Byarkitekten

Byarkitekten

Om Byarkitekten

Trondheim kommune ønsker å sikre at estetiske hensyn og arkitektoniske kvaliteter blir godt ivaretatt for bygninger, byrom og bymiljø. Det er derfor opprettet en ny stilling som Byarkitekt og Are Risto Øyasæter begynte i stillingen 1. januar 2022.

Are Risto Øyasæter blir byarkitekt fra 1.1.2022 (foto: Trondheim kommune)

God arkitektur skal være et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker, forankret i kommunens overordnede mål. Byarkitekten skal bidra til god dialog rundt byutvikling, og ta utgangspunkt i en bred forståelse av arkitektur, med vekt på byliv, byrom, bygninger, livskvalitet, bærekraft og gode romlige sammenhenger.

Vinner av Byggeskikkprisen i 2020 - copyright (c) interiørfoto.no

Byarkitekten skal bidra til å skape en større forståelse og debatt om betydningen av arkitekturkvalitet ved utvikling av Trondheim. Med sin frie stemme skal Byarkitekten gi råd i saker av stor betydning eller av prinsipiell karakter.

Byarkitekten er organisert under Enhet for kart og arkitektur og er samlokalisert med Byantikvaren i Kjøpmannsgata 36.

Kontakt Byarkitekten

e-post: byarkitekten@trondheim.kommune.no

Rådet for byarkitektur

Rådet for byarkitektur skal rådgi i aktuelle saker og temaer av prinsipiell eller overordnet karakter som angår byens form og utseende.

Hva gjør Rådet for byarkitektur?

Rådet opprettes for å kunne gi Trondheim kommune en større mulighet til å etterspørre faglige råd i store og krevende byutviklingssaker, og for å skape en større og bredere debatt om arkitektur.

Medlemmene i rådet vil ha ulik fagbakgrunn og kan gi verdifulle innspill som
vedlegges saker til politisk behandling. Rådet skal behandle viktige plan- og
utbyggingssaker der det bes om faglige innspill. Rådene bør, så langt det er faglig forsvarlig, være forankret i gjeldende byutviklingsstrategi. Rådet kan ta opp byutviklingstema på eget initiativ.

Rådet for byarkitektur kan ha inntil seks medlemmer, der fem oppnevnes av formannskapet for en prøveperiode på 2 år. Medlemmene i rådet oppnevnes fra Trondheim kommune, NTNU Fakultet for arkitektur og design, Trondheim arkitektforening, Norske landskapsarkitekters forening avd. Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim og Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Byantikvaren kan delta i møtene og bistår i spørsmål om bevaringsinteresser, men uten stemmerett.

Rådet skal sammen med ordfører og byutviklingsdirektøren, være jury for kommunens byggeskikkpris. Sekretariatsfunksjonen skal ligge hos Byarkitekten.


Medlemmene i Rådet for byarkitektur 2022-2024

Trondheim kommune
Fast: Are Risto Øyasæter, Byarkitekt, leder av Rådet
Vara: Mette Bye, Byantikvar

NTNU, fakultetet for arkitektur og design
Fast: Steffen Wellinger
Vara: Fredrik Shetelig

Trondhjems arkitektforening, TAF
Fast: Ragnhild Snustad
Vara: Aurora Schønfeldt Larsen

Norske landskapsarkitekters forening avd. Trøndelag
Fast: Lisbet Haug
Vara: Jan Løvdal

Håndverkerforeningen i Trondheim
Fast: Torgeir Rønning
Vara: Robert Nielsen

Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Fast: Michelle Wright
Vara: Svein Skibnes

Rådet for byarkitektur ble opprettet i 2022 og vil møtes ca. 10 ganger årlig.

Spørsmål til Rådet for byarkitektur kan rettes til
Are Risto Øyasæter, are-risto.oyaseter@trondheim.kommune.no
Einar Bye, einar.bye@trondheim.kommune.no

Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen er en hederspris som deles ut til byggverk eller anlegg som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart.

Til siden om byggeskikkprisen.

Finalistene til byggeskikkprisen 2022.

Tidligere vinnere av byggeskikkprisen.

 

 

 

Sist oppdatert: 07.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006