Selsbakkvegen 37, detaljregulering, r20160007

Frist for innspill: 14.11.2020

Selsbakkvegen 37, detaljregulering, r20160007

Overnevnte plan er 29.09.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny bebyggelse i en sentral del av Hallset lokale sentrum. Planforslaget inneholder en blanding av boliger, utadrettede lokaler for handel og tjenesteyting, samt torg og uterom. Det reguleres også arealer til samferdselsformål.

Eksisterende bebyggelse planlegges revet.

Sammendrag

 

Planforslaget legger til rette for boliger, handel og tjeneste i hjertet av Hallset sentrum. Det eksisterende Migosenteret vil bli revet, og tomta skal utnyttes slik at ny bebyggelse fremstår som et kvartal med arealer for forretning og tjenesteyting i 1. etasje. I etasjene over planlegges det for boligbebyggelse. Hjørnet mot rundkjøringen foreslås som et høyhus med 14 etasjer, som vil markere det lokale sentrum på Hallset, og være et orienteringspunkt i landskapet. Uteoppholdsareal på taket over handelsarealet foreslås opparbeidet allment tilgjengelig med trappeforbindelse både fra torg i sør-vest og fra Selsbakkvegen i nord-øst. I tillegg kommer en parkeringskjeller som legges under terreng.

Fotavtrykk av ny bebyggelse foreslås utvidet og forskjøvet i forhold til eksisterende bebyggelse, for å følge gaterommet i Selsbakkvegen og Selsbakklia bedre. På denne måten henvender ny bebyggelse seg direkte mot gatene og erstatter dagens bakkeparkering på disse arealene. Det foreslås å sette av areal ved inngangssonene i nord-vest og sør-vest til et utvendig offentlig torg. Fasadeutforming og materialbruk fra boligbebyggelsen trekkes helt ned til gateplan for å unngå at bebyggelsen oppleves som en base med boliger på toppen, og gir en god rytme til opplevelsen av gaterommet.

Bebyggelsens maksimale gesimshøyde er vist på plankartet. Det planlegges rundt 140 boliger.

Det har i planprosessen vært særlig oppmerksomhet rundt at Hallset er et lokalt sentrum, hvor arealene for handel og tjeneste må henvende seg ut mot hovedgatene, og det må opparbeides attraktive bymiljø og torg med god kvalitet langs disse gatene.

Det har vært viktig i planprosessen å jobbe for at Hallset skal utvikles som et lite sentrumsområde, ikke et kjøpesenter. Det har planforslaget ikke helt kommet i mål med, men fasaden mot vest henvender seg mot et torg, og sikrer at deler av kvartalet vil få aktive fasader.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

 

Illustrasjonsplan 1.etasje.pdf

Illustrasjonsplan utomhus på tak.pdf

 Illustrasjonsplaner og snitt.pdf

Etasjeplaner og gateoppriss.pdf

Nærvirkning.pdf

Fjernvirkning.pdf

Solstudie planforslag.pdf

Solstudie eksisterende situasjon.pdf

Høyhusutredning.pdf

Trafikkanalyse.pdf

ROS-analyse.pdf

Geoteknisk vurdering.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Støyutredning.pdf

Utredning luftkvalitet.pdf

VA notat.pdf

VA plan.pdf

Miljøgeologisk rapport.pdf

Tiltaksplan for forurenset grunn.pdf

Vurdering av bærekraftig handel.pdf

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/48

Sist oppdatert: 02.10.2020

Gå til toppen

arrow_upward