Off-ettersyn: Del av Stormyra, detaljregulering, K2016003

Off-ettersyn: Del av Stormyra, detaljregulering, K2016003

Klæbu formannskap har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av boliger på del av Stormyra, ut til offentlig ettersyn, og sende forslaget ut på høring. Berørte offentlige instanser, lokale organisasjoner, grunneiere m.m. får eget brev om dette.

Uttalefrist er fastsatt til 26. august 2019.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til: - Klæbu kommune: Geir Magne Sund.

Plandokumenter med vedlegg kan ses ved å følge linkene nedenfor. Materialet er omfattende. Det anbefales å gjennomgå planbeskrivelsen, plankartet og planbestemmelsene, samt saksframstillingen og vedtaket. Plankartet og bestemmelsene blir de juridisk bindende dokumentene.

Dokumentene kan ses her

Øvrige vedlegg til planmaterialet

 1. Referat oppstartsmøte
 2. Innkomne merknader ved oppstart
 3. Sol-skyggeanalyse
 4. Mulighetsstudie
 5. Rapport fra grunnundersøkelse
 6. Brev til skiavdelinga Klæbu IL og tilbakemelding
 7. VA-system
 8. Trafikknotat
  1. Faglig vurdering av Torvmarkvegen, tillegg
 9. Illustrasjonsplan
 10. Terrengsnitt

Sist oppdatert: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?