Nyhavna, Kommunedelplan, k20110005

Nyhavna, Kommunedelplan, k20110005

Byutvikling på Nyhavna

Bystyret vedtok kommunedelplan for Nyhavna 28. april 2016. Dette er første skritt i en omforming av en sentral bydel.

Formålet med planen er å legge til rette for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer. Kommunedelplanen legger føringer for videre planlegging av bydelen, og fremtidig arealbruk, herunder hvilket areal som skal benyttes til videre havnevirksomhet.

Planen skal være en robust og fleksibel ramme for en utvikling som vil gå over lang tid. Områdets egenart og identitet knyttet til havnevirksomhet, kulturnæring og bebyggelse fra andre verdenskrig skal styrkes og videreføres i transformasjonen av Nyhavna.

Bygningsrådet vedtok 16.09.2009 oppstart av kommunedelplanarbeid for Nyhavna.

Mandat for planarbeidet ble gitt slik: “Kommunedelplanen skal vise en framtidig byutvikling av Nyhavna-området der samvirket mellom en byutvikling og havnefunksjoner må ivaretas i henhold til framtidig utvikling av Trondheim Havn og Trondheim kommunes strategier for byutvikling".

Planen er utarbeidet av Trondheim kommune i samarbeid med Trondheim Havn.

Sluttbehandling

Behandlinger (saksprotokoller)

  • Bygningsrådet 01.03.2016
  • Finans- og næringskomiteen 10.03.2016
  • Bygningsrådet 15.03.2016
  • Byutviklingskomiteen 14.04.2016
  • Bystyret 28.04.2016

Notat til bystyret, datert 20.05.2016

Notat til bystyret, datert 21.04.2016

Notat til byutviklingskomiteen, datert 08.04.2016

Sluttbehandling 01.03.2016

Offentlig ettersyn

Fra offentlig ettersyn 2015, saksdokumenter og vedlegg

Vedtak og saksfremstilling

Planen ble 16.12.2014 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planlegging igangsatt

Samrådsmøter 29.04.2014

Sak om status og framdrift, 30.04.2013

Planprogram

Fastsettelse av planprogram, 30.08.2011

Sist oppdatert: 22.03.2024

Fant du det du lette etter?