Hjem Bygg, kart og eiendomUtarbeide privat reguleringsplan

Utarbeide privat reguleringsplan

Veiledning i utarbeidelse av privat reguleringsplan i Trondheim kommune.

 

Maler, veiledninger og krav for utarbeidelse av reguleringsplan er gjengitt i punktene under. Litt mer utfyllende informasjon om de ulike stadiene finnes på siden "Om planprosessen".

NB: alle dokument som sendes kommunen, må lagres i formatet PDF/A for å ivareta kopierbar tekst.
Tekstmaler er også gjengitt i odt-format (Open Office).

OPPSTART

Samarbeid om private reguleringsplaner (ansvar: privat forslagsstiller, kommune)

Planbeskrivelsen er utarbeidet med utgangspunkt i T-1490 Reguleringsveileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Aktuelle tema i en reguleringssak finnes i stikkordsoversikten i kommunens Mal for planbeskrivelse (pdf) (odt)

Planinitiativ (ansvar: privat forslagsstiller)

Krav til materiale for planinitiativ finnes i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 1.1.2018.

kommunens kartløsning finnes opplysninger om kommuneplanens arealdel, gjeldende reguleringsplaner, aktsomhetskart for kulturminner, aktsomhetskart for flomfare og havstigning, skolekretser, grunnforhold, viltkart, naturtyper, vegtyper, støysoner og universell utforming.

Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan for hele kommunen som fastsetter hvilke områder som kan bygges ut. Den angir forutsetninger som skal ligge til grunn for detaljplaner.

I kommunale veiledere finner du blant annet: illustrasjonsveileder, veileder for arkitektur og byform, veileder for plan- og byggesaker i Midtbyen, Parkeringsveileder, Uteromsveileder, Høyhus i Trondheim, Grønnveilder og Naturmangfoldloven.

Relevante temaplaner i kommunen.

Samferdselsplaner: Gatebruksplan for Midtbyen og trafikksikkerhetsplan

Miljøpakken: Oversikt over prosjekter

Infoland: Eiendomskart med nabolister må bestilles i Infoland

Gjeldende planlovverk og statlige veiledere:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling
Kart- og planforskriften
Forskrift om konsekvensutredninger

Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter

Ny jernbaneveileder

Mindre endring av reguleringsplan (ansvar: privat forslagsstiller, kommune)

Adresseliste for plansaker  
Adresseliste for plansaker (Odt og pdf)

Oppstartsmøte (ansvar: privat forslagsstiller, kommune)

Mal for anmodning om oppstartsmøte (Odt)
Veileder for Risiko- og sårbarhetsanalyse

PLANSKISSE

 Varsle planoppstart, høre planprogram (ansvar: privat forslagsstiller)

Mal for kunngjøringsannonse og varslingsbrev
Adresseliste for plansaker (Odt og pdf) 

Utarbeide og fastsette planprogram (ansvar: privat forslagsstiller, kommune)

Mal for planprogram (odt)

Samråd og medvirkning (ansvar: privat forslagsstiller, kommune)

 

KOMPLETT PLANFORSLAG

Godkjenning av digitalt plankart (ansvar: privat forslagsstiller, kommune)

Adresse for innsending av digitalt plankart: kart.postmottak@trondheim.kommune.no
skriv "plankartdata" i emneteksten  

Veileder for utarbeiding av digitalt plankart

Mal tegnforklaring A1 og A3 (pdf)

Sende inn komplett planforslag (ansvar: privat forslagsstiller)

Adresse for innsending av komplett planforslag (maks. 50 Mb pr. e-post): byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Supplering (ansvar: privat forslagsstiller, kommune)

 

BEHANDLING

Vedtak om høring (ansvar: kommune)

 

Betaling av gebyr (ansvar: privat forslagsstiller)

 

Høring (ansvar: kommune)

Kommunens nettside for kunngjøring av arealplaner

Vurdering av merknader (ansvar: privat forslagsstiller, kommune)

  

Endring av plankart før sluttbehandling (ansvar: privat forslagsstiller, kommune)

 

Vedtak om godkjenning (ansvar: kommune)

 

Kunngjøring og klage (ansvar: kommune)

Kommunens nettside for kunngjøring av arealplaner

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for veilederen
synove.tangerud@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 09.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css