Haakon VIIs gate 14, detaljregulering, r20160019

Frist for innspill: 01.12.2017

Haakon VIIs gate 14, detaljregulering, r20160019

Overnevnte plan er 17.10.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommen fra lager og logistikk, til et boligområde for 450 boliger, med barnehage og med mulighet for noe næring. Eksisterende bebyggelse forutsettes revet.

Sammendrag

Det planlegges 450 boliger innenfor planområdet, både rekkehus, leilighetsbygg og byvillaer. Tettheten er 16,7 boliger/daa. Det planlegges også barnehage på området og tillates tjenesteyting og kontor. I uterommet skal det være nærlekeplasser og nærmiljøanlegg. Uterommet er organisert i et halvoffentlig sentralt drag og i halvprivate tun. I tillegg er det private hager for boligene i første etasje og rekkehusene. Det er lagt opp til et tett og godt nett av gangforbindelser gjennom planområdet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 3.1. Vedlegg til bestemmelsene, illustrasjonsplan
Vedlegg 4. Uterom boligene
Vedlegg 5. Illustrasjonsvedlegg
Vedlegg 6. Registrerte trær
Vedlegg 7. Barnehagen (sol/skygge, uterom, snitt)
Vedlegg 8. Turvegtrase
Vedlegg 9. Trafikkløsninger
Vedlegg 10. Trafikkrapport
Vedlegg 11. Miljøgeologisk rapport
Vedlegg 12. Geoteknisk vurdering
Vedlegg 13. Støyutredning
Vedlegg 14. Luftkvalitetsrapport
Vedlegg 15. ROS-analyse
Vedlegg 16. Nær- og fjernvirkning
Vedlegg 17. VA-plan

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 15/5501

Sist oppdatert: 16.01.2018