Fv 6680 Kambrua- Lia, gang- og sykkelveg, detaljregulering, r20180023

Frist for innspill: 21.02.2020

Fv 6680 Kambrua- Lia, gang- og sykkelveg, detaljregulering, r20180023

Overnevnte plan er 12.12.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 6680, mellom Kambrua og Lia pukkverk i Trondheim kommune.

Planen er på sikt å få et sammenhengende gang- og sykkeltilbud på strekningen Trondheim – Klæbu, samt bedre trafikksikkerheten for gående og syklende på strekningen.

Sammendrag

Planen legger til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs vestsiden av fv 885 mellom Kambrua og Lia. Det er en forlengelse sørover av gang- og sykkelvegen som er anlagt fram til Lia pukkverk.

Det er i planen tatt høyde for framtidig mulighet for oppgradering av bussholdeplassene langs strekningen.

Bredden på gang- og sykkelvegen på strekningen mellom Kambrua og Tillerbrua er 3 meter, bortsett fra den nordligste delen av strekningen. Her er bredde på strekningen mellom Tillerbrua og regulerte parkeringsplasser o_SPP 4 meter, for å kunne kombinere med biltrafikk/parkering. I bakkant av parkeringsplassene er det avsatt 5m bredde.

Strekningen fra Tillerbrua til avkjøring til Lia pukkverk reguleres sammenhengende med sideområder på vestsiden av dagens veg. Bredden er på 3 meter inkl. skuldre, men det er utvidet på et par kortere strekninger for å gi mulighet for å kombinere g/s-vegen med driftsadkomst for landbruket.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

C002

C004

C005

C-tegninger, C001

F002

F-tegninger, F001

Illustrasjonsplan friområdet Tillerbrua

Vedlegg til bestemmelsene, geoteknisk vurdering

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/94

Sist oppdatert: 10.01.2020