Byarkitekten

Byarkitekten

Byarkitekten

Les om Byarkitekten

Trondheim kommune ønsker å sikre at estetiske hensyn og arkitektoniske kvaliteter blir godt ivaretatt for bygninger, byrom og bymiljø. Det er derfor opprettet en stilling som Byarkitekt og Are Risto Øyasæter begynte i stillingen 1. januar 2022.

Are Risto Øyasæter blir byarkitekt fra 1.1.2022 (foto: Trondheim kommune)

God arkitektur skal være et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker, forankret i kommunens overordnede mål. Byarkitekten skal bidra til god dialog rundt byutvikling, og ta utgangspunkt i en bred forståelse av arkitektur, med vekt på byliv, byrom, bygninger, livskvalitet, bærekraft og gode romlige sammenhenger.

Kjøpmannsgata Ung Kunst

Byarkitekten skal bidra til å skape en større forståelse og debatt om betydningen av arkitekturkvalitet ved utvikling av Trondheim. Med sin frie stemme skal Byarkitekten gi råd i saker av stor betydning eller av prinsipiell karakter.

Les det politiske vedtaket hvor Byarkitekt og Råd for byarkitektur ble opprettet.

Byarkitekten er organisert under Enhet for kart og arkitektur og er samlokalisert med Byantikvaren i Kjøpmannsgata 36.

Kontakt Byarkitekten

e-post:

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 36.

Arkitekturstrategi på høring

Formannskapet vedtok 23.04.2024 å legge forslag til ny arkitekturstrategi for Trondheim ut på høring. (PS 0104/24). Strategien skal erstatte “Veileder for byform og arkitektur” fra 2013.

Arkitekturstrategi for Trondheim - høringsutkast april 2024

Høringsinnspill og spørsmål sendes til innen høringsfristen 23. juni 2024.

Arkitekturstrategien er utarbeidet av Byarkitekten i samarbeid med andre avdelinger innenfor tjenesteområdet byutvikling. Strategien er tenkt forankret i Kommuneplanens arealdel §8.1: "Gjeldende arkitektur- og byformingspolitikk for Trondheim skal legges til grunn for planlegging og arkitektonisk utforming."

En arkitekturstrategi definerer et politisk ambisjonsnivå for byens arkitektur og skal bidra til å oppfylle målene i Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og Kommuneplanens arealdel (KPA). Strategien formulerer ikke konkrete krav, men lanserer generelle prinsipper for hvordan god arkitektur kan oppnås. Arkitekturstrategien er tenkt som et dialogverktøy som skal gjøre det enklere for alle parter å bidra til bedre arkitektur og byutvikling.

Rådet for byarkitektur

Rådet for byarkitektur skal rådgi i aktuelle saker og temaer av prinsipiell eller overordnet karakter som angår byens form og utseende.

Hva gjør Rådet for byarkitektur?

Rådet opprettes for å kunne gi Trondheim kommune en større mulighet til å etterspørre faglige råd i store og krevende byutviklingssaker, og for å skape en større og bredere debatt om arkitektur.

Medlemmene i rådet vil ha ulik fagbakgrunn og kan gi verdifulle innspill som vedlegges saker til politisk behandling. Rådet skal behandle viktige plan- og utbyggingssaker der det bes om faglige innspill. Rådene bør, så langt det er faglig forsvarlig, være forankret i gjeldende byutviklingsstrategi. Rådet kan ta opp byutviklingstema på eget initiativ.

Rådet for byarkitektur kan ha inntil seks medlemmer, der fem oppnevnes av formannskapet for en prøveperiode på 2 år. Medlemmene i rådet oppnevnes fra Trondheim kommune, NTNU Fakultet for arkitektur og design, Trondheim arkitektforening, Norske landskapsarkitekters forening avd. Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim og Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Byantikvaren kan delta i møtene og bistår i spørsmål om bevaringsinteresser, men uten stemmerett.

Rådet skal sammen med ordfører og byutviklingsdirektøren, være jury for kommunens byggeskikkpris. Sekretariatsfunksjonen skal ligge hos Byarkitekten.

Les det politiske vedtaket hvor Byarkitekt og Råd for byarkitektur ble opprettet.

Medlemmene i Rådet for byarkitektur 2022-2024

Trondheim kommune
Fast: Are Risto Øyasæter, Byarkitekt, leder av Rådet
Vara: Mette Bye, Byantikvar

NTNU, fakultetet for arkitektur og design
Fast: Steffen Wellinger
Vara: Fredrik Shetelig

Trondhjems arkitektforening, TAF
Fast: Ragnhild Snustad
Vara: Charles-Edmond François

Norske landskapsarkitekters forening avd. Trøndelag
Fast: Trond Heggem
Vara: Astrid Kjølen

Håndverkerforeningen i Trondheim
Fast: Torgeir Rønning
Vara: Robert Nielsen

Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Fast: Michelle Wright
Vara: Svein Skibnes

Rådet for byarkitektur ble opprettet i 2022 og vil møtes ca. 10 ganger årlig.

Spørsmål til Rådet for byarkitektur kan rettes til
Are Risto Øyasæter,
Einar Bye,

Møtekalender våren 2024

Møtedatoer for Rådet for byarkitektur

30. januar, 27. februar, 9. april, 7. mai og 4. juni.

Referater fra rådet for byarkitektur

Møtereferat 2024

Møte 1 - 30.01.2024

Tema for møtet:

 • Områdeplan Tempe og Sorgenfri
 • Flatåsen, eiendom 189/117


Referat fra møte 1 - 2024
Innkalling til møte 1 - 2024

Møte 2 - 27.02.2024

Tema for møtet:

 • Prinsippsak, høyder på Nyhavna og omkringliggende områder
 • Byggesak, Ringvålvegen 98


Referat fra møte 2 - 2024
Innkalling til møte 2 - 2024

Møte 3 - 09.04.2024

Tema for møtet:

 • KPA Høringsforslag februar 2024
 • Ekstern evaluering av Rådet
 • Arkitekturstrategien på høring

Referat fra møte 3 - 2024
Innkalling til møte 3 - 2024

Møte 4 - 07.05.2024

Tema for møtet:

 • Plansak Dyrborg

Referat fra møte 4 - 2024 - Referatet kommer ca. 12.mai
Innkalling til møte 4 - 2024

Møtereferat 2023

Møte 1 - 31.01.2023

Tema for møtet:

 • Høyhus, prinsippdiskusjon
 • Plansak Trondheim Torg

Referat fra møte 1 - 2023
Innkalling til møte 1 - 2023

Møte 2 - 28.02.2023

Tema for møtet:

 • Falkenborgvegen 35
 • Svenskjordet

Referat fra møte 2 - 2023
Innkalling til møte 2 - 2023

Møte 3 - 28.03.2023

Tema for møtet:

 • Travbanevegen 3 - 6
 • Uståsen 2 og 4 - Kattem Torg

Referat fra møte 3 - 2023
Innkalling til møte 3 - 2023

Møte 4 - 25.04.2023 (avlyst)

Tema for møtet: 

 • Befaring: Bydelene øst for sentrum

Innkalling til møte 4 - 2023

Møte 4 ble avlyst på grunn av dårlig vær.

Møte 5 - 23.05.2023

Tema for møtet:

 • Konseptutvalgutredning Museum for kunst og design
 • Plansak, Haakon den VII´s gate 25 (Leangen stasjonsby)

Referat fra møte 5 - 2023
Innkalling til møte 5 - 2023

Møte 6 - 20.06.2023

Tema for møtet:

 • Befaring: Reina
 • Plansak: Detaljplan Reina

Referat fra møte 6 - 2023
Innkalling til møte 6 - 2023

Møte 7 - 29.08.2023

Tema for møtet:

 • Kandidater til Byggeskikkprisen

Referat fra møte 7 - 2023
Innkalling til møte 7 - 2023

Møte 8 - 26.09.2023

Tema for møtet:

 • Evaluering av rådet

Referat fra møte 8 - 2023
Innkalling til møte 8 - 2023

Møte 9 - 31.10.2023

Tema for møtet:

 • Ny arkitekturstrategi

Referat fra møte 9 - 2023
Innkalling til møte 9 - 2023

Møtereferat 2022

Møte 1 - 28.01.2022

Tema for møtet:

 • Rådets rolle
 • Rådets målsetninger

Referat fra møte 1 - 2022
Innkalling til møte 1 - 2022

Møte 2 - 01.03.2022

Tema for møtet:

 • Byutviklingsstrategien
 • Kommuneplanens arealdel
 • Planforslag, Campus - delområde 1 - Fengselstomta/nedre Grensen 

Referat fra møte 2 - 2022
Innkalling til møte 2 - 2022

Møte 3 - 29.03.2022

Tema for møtet:

 • Planforslag, Campus - delområde 2 - Hesthagen Høringsforslag 
 • Retningslinjer for habilitet

Referat fra møte 3 - 2022
Innkalling til møte 3 - 2022

Møte 4 - 26.04.2022

Tema for møtet:

 • Byggeskikkprisen. Nye statutter og endret praksis
 • Øvelse, Arkitektur som verktøy

Referat fra møte 4 - 2022
Innkalling til møte 4 - 2022

Møte 5 - 31.05.2022

Tema for møtet:

 • Plansak til orientering, Reina
 • Plansak, Brøset med tilliggende veger, r20210042

Referat fra møte 5 - 2022
Innkalling til møte 5 - 2022

Møte 6 - 21.06.2022

Tema for møtet:

 • Byggesak, Ola Frosts Veg 5
 • Byggeskikkprisen, Gjennomgang av kandidater

Referat fra møte 6 - 2022
Innkalling til møte 6 - 2022

Møte 7 - 12.11.2022

Tema for møtet:

 • Plansak, Brøset med tilliggende veger, r20210042
 • Ny Arkitekturstrategi for Trondheim kommune
 • Brannen i Elgeseter gate 30 B - "Jugenddronninga"

Referat fra møte 7 - 2022
Innkalling til møte 7 - 2022

Møte 8 - 25.10.2022

Tema for møtet:

 • Bygningstype: boligbygg med butikk i sokkel. 
 • Byåsveien 158, detaljplan.

Referat fra møte 8 - 2022
Innkalling til møte 8 - 2022

Møte 9 - 12.11.2022

Tema for møtet:

 • Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel 2022-2034.

Referat fra møte 9 - 2022
Innkalling til møte 9 - 2022

Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen er en hederspris som deles ut til byggverk eller anlegg som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart.

Til siden om byggeskikkprisen med presentasjon av årets vinner.

Huseby skole - vinner av byggeskikksprisen 2023

Vinner av byggeskikkprisen 2023: Huseby skoler

Representert ved Spinn og Filter arkitekter, Grindaker landskapsarkitekter og interiørarkitekter fra Norconsult.

Foto: Kristoffer Wittrup.

Tidligere vinnere av byggeskikkprisen.

 

 

 

Sist oppdatert: 02.05.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward