Veiledning i utarbeidelse av privat reguleringsplan i Trondheim kommune


INFORMASJON


ANSVAR


 HJELPEVERKTØY

Privat forslagsstiller

Kommunen

NB: alle dokument som sendes kommunen, må lagres i formatet PDF/A for å ivareta kopierbar tekst.

 OPPSTART

x

   

Samarbeid om private reguleringsplaner

x

Planbeskrivelsen er utarbeidet med utgangspunkt i T-1490 Reguleringsveileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Aktuelle tema i en reguleringssak finnes i stikkordsoversikten i kommunens Mal for planbeskrivelse (pdf)  (odt)

Planinitiativ

x

 

I kommunens kartløsning finnes opplysninger om kommuneplanens arealdel, gjeldende reguleringsplaner, aktsomhetskart for kulturminner, aktsomhetskart for flomfare og havstigning, skolekretser, grunnforhold, viltkart, naturtyper, vegtyper, støysoner og universell utforming.

Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan for hele kommunen som fastsetter hvilke områder som kan bygges ut. Den angir forutsetninger som skal ligge til grunn for detaljplaner.

I kommunale veiledere finner du blant annet: illustrasjonsveileder, veileder for arkitektur og byform, veileder for plan- og byggesaker i Midtbyen, Parkeringsveileder, Uteromsveileder, Høyhus i Trondheim, Grønnveilder og Naturmangfoldloven.

Relevante temaplaner i kommunen.

Samferdselsplaner: Gatebruksplan for Midtbyen og trafikksikkerhetsplan

Miljøpakken: Oversikt over prosjekter

Infoland: Eiendomskart med nabolister må bestilles i Infoland

Gjeldende planlovverk og statlige veiledere:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling
Kart- og planforskriften
Forskrift om konsekvensutredninger

Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter

Ny jernbaneveileder

Mindre endring av reguleringsplan

x

x

Adresseliste for plansaker  
Adresseliste for plansaker (Odt og pdf)

Oppstartsmøte

x

x

Mal for anmodning om oppstartsmøte Odt
Veileder for Risiko- og sårbarhetsanalyse

 PLANSKISSE

x

   

Varsle planoppstart, høre planprogram

x

 

Mal for kunngjøringsannonse og varslingsbrev
Adresseliste for plansaker Adresseliste for plansaker (Odt og pdf)

Utarbeide og fastsette planprogram

x

x

Mal for planprogramog odt/OpenOffice 

Samråd og medvirkning

x

x

 

 KOMPLETT PLANFORSLAG

Godkjenning
 av digitalt plankart
    

x

x

Adresse for innsending av digitalt plankart: kart.postmottak@trondheim.kommune.no
skriv "plankartdata" i emneteksten  

Veileder for utarbeiding av digitalt plankart

Mal tegnforklaring A1 og A3 (pdf)

Sende inn komplett planforslag

x

 

Adresse for innsending av komplett planforslag (maks. 50 Mb pr. e-post): byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

 Supplering

x

x

 

 BEHANDLING

Vedtak om høring

 

x

 

Betaling av gebyr

x

   

Høring

 

x

Kommunens nettside for kunngjøringer

Vurdering av merknader

x

x

 

Endring av plankart

x

x

 

Vedtak om godkjenning

 

 x

 

Kunngjøring og klage

 

 x

Kommunens nettside for kunngjøringer

Kontaktperson for veilederen
synove.tangerud@trondheim.kommune.no

 

7planer Areal- og transportplaner