestad

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Bente Bleivik

Barnehagelærer I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Øyvind Tessem Brå

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Renate Dalehamn Falmår

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Henrik Skagen Danielsen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Thina Johnsen Eid

Avdelingsleder V

Telefon:

E-post:

Marianne Furuhaug

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Eli Kristine Haugum Grande

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Ingrid Norea Sæther Grøttum

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Sara Haile

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Malin Hussmann Heggen

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Vibeke Vollelv Holck

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Gerd Oddny Hunshamar

Pedagogisk leder II

Direktetelefon:

E-post:

Thanitta Kaewchot

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Maureen Nancy Amondi Kandango

Barnehagelærer II

Direktetelefon:

E-post:

Kristina Sørli Karlsnes

Miljøarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Hege Flatås Kristiansen

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Eirik Kvendbø

Barnehagelærer

E-post:

Torunn Kviseth

Omsorgsarbeider

E-post:

Kristin Moseng

Pedagogisk leder I

E-post:

Kristine Wickstrøm Nakken

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Tiril Norlunn

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Mats Olsvik

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Hasina Rezai

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Wenche Storjord

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Stjern Strand

Barnehagelærer I

Direktetelefon:

E-post:

Sarah Svanberg

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Marte Næss Thomassen

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Brit Vethe

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Therese Aabel

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Laila Aakvik

Pedagogisk leder II

E-post:

Jakob Sjøvold Aalberg

Assistent (barnehage)

E-post:

Sist oppdatert: 17.04.2024

052130

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward