Østmarkveien 3 og 5, gnr/bnr 414/381 m.fl., detaljregulering, r20190014

Frist for innspill: 10.04.2021

Østmarkveien 3 og 5, gnr/bnr 414/381 m.fl., detaljregulering, r20190014

Overnevnte plan er 16.02.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for flere boliger, noe næringsareal og et torg ved det lokale senteret Ladetorget. Det avsettes også areal til sykkelveg med fortau langs Lade allé.

Sammendrag

Prosjektet er planlagt med blokkbebyggelse i tre til fire etasjer langs Lade allé og Østmarkveien, og fem mindre boligblokker på tre til fire etasjer øst i planområdet, mot Rognli (Lade allé 48) og småhusbebyggelsen i øst. Grunnet etasjeantall, terrenghøyder og planlagte saltak er bygningshøydene nå høyest i nordlig del av utbyggingsområdet. Maks tillatt mønehøyde på bebyggelsen innenfor planområdet varierer fra kote 50,3 til 44,6. Figur under viser høyder på planlagt og eksisterende bebyggelse, samt terrenghøyder.

Det planlegges uterom for beboerne mellom blokkbebyggelsen, og offentlig og privat torg ut mot Lade allé, fortau med trerekke i Østmarkveien og sykkelveg med fortau sør for Lade allé fram til Olav Engelbrektssons allé.

Hovedutfordringen i planarbeidet har vært hensynet til herregårdslandskapet på Lade, med de over 200 år gamle lystgårdene. Lade gård, Lade kirke og Rognli står i nært samspill med det dels ubebygde grønne landskapet. En vesentlig del av landskapet er kollene på Lade, der blant annet gårdene Ringve og Devle er plassert. Gjennom hele planfasen har det vært diskutert høyder og volum opp mot dette hensynet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart under grunnen

Plankart på grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

5. ROS-analyse.pdf

6. Geoteknisk rapport.pdf

7. Støyrapport.pdf

8. VA-notat og VA-plan.pdf

Fjern- og nærvirkning.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Illustrasjonsmateriale.pdf

Miljøgeologisk rapport.pdf

Trafikkanalyse.pdf

Innkomne merknader.pdf

Sammendrag av merknader med forslagsstillers kommentarer.pdf

Referat fra møte 15.12.2020 med Berit Høyem og Ivar Sognli.pdf

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/134

Sist oppdatert: 24.02.2021

Gå til toppen

arrow_upward