Byarkitekten

Byarkitekten

Om Byarkitekten

Trondheim kommune ønsker å sikre at estetiske hensyn og arkitektoniske kvaliteter blir godt ivaretatt for bygninger, byrom og bymiljø. Det er derfor opprettet en ny stilling som Byarkitekt og Are Risto Øyasæter begynte i stillingen 1. januar 2022.

Are Risto Øyasæter blir byarkitekt fra 1.1.2022 (foto: Trondheim kommune)

God arkitektur skal være et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker, forankret i kommunens overordnede mål. Byarkitekten skal bidra til god dialog rundt byutvikling, og ta utgangspunkt i en bred forståelse av arkitektur, med vekt på byliv, byrom, bygninger, livskvalitet, bærekraft og gode romlige sammenhenger.

Vinner av Byggeskikkprisen i 2020 - copyright (c) interiørfoto.no

Byarkitekten skal bidra til å skape en større forståelse og debatt om betydningen av arkitekturkvalitet ved utvikling av Trondheim. Med sin frie stemme skal Byarkitekten gi råd i saker av stor betydning eller av prinsipiell karakter.

Byarkitekten er organisert under Enhet for kart og arkitektur og er samlokalisert med Byantikvaren i Kjøpmannsgata 36.

Rådet for byarkitektur

Rådet for byarkitektur skal rådgi i aktuelle saker og temaer av prinsipiell eller overordnet karakter som angår byens form og utseende.

Hva gjør Rådet for byarkitektur?

Rådet opprettes for å kunne gi Trondheim kommune en større mulighet til å etterspørre faglige råd i store og krevende byutviklingssaker, og for å skape en større og bredere debatt om arkitektur.

Medlemmene i rådet vil ha ulik fagbakgrunn og kan gi verdifulle innspill som
vedlegges saker til politisk behandling. Rådet skal behandle viktige plan- og
utbyggingssaker der det bes om faglige innspill. Rådene bør, så langt det er faglig forsvarlig, være forankret i gjeldende byutviklingsstrategi. Rådet kan ta opp byutviklingstema på eget initiativ.

Rådet for byarkitektur kan ha inntil seks medlemmer, der fem oppnevnes av formannskapet for en prøveperiode på 2 år. Medlemmene i rådet oppnevnes fra Trondheim kommune, NTNU Fakultet for arkitektur og design, Trondheim arkitektforening, Norske landskapsarkitekters forening avd. Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim og Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Byantikvaren kan delta i møtene og bistår i spørsmål om bevaringsinteresser, men uten stemmerett.

Rådet skal sammen med ordfører og byutviklingsdirektøren, være jury for kommunens byggeskikkpris. Sekretariatsfunksjonen skal ligge hos Byarkitekten.


Medlemmene i Rådet for byarkitektur 2022-2024

Trondheim kommune
Fast: Are Risto Øyasæter, Byarkitekt, leder av Rådet
Vara: Mette Bye, Byantikvar

NTNU, fakultetet for arkitektur og design
Fast: Steffen Wellinger
Vara: Fredrik Shetelig

Trondhjems arkitektforening, TAF
Fast: Ragnhild Snustad
Vara: Aurora Schønfeldt Larsen

Norske landskapsarkitekters forening avd. Trøndelag
Fast: Lisbet Haug
Vara: Jan Løvdal

Håndverkerforeningen i Trondheim
Fast: Torgeir Rønning
Vara: Robert Nielsen

Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Fast: Michelle Wright
Vara: Svein Skibnes

Rådet for byarkitektur ble opprettet i 2022 og vil møtes ca. 10 ganger årlig.

Spørsmål til Rådet for byarkitektur kan rettes til
Are Risto Øyasæter, are-risto.oyaseter@trondheim.kommune.no
Einar Bye, einar.bye@trondheim.kommune.no

 

Sist oppdatert: 25.04.2022

A03-P1-EPI006