Rosenborg skole

Rosenborg skole

Parkering Rosenborg skole
6 kortidsparkeringsplasser (med p-skive) utenfor hovedinngang (max 2 timer)

Kontakt Rosenborg skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Informasjon om skolen

Rosenborg skole er en ungdomsskole med 570 elever og ca. 70 ansatte. Vi får elever fra fem barneskoler, som medfører et stort mangfold i elevgruppa. Skolen er organisert i tre trinn med tre til fire klasser på hvert trinn. Skolen har innføringsgrupper for flerspråklige elever. 

Det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen har fokus på å fremme elevenes helse, trivsel og læring i et inkluderende fellesskap, blant annet gjennom samarbeidslæring. 

Trygghet, engasjement og mestring er skolens visjon og dette preger skolen. Kulturuttrykket er viktig for Rosenborg skole og vises blant annet gjennom egenprodusert (musikk)forestilling på 9. trinn, årlig kulturdag, trippelballturnering og håndballcup. Skolen disponerer et eget leirskolested i Tydal, hvor både 8. og 9.trinn drar på årlige turer. 

Skolens lederteam består av rektor og tre avdelingsledere.

Rosenborg skole på Facebook

Kontaktinformasjon

Klasse 8A

Klasse 8B

Klasse 8C

Klasse 8D

Klasse 9A

Klasse 9B

Klasse 9C

Klasse 10A

 

Klasse 10B

Klasse 10C

Innføringsklasse - kontaktinfo

Elever som kommer ny til landet, begynner i innføringsklasse og skal som oftest være der 1-1,5 år. Innføringsgruppen har 2-3 lærere avhengig av antallet elever til enhver tid, og om gruppa har illiterate elever. Vi har fire hovedmålsettinger i mottaksfasen:

 • Elevene skal lære å snakke, lese og skrive norsk språk.
 • Elevene skal lære om norsk skole og norsk samfunn samtidig som de lærer norsk.
 • Opplæringen i fag og norsk kombineres straks det er mulig.
 • Elevene skal integreres sosialt på Rosenborg skole og i nærmiljøet.

Opplæringa i innføringsfasen følger fase A i Læreplan for tospråklige elever i ungdomsskole. Rapport på opplæringen lages ut fra mål i denne læreplanen.

Ordinær storgruppe

Også når elevene går i innføringsgruppa, har de formell tilhørighet til en vanlig storgruppe ved skolen og har sin kontaktlærer som andre elever. Nyankomne minoritetsspråklige elever får så snart det er mulig tilbud i praktiske estetiske fag sammen med sin vanlige elevgruppe. Det oppnevnes faddere i storgruppa, som har ansvar for at elevene finner seg til rette i de timene de er sammen.

Overgangsplan finner du her

Tospråklig fagopplæring og andre fremmedspråk

Trondheim kommune har tospråklige lærere i de fleste språk det er behov for. Minoritetsspråklige elever ved Rosenborg skole får tilbud med tospråklige lærere et visst antall timer i uka avhengig av hvor mange elever det er i språkgruppa.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

8.trinn og innføringsklassen:

Monica Ervik Momyr, mobil - 94 81 27 62

9 og 10 trinn og innføringsklassen:

, mobil - 91 67 22 49

Helsesykepleier er til stede alle dager unntatt tirsdag.

Kontaktinformasjon

Kontaktinfo rådgivere

Kontaktinfo konsulent Rosenborg skole administrasjon

, telefon 72 54 21 06

Kontaktinfo rektor

, telefon 48 07 45 14

Kontaktinfo avdelingsledere

og mottak telefon 72 54 21 05/92 29 95 08

og mottak telefon 72 54 21 04/92 66 88 66

telefon 72 54 21 11/95 40 08 65

Kontaktinfo FAU/Brukerråd og møtereferat

Leder av Samarbeidsutvalg -

Leder av FAU -

FAU og klassekontakter 23/24

Referat FAU-møte 19.09.23

Referat FAU-møte 03.10.23

Referat FAU-møte 07.11.23

Referat FAU-møte 05.12.23 

Referat FAU-møte 06.02.24

Presentasjon fra temamøte "Trygg by for våre ungdommer" 16.11.23

Arkiverte referater FAU skoleåret 2022/2023

Arkiverte referater FAU skoleåret 2021/2022

Skolens ordensreglement

Ordensreglement Rosenborg skole

Retningslinjer håndtering av kunstig intelligens og plagiat på Rosenborg skole

Valgfag 2023/24

8. trinn
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Friluftsliv
 • Design og redesign
 • Produksjon for scene
 • Medier og kommunikasjon
 • Innsats for andre
9. trinn
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Friluftsliv
 • Design og redesign
 • Produksjon for scene
 • Medier og kommunikasjon
 • Innsats for andre
10. trinn
 • Fysisk aktivitet og helse
 • volleyball
 • Friluftsliv
 • Design og redesign
 • Produksjon for scene
 • Demokrati i praksis
 • Medier og kommunikasjon

Skolebiblioteket

Biblioteket er skolens kunnskapsbase og et stille arbeidsrom for både elever og ansatte. Skolen har et rimelig stort utvalg av både faglitteratur og skjønnlitteratur, med egne avdelinger for litteratur på nynorsk, engelsk og i form av lydbøker. Noen filmer fins også.

Alle utlån registreres på data. Dette gjelder også skolebøker, som den enkelte elev er personlig ansvarlig for.

I de fleste skoletimene vil det være betjening til stede, slik at enkeltelever kan komme og arbeide, låne bøker eller finne informasjon. Alle som ønsker å forlate timen for å gå til biblioteket, skal ha med tillatelse fra lærer.

Velkommen til biblioteket!

SOS-barnebyer

Klassene ved skolen er SOS-faddere.

Alle klasser ved Rosenborg skole har fadderbarn i Tblisi, Georgia. Vi har til sammen 18 fadderbarn og er Norges største enkeltgiver til SOS barnefadder.

Fadderskapet finansieres av den årlige ”Aksjonsdagen”, som skjer i desember hvert år. Alle elevene ved skolen er ute og jobber en skoledag.

Kort info om SOS Barnebyer

Stiftelsen SOS Barnebyer Norge er del av den internasjonale paraplyorganisasjonen SOS-Kinderdorf International, som har hovedkontor i Innsbruck, Østerrike. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, og gir langsiktig hjelp til barn, uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion.

SOS Barnebyer gir foreldreløse og forsømte barn en familie og et trygt hjem, hjelper dem til å skape sin egen fremtid og tar del i utviklingen av deres lokalsamfunn.

Kantina og frukt

Kantina er åpen hver dag fra kl. 11.35-12.00.

Skolen har foreldrebetalt skolefrukt gjennom skolefrukt.no. Påmelding gjøres digitalt og elevene får utdelt 1 frukt i dagens andre pause hver dag. Her finner du en beskrivelse av hvordan du bestiller skolefrukt.

Klubben

KLUBBEN på Rosenborg skole er primært for elevene ved skolen. Vi er tre voksne som jobber der på fast basis, pluss at foreldre bidrar til god voksendekning. Vi har i mellom 40-70 ungdommer som bruker tilbudet. Klubben på Rosenborg skole

På KLUBBEN kan du blant annet: Være i trygge omgivelser, spille biljard, bordtennis, PlayStation, kortspill, høre musikk, være DJ, treffe andre ungdommer, ha gode samtaler med trygge voksne, lage mat, være med å bestemme hva slags aktiviteter som skal være der og VÆRE DEG SELV :)

Vi har åpent onsdager kl. 18.00-20.30 og torsdager kl. 14.30 - 17.00

Vi serverer mat som ungdommene er med å lager og serverer. Maten er gratis, og vi spiser sammen. Om det er spesielle behov i matveien, strekker vi oss langt for å møte disse. Hjertelig velkommen.

Vektorprogrammet

Vektorprogrammet er Norges største organisasjon som arbeider for å øke interessen for matematikk og realfag blant elever i grunnskolen. Det er en studentorganisasjon som sender ut dyktige og motiverte studenter til ungdomsskoler i Norge.

Studentene fungerer som lærerens assistenter og kan dermed bidra til at elevene raskere får hjelp i timen, og at undervisningen blir mer tilpasset de ulike elevgruppene.

Alle assistentene har vært gjennom en intervjuprosess som gjør oss sikre på at de vil passe som assistentlærere og kan være gode forbilder for elevene. Dette er en unik mulighet til å få inn rollemodeller i klasserommet som kan være med å gi elevene mer motivasjon.

Assistentene blir brukt på følgende måter:

 • Hjelpe til med oppgaveløsing i klasserom
 • Utfordre de sterkeste elevene med vanskeligere oppgaver
 • Engasjere elever med matteleker, gåter og spill
 • Arbeid med elever på grupperom

Handlingsplan psykososialt miljø

Skolen har utarbeidet en handlingsplan for skolens psykososiale miljø i henhold til opplæringsloven § 9 A-3.

Handlingsplanen for skolens psykososiale miljø

Eksamen 2024

Skriftlig eksamen 2024 - 10. trinn

7. mai 2024 - trekkdag for skriftlig eksamen

14. mai 2024 - skriftlig eksamen i engelsk

15. mai 2024 - skriftlig eksamen i norsk hovedmål

16. mai 2024 - skriftlig eksamen i norsk sidemål

21. mai 2024 - skriftlig eksamen i matematikk

Elevene på 10. trinn skal kun ha eksamen i ett av disse fagene. Opplysning om hvilket fag man kommer opp i skjer 7. mai klokken 09.00. Det er ikke mulig å få opplyst hvilket fag man er trukket opp i før dette tidspunktet!

Muntlig eksamen 2024 - 10. trinn
 • Muntlig eksamen i perioden uke 22- 25

Søknadsfrist videregående skole

Søknadsfristen er 1. mars 2024.

Søknadsfristen er 1. februar 2024 ved søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling.

Søknadsfrist minoritetsspråklige elever som har vært i Norge i mindre enn 5 år er 1. februar

Ta kontakt med rådgiver Trude (mob. 90 60 18 38) om du har spørsmål.

Se mer informasjon om søknadsprosessen til videregående

Viktige datoer

 • Aksjonsdag 15.11.23
 • Kulturdag 30.11.23
 • Karakterer 1. termin er 12.01.24
 • Nyttårsball 24.01.24

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Rosenborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 011060

Adresse: Stadsing Dahls gate 1, 7015 TRONDHEIM

Leder

Siv Mari Forsmark
Rektor

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Unni S Turøy Andersen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Tonje Ask Nyheim

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Knut-Even Bergstad

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Frode Bjerkan

Assistent skole

E-post:

Lene Bjørnerud

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Ann-Kristin Brennsæter

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Marte Gjerde Buset

Lektor

Telefon:

E-post:

Karin Campbell

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Øyvind Dalehaug

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Solveig Aurora Damstuen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Sivert Kristoffer Baterna Drage

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Marion Engevold Dromnes

Lektor m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Kjersti Galåen Egerdal

Vernepleier

E-post:

Thomas Agentoft Eggen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Henrik Engmo

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Lise Wang Eriksen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Torhild Flisnes

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Tonje Forbord

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Ole Øystein Fosnes

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Hilde Grande

Lektor m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Arild Gunnes

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Jannicke G Hanssen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Vår Hendseth

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Kim Holm

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sigrid Rørdal Holm

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Oscar Immerstein

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Amanda Isaksen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Geir Ove Jakobsen

Miljøterapeut

E-post:

Liv Astrid Jensen

Lektor

E-post:

Andre Johnsen

Avdelingsleder skole III

Direktetelefon:

E-post:

Trude H Vigeland Jørgensen

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Alexander Øverås Karlsen

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Marte Silje Karset

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Lise Kirknes

Avdelingsleder skole V

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ole-Gunnar Kjærstad

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Torill Irene Knutsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Mathias Hartvik Kristoffersen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Are Sæterbakken Kvikstadhagen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Silja Kønig

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Torunn Kjørsvik Kaas

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Siri Larsen

Adjunkt m/tilleggsutd. III

E-post:

Trine Elisabeth Larsen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Lillian Natasja Leao-Kristoffersen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Adrian Liabø

Lektor

Telefon:

E-post:

Kristin Lindbak

Lektor

E-post:

Marte Moe Løvold

Lektor

E-post:

Bjarte Løvrød

Lektor

Telefon:

E-post:

Lars Erik Magnussen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Jorunn Deinboll Markås

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Odd Andre Moe

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Vegard Moe

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Bianca Karlskås Myhren

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Eirik Nagelsaker

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Trude Kristine Nerland

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Erik Øverbye Nideng

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Øystein Gjerde Nilsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Hanna Josie Nordgård

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Ane Nygård

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Inna Vladimirovna Overvik

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Sigrun Hassel Pedersen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Julie Pettersen

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Emil Næsguthe Remåd

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Katrine Hoaas Røkke

Førstesekretær

Telefon:

E-post:

Håvard Henrik Sandvik

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Isabel Segura

Lærer

Direktetelefon:

E-post:

Brage Simonsen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Ida Eline Fossum Skagen

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Magdalene Melaas Skjelsvik

Lektor

Telefon:

E-post:

Magnus Jørgensen Skogmo

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Nora Slapgaard

Lektor m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Solveig Sletvold

Avdelingsleder skole IV

Telefon:

E-post:

Ingunn Sollie

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Kirsti Spjelkavik

Miljøterapeut

E-post:

Tone Møllerløkken Stavli

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Johanne Sofie Strand

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Monica Strauman

Adjunkt

E-post:

Jørgen Sunnvoll

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Arnstein Dahle Svanholm

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Hans Kristian Sæterbakk

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Terje Frode Sæther

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Solfrid Himle Thorsen

Vernepleier I

E-post:

Trine Thorvaldsen

Lektor

E-post:

Marie Welde Tranås

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Amalie Munthe Vassbotn

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Anja Vasseljen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Hannah Volden

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Marte Vårvik

Lektor

Telefon:

E-post:

Runar Østbye Walnum

Lektor

Telefon:

E-post:

Daisy Fengqi Zhang

Lektor

E-post:

Shakila Ziai

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Severin Aarmo

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 05.04.2024

011060

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward