Falkenborgvegen 32, 33, 35, 37 og 39, Leangen sentrum øst, detaljregulering, 20190028

Frist for innspill: 08.05.2021

Falkenborgvegen 32, 33, 35, 37 og 39, Leangen sentrum øst, detaljregulering, 20190028

Overnevnte plan er 16.03.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for byutvikling på Leangen, øst for Bromstadvegen, med transformasjon av arealene langs Falkenborgvegen. Området ønskes utviklet med en bymessig blandet arealbruk som bygger opp under knutepunktet på Leangen/Strindheim og Leangen sentrum, vest for Bromstadvegen.

Sammendrag

Det planlegges for høy utnytting, funksjonsblanding av næring, kontor, tjenesteyting, handel og boliger. Attraktive byrom og god tilgjengelighet for myke trafikanter skal prioriteres.

Det planlegges også for etablering av hotell, videregående skole og bydelspark innenfor planområdet.

Plangrepet er bygd opp rundt ideen om Falkenborgvegen som en viktig hovedåre og strøksgate gjennom planområdet.

Planforslaget legger til rette for tett kvartalsbebyggelse med store volum og varierte høyder i sør mellom Falkenborgvegen og rv. 706, og en åpen kvartalsstruktur nord for Falkenborgvegen mot jernbanen.

Det er foreslått varierte høyder på bebyggelsen gjennom hele planområdet, fra fire til ni etasjer. Høyeste bebyggelse ligger ut mot rv. 706 og mot Bromstadvegen med opptil ni etasjer.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse alternativ 1

Planbeskrivelse alternativ 2

Plankart alternativ 1

Plankart alternativ 2

Planbestemmelser alternativ 1

Planbestemmelser alternativ 2


Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

4. Planprogram.pdf

5. ROS-analyse.pdf

6. Illustrasjoner alternativ 2.pdf

7. Nær- og fjernvirkninger, begge alternativ.pdf

8. Notat, tema næringsarealutvikling.pdf

9. Geoteknisk vurdering.pdf

10. Foreløpig VA-plan.pdf

11. Sol- og skyggevirkninger.pdf

12. Støyvurdering.pdf

13.Notat lokalklima (luftkvalitet).pdf

14. Sammenstilling av høringsuttalelser.pdf

15. Planbeskrivelse alternativ 1

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/124

Sist oppdatert: 19.03.2021

Gå til toppen

arrow_upward